Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

U z n e s e n i e č. XXVI/20090722

-

OZ v Bánove:
 
 
S Ú H L A S Í :
 
 
-         predložením žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bánov, rekonštrukcia centrálnych častí obce“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
 
-         so zabezpečením realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;
 
-         s financovaním projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 36 536,48 €.

 

 
Dátum vloženia: 7. 8. 2009 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 8. 2009 0:00