Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zberný dvor obce Bánov

Jednotlivé komodity podľa katalógu vývozu odpadov je možné vyvážať na Zberný dvor obce Bánov, ktorý sa nachádza na Šurianskej ulici (pri firme Slovkvet). Odpad je možné vyviesť len počas otváracích hodín zberného dvora, na presne určené miesto podľa komodít a vždy za prítomnosti pracovníka obce.

Otváracie hodiny (týždeň)

  • Pondelok: 13:00 - 17:00 hod.
  • Streda:      13:00 - 17:00 hod.
  • Piatok:      08:00 - 12:00 hod.
  • Sobota:     podľa harmonogramu

Otváracie hodiny (víkend)

Zberný dvor obce Bánov bude pre verejnosť otvorený každú druhú sobotu od 8:00 do 12:00 hod. podľa aktuálneho harmonogramu. V mesiaci Jún a December sú uplatnené výnimky.

Január: 13.01. / 27.01. Február: 10.02. / 24.02. Marec: 09.03. / 23.03. Apríl: 06.04. / 20.04.
Máj: 04.05. / 18.05. Jún: 01.06. / 29.06. Júl: 13.07. / 27.07. August: 10.08. / 24.08.
September: 07.09. / 21.09. Október: 05.10. / 19.10. November: 02.11. / 16.11. / 30.11
December: 14.12.

Pre koho je zberný dvor určený

Zberný dvor obce Bánov je určený iba pre občanov obce fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce a ktorí majú uhradený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na príslušný kalendárny rok.

Pre koho zberný dvor určený nie je

Zberný dvor nie je určený na ukladanie odpadu z podnikateľskej činnosti a na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorý podlieha systému zberu v obci. Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálnych odpadov na zbernom dvore inou osobou ako fyzickou osobou nie je možné.

Na zbernom dvore je možné odovzdať

Papier a lepenka, sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky – tetrapaky), textílie, šatstvo, jedlé oleje a tuky, objemný odpad, drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín, biologicky rozložiteľný odpad, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, batérie a akumulátory, netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, vyradené elektrické a elektronické zariadenia.

Drobný stavebný odpad

  1. sadzbu poplatku 0,10 EUR za 1 kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce vlastníkom nehnuteľnosti
  2. sadzbu poplatku 0,20 EUR za 1 kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín pre fyzickú osobu, ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, a nie je vlastníkom nehnuteľnosti na území obce

Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa platí v hotovosti v Zbernom dvore obce Bánov pracovníkovi zberného dvore ihneď po odvážení a odovzdaní odpadu. Poplatok za drobný stavebný odpad sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku za drobný stavebný odpad a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu.

Objemný odpad

Objemný (nadrozmerný) odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho množstvo presahuje objem, ktorý je možné vyviesť štandardnou zbernou nádobou v rámci pravidelného zvozu odpadu ako napr. vyradený nábytok, matrace, koberce, zrkadlá, poškodené sudy a nádoby bez obsahu škodlivín a podobne je možné celoročne odovzdať na zbernom dvore.

Objemný odpad môžu obyvatelia obce Bánov odovzdať na zbernom dvore bezplatne v maximálnom množstve 150 kg za rok v rámci jednej domácnosti. Po vyčerpaní tohto množstva je možné odovzdať objemný odpad iba cez spoplatnenú službu prenájmu veľkoobjemového kontajnera. Objednať túto službu je možné u vedúceho správy majetku obce na tel. čísle 0904 442 446.

Biologicky rozložiteľný záhradný odpad

Biologicky rozložiteľný záhradný odpad (ďalej len „BRO“) sa zbiera na parc. reg. „C“ č. 98 (za tribúnou futbalového štadiónu) v k. ú. Malá Kesa, na Mlynskej ulici č.1, Bánov. V čase silných dažďov a podmočenej príjazdovej cesty bude vyhradené miesto na tento druh odpadu pre verejnosť zatvorené. Odpad je možné vyviesť len počas otváracích hodín zberného dvora, na presne určené miesto a vždy za prítomnosti pracovníka športového areálu. Suchú trávu nevyvážajte. Umiestňujte ju do záhradných kompostérov, ktoré boli pridelené do každej domácnosti.

Mgr. Juraj Huslica
vedúci Správy majetku obce Bánov
email: SMO@banov.sk
mobil: 0904 442 446

Chráňme si životné prostredie!

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo