Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Plán práce a termínov zasadnutí OZ a OR na II. polrok 2014

-

Plán práce OR a OZ na II. polrok 2014

                       

Termíny:         Zasadnutia OR:                                Zasadnutia OZ:

                        20. augusta 2014                                27. augusta 2014

                        22. októbra 2014                                29. októbra 2014

                        3. decembra 2014                              10. decembra 2014

 

August:

 • Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ - Mgr. Peter Rácek
 • Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2014 - Mgr. Miroslava Petrášová, p. Erika Palacková
 • Správa o využiteľnosti KD za I. polrok 2014 - Bc. Miloš Rybár
 • Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok 2014 - Mgr. Katarína Ondrušková
 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2014 - p. Helena Kramárová
 • Interpelácie poslancov
 • Organizačné otázky, rôzne

 

Október:

 • Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ - Mgr. Peter Rácek
 • Správa o inkasácii dane z nehnuteľnosti v r. 2014 - p. Jana Mazúchová
 • Správa o inkasácii TKO v r. 2014 - p. Veronika Šimuneková
 • Správa o plnení rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti za III. štvrťrok 2014 - Mgr. Miroslava Petrášová, p. Erika Palacková
 • Návrh na zabezpečenie inventarizácie majetku obce - p. Erika Palacková, p. Eva Poláková
 • Interpelácie poslancov
 • Organizačné otázky, rôzne

 

December:

 • Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ - Mgr. Peter Rácek
 • Návrh rozpočtu obce na rok 2015 a návrh rozpočtu obce na roky 2016 a 2017- Mgr. Miroslava Petrášová, p. Erika Palacková
 • Návrh plánu práce zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2015
 • Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 - p. Helena Kramárová
 • Správa o činnosti komisií - predsedovia komisií
 • Interpelácie poslancov
 • Organizačné otázky, rôzne
Dátum vloženia: 20. 6. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 6. 2014 0:00
Autor: