Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Cenník vývozu odpadov

Sadzby sú súčasťou VZN obce Bánov č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánove dňa 14.12.2022 uznesením č. 126/2022 a nadobúda účinnosť 01.01.2023.

Obec Bánov stanovuje:

  1. sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad 0,096 EUR za osobu a kalendárny deň
    (35 EUR ročne)
  2. sadzbu poplatku 0,10 EUR za 1 kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce vlastníkom nehnuteľnosti
  3. sadzbu poplatku 0,20 EUR za 1 kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín pre fyzickú osobu, ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, a nie je vlastníkom nehnuteľnosti na území obce

Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa platí v hotovosti v Zbernom dvore obce Bánov pracovníkovi zberného dvore ihneď po odvážení a odovzdaní odpadu. Poplatok za drobný stavebný odpad sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku za drobný stavebný odpad a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu.

Viac informácií vo VZN obce Bánov č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo