Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Táto stratégia sa na základe všeobecne záväzného nariadenie vydávajú za účelom stanoviť funkčný systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „KO a DSO“) vyprodukovanými na území obce Bánov v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov:
VZN obce Bánov o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. Tieto pokyny vymedzujú všetky práva a povinnosti orgánov obce, všetkých pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.

Hierarchia nakladania s odpadmi

Na území obce sa pri nakladaní s odpadmi uplatňuje nasledujúca hierarchia so záväznosťou poradia priorít:

 1. predchádzanie vzniku odpadu,
 2. príprava na opätovné použitie,
 3. recyklácia,
 4. iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie),
 5. zneškodňovanie.

Povinnosti pôvodcu komunálnych odpadov

Pôvodca KO j e povinný: nakladať alebo zaobchádzať s KO v súlade s VZN obce Bánov o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, v prípade, že pôvodcovi odpadu vznikne väčšie množstvo zmesového KO a pridelená nádoba mu nepostačuje, je povinný si zakúpiť na SMO Bánov označené 110 l plechové smetné nádoby, používať na uloženie zmesového KO iba nádobu patriacu k nehnuteľnosti kde býva, chrániť zberné nádoby pred poškodením a odcudzením, triediť KO podľa jednotlivých druhov určených v príslušnom VZN, zabezpečiť prístup k zberným nádobám alebo vreciam v deň vývozu, ak sú umiestnené na súkromných pozemkoch je nutné zabezpečiť umiestnenie zbernej nádoby pred nehnuteľnosť v stanovený deň vývozu, aby mohol byť zabezpečený bezproblémový vývoz, dodržiavať stanovené harmonogramy vývozov, po zbere odpadu vrátiť zbernú nádobu bezodkladne na pôvodné miesto, zberné nádoby nechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne potrebnú pre zber.

Pôvodca ako organizátor kultúrnych, športových, aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť je povinný: zabezpečiť dostatok zberných nádob, resp. vriec na zmesový KO, zabezpečiť triedený zber zložiek odpadu, robiť opatrenia pre zníženie tvorby odpadov v rámci poskytovanej činnosti, v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánkoch, kioskoch, bufetoch, záhradnom posedení, pojazdných predajniach a podobných zariadeniach) zabezpečiť čistotu a poriadok, a to najmä umiestnením dostatočného počtu zberných nádob, resp. vriec.

Povinnosti vlastníka, správcu, alebo nájomcu nehnuteľnosti

Vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti je okrem povinností uvedených v článku 4 príslušného VZN povinný: zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob, udržiavať zberné nádoby v dobrom technickom stave, zabezpečiť ich proti poškodzovaniu, a zabezpečiť aby nedochádzalo k ich preplňovaniu, umiestniť zberné nádoby na zmesový KO a na jednotlivé zložky KO prednostne na svoj pozemok; umožniť v deň vývozu bezproblémový zber odpadu.

Umiestňovanie zberných nádob

 1. Za umiestnenie nádob na pozemkoch v súkromnom vlastníctve zodpovedajú poplatníci, ktorí zberné nádoby užívajú.
 2. Umiestnenie zberných nádob na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, napr. pri bytových domoch, prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve obce a pod., je možné len s predchádzajúcim súhlasom obce a musí byť doriešený vzťah k pozemku. Pri podávaní žiadosti o povolenie umiestnenia zberných nádob v súlade s týmto článkom je žiadateľ povinný preukázať právny vzťah k pozemku, na ktorom majú byť zberné nádoby umiestnené.
 3. Stojiská zberných nádob musia zohľadňovať vhodné donáškové aj odstupové vzdialenosti, technické podmienky pre ich vyprázdňovanie a zároveň musia vyhovovať hygienickým, estetickým, bezpečnostným, požiarnym a iným predpisom.
 4. V prípadoch, keď nedôjde k dohode, určí stojisko zberných nádob poverený zamestnanec obce.

Nezákonne umiestnený odpad

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom alebo príslušným VZN obce Bánov (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek FO alebo PO. Oznámenie o nezákonne umiestnenom odpade obce je možné doručiť písomne na podateľňu Obecného úradu Bánov. Oznámenie je možné zaslať aj elektronicky na adresu oubanov@banov.sk

Oznámenie by malo obsahovať najmä:

 • popis miesta, kde sa nezákonne umiestnený odpad nachádza,
 • druh odpadu (zmesový KO, objemný odpad, stavebný odpad, odpad s obsahom škodlivín, a pod.),
 • druh pozemku - spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok, pobrežné pozemky, inundačné územia a pod.
 • množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom.

Vo veci zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu postupuje obec Bánov v súlade s § 15 Zákona o odpadoch.

Kontrola a sankcie

Kontrolu dodržiavania VZN obce Bánov obce Bánov o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vykonávajú poverení zamestnanci obce. Porušenie ustanovení príslušného VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov (najmä zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení).

Vysvetľujúce zákony:
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov