Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Nájomné byty a garáže

Bytovky 1x6 b.j. a 1x9 b.j.

Dve bytovky na ulici Pri kaštieli boli odovzdané do užívania v roku 2010 a ponúkajú celkovo 15 nájomných bytov. Žiadateľ, ktorý má záujem o nájomný byt, musí na Obecný úrad Bánov doručiť Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 1x6 b.j. a 1x9 b.j. spolu s požadovanými prílohami. Na uvoľnené nájomné byty je evidovaný poradovník uchádzačov o nájomné byty 1x6 b.j. a 1x9 b.j. Žiadateľ, ktorý má záujem o nájomný byt, musí Žiadosť o nájomný byt odovzdať osobne do podateľne Obecného úradu Bánov.

PDF dokument: Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 1x6 b.j. a 1x9 b.j

Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu a osoby s ním bývajúce, ktorých príjem sa posudzuje spoločne, musí prevyšovať dvojnásobok životného minima. V prípade nejasností Vám budú podané požadované informácie na Obecnom úrade v Bánove na tel. čísle 035/6571 142.

V cene nájmu je zahrnutý príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv a príspevok na úhradu režijných nákladov. V cene nie je zahrnutá záloha za elektrickú energiu v spoločných priestoroch a záloha za vodné a stočné v byte podľa počtu nájomcov. Raz ročne je prenajímateľ povinný vykonať vyúčtovanie preddavkov za dodávku vody a tiež elektrickej energie v spoločných priestoroch. Každý nájomca si musí sám uzatvoriť Zmluvu o dodávke elektrickej energie a plynu na nájomný byt .

Bytovky 4x6 b.j.

Štyri bytovky na ulici Pri kaštieli boli odovzdané do užívania v roku 2004 a ponúkajú celkovo 24 nájomných bytov. Žiadateľ, ktorý má záujem o nájomný byt, musí na Obecný úrad Bánov doručiť Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 4x6 b.j. spolu s požadovanými prílohami. Na uvoľnené nájomné byty je evidovaný poradovník uchádzačov o nájomné byty 4x6 b.j. Žiadateľ, ktorý má záujem o nájomný byt, musí Žiadosť o nájomný byt odovzdať osobne do podateľne Obecného úradu Bánov.

PDF dokument: Žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu 4x6 b.j.

Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu a osoby s ním bývajúce, ktorých príjem sa posudzuje spoločne, nesmie prevyšovať 3,5 násobok životného minima. Minimálne jeden z uchádzačov nesmie prekročiť vek 35 rokov. V prípade nejasností Vám budú podané požadované informácie na Obecnom úrade v Bánove na tel. čísle 035/6571 142.

V cene nájmu je zahrnutý príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv a príspevok na úhradu režijných nákladov. V cene nie je zahrnutá záloha za elektrickú energiu v spoločných priestoroch a záloha za vodné a stočné v byte podľa počtu nájomcov. Raz ročne je prenajímateľ povinný vykonať vyúčtovanie preddavkov za dodávku vody a tiež elektrickej energie v spoločných priestoroch. Každý nájomca si musí sám uzatvoriť Zmluvu o dodávke elektrickej energie a plynu na pridelený nájomný byt.

Pridelenie garáže

V priestoroch za bytovkami na ulici Pri kaštieli sa nachádza celkovo 20 garáží, ktoré boli odovzdané do užívania v roku 2019. Všetky garáže sú viazané iba k nájomcom bytoviek tzn., že žiadateľ musí mať s obcou Bánov uzatvorenú Zmluva o nájme bytu na ul. Pri kaštieli č. 1 – 6.

Podlahová plocha garáže je 24 m2 s rozmermi 4x6 m. Nájomné sa platí raz mesačne v celkovej sume 37,00 €. V cene je zahrnutý nájom, dodávka elektrickej energie a príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv. Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie bude prostredníctvom prenajímateľa vykonávané raz ročne vždy do 30 dní po tom, ako dodávateľ elektrickej energie takéto vyúčtovanie predloží prenajímateľovi. Každá garáž má osadený vlastný elektromer a spotreba elektrickej energie sa bude vykonávať vo vzťahu k nájomcom. Uprednostnení budú nájomcovia, ktorí ešte garáž nemajú pridelenú. V prípade uvoľnenia garáže sú uchádzači  evidovaný v poradovníku žiadateľov.

PDF dokument: Žiadosť o prenájom garáže

Viac informácií nájdete v sekcii Nájomné byty a garáže

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo