Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Služby SMO Bánov

Vybavuje: Mgr. Juraj Huslica
Adresa: Štúrova s.č. 34, 941 01 Bánov
Tel.: 0904 442 446
e-mail: smo@banov.sk

Cenník služieb SMO Bánov

Cenník je platný od 01.01.2023 a bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánov dňa 14.12.2022.

Ťahanie odpadu - fekálií: 9 000 litrov / poplatok 65 € (cenník schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánove č. 55/2024 dňa 24.04.2024 nadobúda účinnosť 01.05.2024.)
Cena za ťahanie fekálií sa bude meniť podľa cenníka Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za zneškodnenie splaškových vôd.
Odvoz traktorom: 1 km / poplatok 2 €        
Nakládka kontajnera: 1x / poplatok 3 €   
Vykládka kontajnera: 1x / poplatok 3 €   
Prenájom kontajnera: 1 deň  / poplatok 10 €   
Práca Avia plošina: 1 hod. / poplatok 30 €
Smetná nádoba plastová 120 l: 1 kus / poplatok 30 €  
Smetná nádoba plechová 110 l: 1 kus / poplatok 40 €  

Cena za smetnú nádobu bude stanovená podľa výšky nákupnej ceny.

Každý občan v prípade, že dodrží podmienky má nárok na bezplatné nadobudnutie a výmenu smetnej nádoby na tuhý komunálny odpad (smetná nádoba plastová 120 l a smetná nádoba plechová 110 l).

Podmienky bezplatného nadobudnutia a výmeny smetnej nádoby

1. Zaplatenie všetkých pohľadávok voči obci Bánov.
2. Účasť na separovanom zbere.
3. Smetná nádoba sa vymení len v tom prípade, ak jej poškodenie nie je v takom rozsahu, že nádoba je nepoužiteľná.
4. Výmena smetnej nádoby sa uskutoční pri odovzdaní poškodenej smetnej nádoby.
5. Každá nová smetná nádoba na výmenu bude označená identifikačným číslom.
6. Vydaná smetná nádoba ostáva majetkom obce Bánov.
7. V prípade straty alebo poškodenia vymenenej smetnej nádoby, náhrada nie je možná.
8. Trvácnosť použitia vymenených smetných nádob je určená na dobu minimálne 8 rokov.
9. Každá domácnosť má nárok na 1 ks smetnej nádoby.
10. Nadobudnutie ďalšej smetnej nádoby je možné v tom prípade, ak v rodine žije viac ako 5 osôb.
11. Výmena smetných nádob sa bude realizovať postupne.

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo