Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenia č. III/2011

-

U z n e s e n i a

z  III. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

06. apríla 2011 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

     

S C H V A Ľ U J E :

-         Plán práce Komisie sociálnej a zdravotnej na I. polrok 2011

-         Plán práce Finančnej komisie na I. polrok 2011

-         Plán práce Komisie stavebnej, správy majetku a územného plánovania na I. polrok 2011

-         Plán práce Športovej komisie na rok 2011

-         Plán práce Komisie na ochranu verejného poriadku na rok 2011

-         Plán práce Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry na rok 2011

-         Záverečný účet obce Bánov za rok 2010

-         Dodatok č. 1 k zmluve prevádzkovaní č. 41/03612/2010, uzatvorenej dňa 10.02.2011 medzi obcou Bánov a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

-         VZN Obce Bánov č.4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby – predložila p. Katarína Gubová

 

S Ú H L A S Í :

-         S aktualizovaním Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bánov

-         S návrhom poslanca Krajčíra o stiahnutí bodu č. 13 z rokovania OZ

-         S vysporiadaním schodku rozpočtu obce za rok 2010 z návratných zdrojov financovania a prebytkom hospodárenia v bežnom rozpočte a vyjadruje súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad

-         So zabezpečením školenia „Právna úprava samosprávy v SR a jej orgánov“ pre poslancov a členov komisií RVC Nitra JUDr. Spišiakovou

 

V O L Í    A   U S T A N O V U J E:

-         Za členov Komisie sociálnej a zdravotnej pri OZ v Bánove MUDr. Alenu Okšovú a MUDr. Romana Haramia

-         Za zapisovateľa Komisie na ochranu verejného poriadku p. Michala Palacku

 

B E R I E    N A    V E D O M I E :

-         Vzdanie sa MUDr. Gustáva Augustína členstva v sociálnej a zdravotnej komisii pri OZ v Bánove

-         Vzdanie sa členstva v Športovej komisii p. Ľubici Lӧrincovej

-         Správu o využiteľnosti KD za II. polrok 2010

-         Správu o činnosti knižnice za rok 2010

-         Správu KTB Bánov za rok 2010

-         Správu SMO o činnosti za rok 2010

-         Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2010

-         Správu audítora za rok 2010

-         Žiadosť o vybudovanie umývačky áut p. Peter Helmeš

 

D O P O R U Č U J E :

-         Obecnému úradu v Bánove v spolupráci s Komisiou sociálnou a zdravotnou uskutočniť monitoring (resp. zistiť záujemcov) o stravovanie a rozvoz stravy formou plagátov na vývesnej tabuli obce pred OcÚ a pred kostolom, rozhlasovou reláciou v obecnom rozhlase, oznamom v káblovej televízii, prípadne inými spôsobmi (anketa, dotazník)

-         Vyhlásiť konkurz na obsadenie miesta pracovníka OKS

-         Prednostovi úradu zabezpečiť kontrolu a reguláciu spotreby energií v ŠA

 

N E S C H V A Ľ U J E :

-         Poskytnutie dotácie hokejbalovému klubu Dragons na hokejbalové ihrisko

-         Poskytnutie dotácie poľovníckej spoločnosti Dolina

-         Poskytnutie dotácie športovým klubom TJ Lokomotíva Bánov vo výške nájmu z bufetu

-         Procedurálny návrh poslanca M. Vitteka

                 

U K L A D Á :

 

-         prednostovi OcÚ v spolupráci s JUDr. M. Zahorákom a sociálnou pracovníčkou vypracovať návrh Smernice na rozvoz stravy obce Bánov

-         prednostovi OcÚ Bánov

-         právnikovi obce v súčinnosti s Komisiou stavebnou, správy majetku a územného plánovania vypracovať návrh riešenia problému s odkúpením parcely č. 2805/107 o výmere 327 m2 vedenej  na LV č. 168, k.ú. Bánov od manželov Kováčových, vlastníkov nehnuteľnosti

 

 

 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

      Mgr. Peter Rácek                                                   PhDr. Helena Juríková

       prednosta OcÚ                                                          starostka obce

Dátum vloženia: 9. 6. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 6. 2011 0:00
Autor: Super Admin