Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Táto stratégia sa na základe všeobecne záväzného nariadenie vydávajú za účelom stanoviť funkčný systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „KO a DSO“) vyprodukovanými na území obce Bánov v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov:
VZN obce Bánov o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. Tieto pokyny vymedzujú všetky práva a povinnosti orgánov obce, všetkých pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.

Hierarchia nakladania s odpadmi

Na území obce sa pri nakladaní s odpadmi uplatňuje nasledujúca hierarchia so záväznosťou poradia priorít:

  1. predchádzanie vzniku odpadu,
  2. príprava na opätovné použitie,
  3. recyklácia,
  4. iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie),
  5. zneškodňovanie.

Vysvetľujúce zákony:
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov