Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Katalóg odpadov

Do 31.12.2025 sa môžu na zberný dvor vyvážať komodity podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
V zariadení zberný dvor sa nakladá s odpadmi, ktoré sú podľa katalógu odpadov súčasťou skupiny odpadov č. 20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu.

Druh a kategória odpadov, s ktorými sa bude nakladať  v zariadení Zberný dvor obce Bánov:

 • 20 01 01 - papier a lepenka       
 • 20 01 02 - sklo
 • 20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
 • 20 01 10 - šatstvo
 • 20 01 11 - textílie
 • 20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky
 • 20 01 25 - jedlé oleje a tuky
 • 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batériea akumulátory obsahujúce tieto batérie  
 • 20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
 • 20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti
 • 20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
 • 20 01 39 - plasty
 • 20 03 07 - objemný odpad
 • 20 03 08 - drobný stavebný odpad       

Čo s kuchynským olejom?

Použitý kuchynský olej je možné odovzdať na Zbernom dvore Bánov. Olej nesmie obsahovať zvyšky vody a potravín. Olej sa odporúča po vychladnutí zliať cez sitko do suchej a čistej PET fľaše a následne odovzdať na Zbernom dvore obce Bánov.

Chráňme si životné prostredie!

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo