Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Ochrana prírody a krajiny

Ochranou prírody a krajiny sa v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takých zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.

Stupne ochrany

Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa v zmysle zákona ustanovuje 5 stupňov ochrany:

 • Prvý stupeň ochrany platí na celom území SR mimo chránených území a ich ochranných pásiem, v ktorých platí 2. až 5. st. ochrany.
 • V územiach s druhým stupňom ochrany je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom alebo záprahovým vozidlom a s bicyklom.
 • V územiach s tretím stupňom ochrany je zakázané vykonávať činnosti z 2. st. ochrany, pohybovať sa mimo označeného turistického alebo náučného chodníka, táboriť, stanovať, jazdiť na koni, lyžovať, vykonávať horolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity a zbierať rastliny vrátane ich plodov.
 • V územiach so štvrtým stupňom ochrany je zakázané vykonávať činnosti z 3. st. ochrany, ťažiť drevnú hmotu holorubným spôsobom, umiestniť reklamné, informačné, alebo propagačné zariadenie, aplikovať chemické látky a hnojivá, rozorávať trávnaté porasty, oplocovať pozemok, zbierať nerasty a skameneliny či voľne pustiť psa.
 • V územiach s piatym stupňom ochrany je zakázané vykonávať činnosti zo 4. st. ochrany, zasahovať do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, stavať lesnú cestu, alebo zvažnicu, rušiť pokoj a ticho, chytať, loviť alebo usmrtiť živočícha.

Kategórie chránených území

Chránené územia možno vyhlásiť v týchto kategóriách:

 • chránená krajinná oblasť (CHKO)
 • chránený areál (CHA)
 • prírodná rezervácia (PR), resp. národná prírodná rezervácia (NPR)
 • prírodná pamiatka (PP), resp. národná prírodná pamiatka (NPP)
 • chránený krajinný prvok (CHKP)
 • chránené vtáčie územia (CHVÚ) - súčasť NATURA 2000 Európskej sústavy chránených území
 • územia európskeho významu (ÚEV) - súčasť NATURA 2000 Európskej sústavy chránených území