Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Výrub drevín

Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrubu drevín je obec, ak si túto pôsobnosť nevyhradil okresný úrad.

Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich realizácia je finálnym, a teda už nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.

Výrub drevín je možné uskutočniť každoročne vždy od 01.10. do 31.03. bežného roka.

Postup pri získaní povolenia na výrub drevín

  1. Žiadateľ vyplní tlačivo Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré doručí na Obecný úrad Bánov.
  2. Žiadateľ následne uhradí správny poplatok vo výške 10 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien do pokladnice Obecného úradu Bánov.
  3. Príslušný orgán ochrany prírody, resp. pracovník Obecného úradu Bánov na to určený začne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny. (bližšie informácie na Obecnom úrade Bánov).
  4. Po vydaní právoplatného rozhodnutia vo veci súhlasu na výrub dreviny môže byť daná drevina vyrúbaná.

Výrub dreviny možno vykonať až po označení dreviny a po ukončení konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny. Žiadateľ môže vykonať výrub dreviny až po nadobudnutí právoplatného rozhodnutia vo veci súhlasu na výrub dreviny a v období od 1. októbra do 31. marca bežného roka.

PDF dokument: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Rozhodovací  proces o vydaní alebo nevydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  V prípade, ak žiadosť nemá predpísané náležitosti (neúplná žiadosť), je orgán ochrany prírody povinný vyzvať žiadateľa, aby v určenej lehote doplnil žiadosť o potrebné náležitosti.

Vysvetľujúce zákony: 
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní