Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Ochrana ovzdušia

Obec Bánov v oblasti ochrany ovzdušia vydáva najmä súhlasy na povoľovanie stavieb a uvedenie do prevádzky malých zdrojov znečisťovania ovzdušia napr. tepelné a technologické zdroje.

Hlavné zdroje znečistenia sú:

  • stacionárne zdroje (skládky, fabriky ...),
  • mobilné zdroje (pohyblivé zariadenia so spaľovacím motorom).

Medzi znečisťujúce látky patrí množstvo chemických substancií, ako oxid dusičitý, oxid siričitý, oxid uhoľnatý, olovo, ozón, častice PM10 a PM2,5 a iné. Všetky tieto látky majú štúdiami overený negatívny vplyv na zdravie človeka.

Prostriedky ochrany ovzdušia

Na ochranu ovzdušia sa využívajú rôzne legislatívne prostriedky. Slovenská republika prijala za svoju legislatívu Európskej únie a rôzne medzinárodné záväzky, aby sa kvalita ovzdušia nezhoršovala. Zároveň prebiehajú rôzne merania, ktoré prispievajú k monitoringu a následnému vytváraniu pravidiel pre vypúšťanie emisií do ovzdušia. Za účelom ochrany boli stanovené aj poplatky, ktoré musia zdroje znečistenia platiť, a tak prispievať k aktivitám na zlepšenie ovzdušia.

Oznamovacie povinnosti

Zdroje znečistenia majú povinnosť sa každý rok do 15. februára prihlásiť a oznámiť príslušným úradom:

  • údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok,
  • údaje o dodržaní určených emisných limitov zistené podľa osobitného predpisu,
  • výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia,
  • výpočet ročného poplatku.

Niektoré oblasti vyžadujú osobitnú ochranu ovzdušia. Sú to:

oblasti riadenia kvality ovzdušia, vymedzené časti zón alebo aglomerácií s rozlohou najmenej 50 km2, ak sa v nich vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu, národné parky, chránené krajinné oblasti a kúpeľné miesta.