Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

U z n e s e n i e č. XXIII/20090408

-

U z n e s e n i e č. XXIII/20090408
z XXIII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
08. apríla 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov


Návrh na uznesenie:


U S T A N O V U J E :

- Podľa § 13 písm. b ods. 3 zákona 369/1990 Zb. v platnom znení, aby v čase neprítomnosti starostky obce pán Jozef Oremus, zástupca starostky obce, vykonával všetky právne úkony súvisiace s pôsobnosťou Stavebného úradu


R U Š Í :

- Uznesenie z predchádzajúceho XXII. mimoriadneho zasadnutia OZ s vypracovaním a podaním projektu na zberný dvor Bánov


S Ú H L A S Í :

- S vypracovaním a podaním projektu zberný dvor Bánov oprávnenou osobou v lokalite priemyselnej zóny k.ú. Malá Kesa na základe výzvy Ministerstva životného prostredia, operačný program 4.1 Podpora aktivít separovaného zberu a program 4.2 Podpora aktivít zhodnocovania odpadu, s 5% spoluúčasťou obce
- S aktualizáciou existujúcej PD II. – IV. etapa, vypracovaním a podaním projektu oprávnenou osobou pre výstavbu kanalizácie z prostriedkov EÚ, Ministerstva životného prostredia, opatrenie 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, s 5% spoluúčasťou obce
- S podaním a dopracovaním PD a projektu „Centrum komunitných služieb“ z prostriedkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, opatrenie 2.1 Sociálna infraštruktúra, s 5% spoluúčasťou obce
- S vysporiadaním pozemkov pod spevnené plochy na realizáciu projektu EÚ opatrenie 4.1 MV a RR
a) časti p.č. 539/2 vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Bánov, podľa geom. plánu
b) časti p.č. 169, patriaca spotrebnému družstvu COOP Jednota, s. d., Nové Zámky, podľa geom.
plánu
 

Dátum vloženia: 3. 6. 2009 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 6. 2009 0:00