Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Pridelenie garáže

V priestoroch za bytovkami na ulici Pri kaštieli sa nachádza celkovo 20 garáží, ktoré boli odovzdané do užívania v roku 2019. Všetky garáže sú viazané iba k nájomcom bytoviek tzn., že žiadateľ musí mať s obcou Bánov uzatvorenú Zmluva o nájme bytu na ul. Pri kaštieli č. 1 – 6

Podlahová plocha garáže je 24 m2 s rozmermi 4x6 m. Nájomné sa platí raz mesačne v celkovej sume 37,00 €. V cene je zahrnutý nájom, dodávka elektrickej energie a príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv. Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie bude prostredníctvom prenajímateľa vykonávané raz ročne vždy do 30 dní po tom, ako dodávateľ elektrickej energie takéto vyúčtovanie predloží prenajímateľovi. Každá garáž má osadený vlastný elektromer a spotreba elektrickej energie sa bude vykonávať vo vzťahu k nájomcom. Uprednostnení budú nájomcovia, ktorí ešte garáž nemajú pridelenú. V prípade uvoľnenia garáže sú uchádzači  evidovaný v poradovníku žiadateľov.

PDF dokument: Žiadosť o prenájom garáže