Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zápis uzavretia manželstva a sobášna matrika

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva (obdržíte ju na Matričnom úrade), musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi. Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce (mesta), ktorá vedie matriku (matričný úrad), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo.

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na Matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt. Pri podávaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi.

Na odôvodnenú žiadosť snúbencov, môže miestne príslušný Matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným Matričným úradom (delegovaný sobáš). Po preskúmaní žiadosti matričný úrad vydá povolenie na uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu. Matričný úrad po uzavretí manželstva vyhotoví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady

Snúbenci (štátni občania Slovenskej republiky) predkladajú príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
            1. žiadosť o uzavretie manželstva (vyplní Matričný úrad),
            2. originál rodného listu obidvoch snúbencov,
            3. občianske preukazy obidvoch snúbencov,
            4. úmrtný list zomrelého manžela, prípadne aj sobášny list
            zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu,
            alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide
            o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný
            rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem uvedených dokladov aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá potvrdenie o pobyte, ktoré je vydané príslušným úradom cudzieho štátu. Tento doklad musí byť úradne preložený slovenským súdnym tlmočníkom.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť Matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

  1. originál rodného listu,
  2. doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako šesť mesiacov),
  3. doklad o pobyte,
  4. doklad o štátnom občianstve,
  5. úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu,
    že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca, 
  6. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
  7. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Všetky doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny a musia byť úradne preložené slovenským súdnym tlmočníkom.

Správne poplatky

Za uzavretie manželstva medzi občanmi Slovenskej republiky sa správny poplatok nevyberá , ak má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v obci Bánov. Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Bánove.

V zmysle ustanovenia zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov budú pri úkonoch týkajúcich sa uzavretia manželstva spoplatnené nasledovné úradné úkony:

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než                                 20,00 €
príslušným Matričným úradom medzi štátnymi
občanmi Slovenskej republiky                                                         

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným                            20,00 €
Matričným úradom medzi štátnymi občanmi
Slovenskej republiky                                                            

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby                       20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne                                  70,00 €
určenej miestnosti                                                               

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než                                 35,00 €
príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom
Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom                              70,00 €
Slovenskej republiky a cudzincom

Uzavretie manželstva medzi cudzincami                                          200,00 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov                           200,00 €
nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

Duplikát sobášneho listu

Duplikát sobášneho listu občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Bánove vydáva matričný úrad od roku 1907.   

Správne poplatky

vydanie duplikátu sobášneho listu = 5,00 €
nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík = 2,00 €

Správne poplatky za vyberajú v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov