Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

U z n e s e n i e č. XXIV/20060422

-

U z n e s e n i e    č. XXIV/20090422
z XXIV. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
22. apríla 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov
 
Návrh na uznesenie:
 
 
S C H V A Ľ U J E :
 
- Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2008 bez výhrad
- OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 2.849.674,94 Sk
 
S Ú H L A S Í :
 
 - So žiadosťou o zriadenie vecného bremena na pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, za účelom vybudovania kanalizácie
 
B E R I E   N A   V E D O M I E:
 
- Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
- Správu o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2008
- Správu o hospodárení KTB, s.r.o. Bánov za rok 2008
- Správu o činnosti OKS a knižnice
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
- Žiadosť p. Pauly Ráckovej o finančný príspevok na vydanie knihy „Stále živá, stále mladá (MATICA SLOVENSKÁ v Bánove)
- Prezentáciu kroniky
 
U K L A D Á:
 
- Kultúrnej a finančnej komisii vypracovať stanovisko k žiadosti p. Pauly Ráckovej o finančný príspevok na vydanie knihy do najbližšieho riadneho zastupiteľstva
Dátum vloženia: 3. 6. 2009 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 6. 2009 0:00