Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Základné pojmy v odpadovom hospodárstve

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov:
VZN obce Bánov o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi1 povinný sa jej zbaviť.

Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Komunálne odpady (ďalej len „KO“) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (napr. úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, zvyšky kameniva, a pod.).

Biologický odpad (ďalej len „BIO odpad“) je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“) je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady (§ 105 ods. 3 Zákona o odpadoch).

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, vrátane odpadu z potravín a jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na odpad pochádzajúci od fyzických osôb z domácností, za ktorý zodpovedá obec a na odpad pochádzajúci z prevádzkovania stravovacích zariadení, za ktorý zodpovedá právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych služieb, stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení, bufety, stánkový predaj stravy a pod.), (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“).

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

Zber odpadu (vr. mobilného) je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Výkup odpadu (vr. mobilného) je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1. Zákona o odpadoch.

Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 Zákona o odpadoch.

Triedenie odpadu je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Harmonogram zberu je určenie termínov, resp. intervalu zber odpadu.

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je taký komunálny odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu 2 a jeho umiestnenie do nádob na zmesový komunálny odpad alebo na triedené zložky je zakázané (napr. použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie, žiarivky...).

Objemné odpady sú také komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob štandardne používaných na území mesta (napr. starý nábytok a jeho časti, sedačka, koberce,...). Objemným (nadrozmerným) odpadom nie sú vrecia naplnené stavebným odpadom či iným KO.

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením, charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 Zákona o odpadoch; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu sú odpady z výrobku patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly - papier, sklo, plasty, kovy a neobaly, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. 24. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku.

Zberné miesto je zariadenie na zber drobných stavebných odpadov zriadené a prevádzkované obcou. Na zbernom mieste môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.

Zberná nádoba je typ nádoby určenej týmto VZN, do ktorej je možné ukladať zmesový KO alebo vytriedenú zložku KO.

Zberné vrece je typ vreca určeného týmto VZN, do ktorého je možné ukladať vytriedenú zložku KO.

Užívateľmi zberných nádob sú: - poplatníci, ktorým bola pridelená zberná nádoba; - FO, v prípade zberných vriec určených na triedený odpad (sklo, plasty, papier, príp. iné vytriedené zložky).

Poplatník je fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ definovaná v § 77 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v spojení s platným a účinným všeobecne záväzným nariadením obce Bánov o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné a komunálne odpady.

Okolie zberných nádob je plocha vymedzená vzdialenosťou 2 m všetkými smermi od stáleho stanovišťa.

Zberová spoločnosť je spoločnosť vykonávajúca na území obce zber, mobilný zber a prepravu komunálnych odpadov, triedených zložiek, biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, jedlých olejov a tukov, elektroodpadov z domácností, použitých batérií a akumulátorov.

Poplatok za KO a DSO je poplatkom v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v spojení s platným a účinným VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.

Používané skratky:

  • KO - komunálny odpad, 
  • ZKO - zmesový komunálny odpad,
  • DSO - drobný stavebný odpad,
  • BRO - biologicky rozložiteľný odpad,
  • BRKO - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
  • FO - fyzické osoby občania,
  • FOP - fyzické osoby podnikatelia,
  • PO - právnické osoby,
  • OZV - organizácia zodpovednosti výrobcov,
  • IBV - individuálna bytová výstavba; KBV - komplexná bytová výstavba.

Vysvetľujúce zákony:
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady