Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Tlačová správa

obec

Vyjadrenie nesúhlasu s investičným zámerom „Šurany Industrial Park“.

Tlačová správa

Vyjadrenie nesúhlasu s investičným zámerom „Šurany Industrial Park“

Dňa 18.6.2024 od 17:00 hod. sa v priestoroch Kultúrneho domu v obci Bánov konalo verejné zhromaždenie občanov, ktorú iniciovali zástupcovia občianskej iniciatívy v úzkej koordinácii s vedením obce Bánov. Témou zhromaždenia, ktoré zastrešila obec Bánov, bola prezentácia predstaviteľov firmy MH Invest, s.r.o. (ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky) a prezentácia občianskej iniciatívy k investičnému zámeru s názvom „Šurany Industrial Park“ v kontexte potenciálnych rizík v oblasti nezvratných dopadov na životné prostredie a zdravie občanov.

Účelom verejného zhromaždenia bolo informovať verejnosť a verejne prediskutovať posudzovaný investičný zámer, v rámci ktorého je dotknutým územím je aj katastrálne územie obce Bánov. Napriek dlhodobému projektovaniu predmetnej investície nebola obec Bánov do času zverejnenia upovedomenia o začatí zisťovacieho konania a zaslania zámeru (dňa 03.06.2024) v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) oficiálne informovaná ani prizvaná na žiadne prípravné rokovania.

Vzhľadom na neúmerne krátky čas pre pripomienkovanie tohto zámeru, ktorý významne zasiahne nielen do environmentálneho prostredia obce a jej okolia, ale bude mať aj zásadný vplyv na poľnohospodárstvo a kvalitu života občanov Bánova, sa občania obce aktivizovali v pomerne krátkom čase a s podporou starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva zvolali toto verejné zhromaždenie.

Jeho výsledkom je zásadné vyjadrenie nesúhlasu s investičným zámerom „Šurany Industrial Park“. Výstupom verejného zhromaždenia je sumarizácia niekoľkých desiatok taxatívne definovaných argumentov v neprospech projektu a  konkrétnych zásadných pripomienok, ktoré vyplývajú z predložených dokumentov k posudzovanému zámeru.

Z argumentov sú mimoriadne dôležité nasledovné skutočnosti:

 1. obec Bánov nebola prizvaná na žiadne prípravné rokovania súvisiace s predmetným investičným projektom,
 2. v lokalite, kde sa plánuje predmetná investícia, je aktuálne nezamestnanosť na úrovni necelých 3%,
 3. priemyselný park by mal stáť v priestore, ktorý patrí k najúrodnejším poľnohospodárskym oblastiam Slovenska,
 4. v širšom okolí posudzovaného zámeru sa nachádza niekoľko termálnych a minerálnych prameňov,
 5. vzhľadom na masívny odber vody sú nedostatočne identifikované dopady pri využití technickej vody a zároveň dopady na okolité vodné zdroje,
 6. vzhľadom k nasadeniu nových a zatiaľ na Slovensku nepreverených technických a technologických riešení nie sú známe bezpečnostné limity niektorých škodlivín, ktoré budú prevádzky produkovať,
 7. v priemyselnom parku vzniknú nové stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré je potrebné analyzovať v kontexte národného záväzku znižovania emisií,
 8. predložený zámer neprihliada na platný a schválený dokument Zmeny a doplnky k územnému plánu obce Bánov č. 2. a č. 3.

Zo zásadných pripomienok sú kritické nasledovné zistenia:

 1. chýbajú základné informácie o vstupoch a presné údaje o výstupoch v kontexte s posudzovaným zámerom vrátane nevhodného umiestnenia referenčných bodov pri posudzovaní častosti vetrov,
 2. nezohľadnil sa vplyv prachových častí PM 2,5,
 3. chýba posúdenie kumulatívnych a súbežne pôsobiacich vplyvov v kontexte iných činností plánovaných v priemyselnom parku a jeho okolí v rôznych časových horizontoch,
 4. chýba havarijný plán a posúdenie prevádzkových rizík s dopadom na územie a na zdravie obyvateľstva pre prípad priemyselnej havárie alebo poruchy technických a technologických riešení,
 5. navrhované riešenie nepojednáva o zvýšenej náročnosti dopravy pre obyvateľov obce Bánov,
 6. absentuje vyčíslenie množstva odobratej poľnohospodárskej pôdy, spôsob jej evidencie a miesto jej následného umiestnenia,
 7. nie je jednoznačná správnosť výberu metodiky analýzy hluku, a nie je vytvorená analýza na posúdenie nepretržitého hluku a zvýšenej frekvencie prekročených limitov na zdravie občanov,
 8. absentuje analýza svetelného a vizuálneho smogu,
 9. nie je objasnené, ako sa bude narábať s technickými a technologickými zariadeniami v rámci predmetnej investície po ukončení prevádzky a výroby,
 10. v investičnom zámere absentuje plánovanie súvisiacej infraštruktúry na zmiernenie dopadov na kvalitu života občanov obce Bánov (napr. okružná križovatka, presne kvantifikované hlukové bariéry a pod.),
 11. chýba analýza socio-kultúrnych dôsledkov na občanov Bánova v dôsledku zvýšenej zamestnanosti cudzincov bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.

Všetky uvedené skutočnosti a mnohé ďalšie zistenia sú súčasťou oficiálnych NESÚHLASNÝCH STANOVÍSK obce Bánov ako aj občianskej iniciatívy, ktoré podporilo niekoľko stoviek občanov Bánova a niektorých iných okolitých miest a obcí svojimi podpismi, a budú zaslané na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosť o životné prostredie (Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky) v určenom termíne do 24.06.2024.

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo