Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Výrub drevín

Na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce (intravilán) sa podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrubu drevín je obec, ak si túto pôsobnosť nevyhradil okresný úrad.

Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich realizácia je finálnym, a teda už nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.

Výrub drevín je možné uskutočniť každoročne vždy len v období vegetačného pokoja a v mimohniezdnom odbobí a teda od 1. októbra do konca februára bežného roka.

Postup pri získaní povolenia na výrub drevín

  1. Žiadateľ vyplní tlačivo Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré doručí na Obecný úrad Bánov.
  2. Žiadateľ následne uhradí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ako položka 160 bod 1 (10 eur - fyzická osoba) a bod 2 (100 eur - právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) do pokladne Obecného úradu Bánov.
  3. Príslušný orgán ochrany prírody, resp. pracovník Obecného úradu Bánov na to určený začne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny. (bližšie informácie na Obecnom úrade Bánov).
  4. Po vydaní právoplatného rozhodnutia vo veci súhlasu na výrub dreviny môže byť daná drevina vyrúbaná.

Výrub drevín je možné vykonať až po označení drevín a po ukončení konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ môže vykonať výrub drevín až po nadobudnutí právoplatného rozhodnutia vo veci súhlasu na výrub drevín spravidla len v období vegetačného pokoja a v mimohniezdnom odbobí a teda od 1. októbra do konca februára bežného roka.

PDF dokument: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce
PDF dokument: Písomný súhlas vlastníka, správcu alebo nájomcu s výrubom drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje:

  • a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
  • b) označenie katastrálneho územia a pozemku, na ktorom drevina rastie, s uvedením čísla parcely katastra nehnuteľností a katastrálnu mapu s vyznačenými drevinami alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne,
  • c) súhlas vlastníka alebo správcu pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo súhlas nájomcu takéhoto pozemku, ak mu oprávnenie na výrub dreviny vyplýva z nájomnej zmluvy, a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie; ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých osôb, postačuje súhlas spoluvlastníkov, ktorí spolu majú väčšinový podiel na pozemku alebo súhlas pozemkového spoločenstva,
  • d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
  • e) odôvodnenie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

Doklady podľa písm. c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia stavby, pre ktorú možno pozemok, na ktorom drevina rastie, vyvlastniť.

Rozhodovací  proces o vydaní alebo nevydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  V prípade, ak žiadosť nemá predpísané náležitosti (neúplná žiadosť), je orgán ochrany prírody povinný vyzvať žiadateľa, aby v určenej lehote doplnil žiadosť o potrebné náležitosti.

Vysvetľujúce zákony: 
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z. z.