Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

U z n e s e n i e č. XXV/20090624

-

OZ v Bánove :
 
 
 
S C H V A Ľ U J E:
-         návrh plánu práce zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2009
-         návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2009
-         odmenu kontrolórky od 1.7.2009 – 10% zo základného platu HK
-         dodatok č. 2 k VZN o dani za psa o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Bánov schváleného 15.12.2004 v znení dodatku č. 1 o dani za psa schváleného 14.12.2005
-         zápis do kroniky za rok 2008
 
S Ú H L A S Í :
 
-         s pridelením finančných prostriedkov na vydanie knihy p. Pauly Ráckovej vo výške 700,- €
-         s uzatvorením nájomnej zmluvy s WATT, s.r.o. Šurany, Markusova č. 13, 942 01 Šurany na pozemok novovytvorená parcela č. 2798/39 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 140 m2 odčlenená na základe geom. plánu č. 29/2009 z par. č. 2798/2 zastavané plochy a nádvoria
-         s rozhodnutím vybudovania posilňovne s variantom, ktorý predkladá p. Mgr. Marek Vittek
-         s predbežným vypracovaním rámcovej zmluvy o spolupráci medzi KTB Bánov a firmou Slovanet, s.r.o.
 
B E R I E   N A  V E D O M I E :
 
-         kontrolu uznesenia predchádzajúceho zasadnutia OZ
-         správu o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie
-         správu o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, výsledky jarného upratovania
-         správu o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry
-         správu o činnosti komisie na rozvoj telesnej kultúry a športu
-         prednesenú správu o výsledkoch kontroly plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach od 3.000 do 5.000 obyvateľov v obci Bánov a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole NKÚ SR.
-         správu o hospodárení TJ Lokomotíva Bánov za rok 2008
-         žiadosť p. Németha
Dátum vloženia: 7. 8. 2009 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 8. 2009 0:00