Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

U z n e s e n i e č. XXIX/20091021

-

U z n e s e n i e    č. XXIX/20091021
 
z  XXIX. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

21. októbra 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánove
 
S Ú H L A S Í:
 
-         s návrhom na zabezpečenie inventarizácie majetku obce – p. Erika Palacková, p. Eva Poláková
-         so žiadosťou obyvateľov z ul. Pod hájom o umiestnenie spomaľovačov, ktoré budú zapracované v rozpočte 2010
-         s dohodou o zmene zmluvy o spolupráci pri vybudovaní a rekonštrukcii TKR v obci Bánov medzi obcou Bánov a Júliusom Pereszlényim Servis TV-Video
-         s podpísaním rámcovej zmluvy medzi KTB a.s. Bánov a Slovanetom a.s., Záhradnícka, Bratislava
 
 
B E R I E   N A  V E D O M I E:
 
-         kontrolu uznesenia predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ
-         správu o inkasácii dane z nehnuteľnosti v r. 2009
-         správu o inkasácii TKO v r. 2009
-         plnenie rozpočtu za 1-9/2009
-         rozpočtové opatrenie č. 2/2009
-         KTB – finančná analýza obce
-         žiadosť p. Jozefa Klučku 
-         žiadosť o rozšírenie parkovacích miest pri nájomných bytoch
-         žiadosť o pridelenie orientačných čísiel v Nitrianskej Osade a poveruje prednostu OcÚ zistiť náležitosti k tejto žiadosti
 
 
D O P O R U Č U J E:
 
-         stretnutie finančnej a športovej komisie do konca mesiaca október 2009 k žiadosti o finančný príspevok STO

 

Dátum vloženia: 11. 11. 2009 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 11. 2009 0:00