Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenia č. IV/2011

-

U z n e s e n i a

z  IV. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

08. júna 2011 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

    

S C H V A Ľ U J E :

-         Základný plat starostky obce 2,17 násobok priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve zvýšený o 11,08 %, čo činí 1.854,- €                                                         č.  5/20110608 

-         Plán práce a termíny zasadnutia OR a OZ na II. polrok 2011              č.  6/20110608

-         Plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2011                      č.  7/20110608

-         VZN Obce Bánov o zmene a doplnení VZN Obce Bánov č.3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby so zmenami                                                                                                              č. 10/20110608

S Ú H L A S Í :

-         S prerokovaním žiadosti neformálneho združenia „Dirt jump park“ o fin. prostriedky vo výške 1250 € fin. komisii do 17.6.2011                                                                           č. 2/20110608

 

B E R I E    N A    V E D O M I E :

-         Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ                       č.   1/20110608

-         Rozpočtové opatrenie č. 1 v rozpočte Obce Bánov na rok 2011           č.   8/20110608

-         Správu o činnosti Sociálnej a zdravotnej komisie v obci                       č.   9/20110608

-         Správu o činnosti Komisie verejného poriadku                                    č. 11/20110608

-         Správu o činnosti Komisie ŽP                                                             č. 12/20110608

-         Správu o činnosti Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry                 č. 13/20110608

-         Správu o činnosti Športovej komisie                                                   č. 14/20110608

-         Správu z kontroly TJ Lokomotívy Bánov                                            č. 17/20110608

 

R O Z H O D U J E:

-         O dočasnej prebytočnosti časti pozemku o ploche 16 mparcely č. 953/3 evidovanej na LV č. 1 K. ú. Bánov                                                                                                      č. 3/20110608

 

O D P O R Ú Č A:

-         Starostke obce uzatvoriť zmluvu o krátkodobom nájme, s výškou nájmu 3 €/ deň                                                                                                           č. 4/20110608

 

U K L A D Á:

-   Posúdiť možnosti uloženia finančných prostriedkov z finančnej zábezpeky na nájomné byty    

                                                                                                                č. 15/20110608

-   Preveriť finančnej komisie možnosť financovania rozšírenie kamerového systému v centre obce Bánov                                                                                                        č. 16/20110608

 

D O P O R U Č U J E:

-         Finančnej komisii vykonať kontrolu hospodárenia TJ za II. polrok 2011 v termíne 01.2012                                                                                                        č. 18/20110608

 

 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

 

 

Mgr. Peter Rácek                                                       PhDr. Helena Juríková

 prednosta OcÚ                                                           starostka obce

Dátum vloženia: 9. 6. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 6. 2011 0:00
Autor: Super Admin