Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

U z n e s e n i e č. XXVII/20090826

-

U z n e s e n i e č. XXVII/20090826
z XXVII. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
26. augusta 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov


Obecné zastupiteľstvo v BánoveS Ú H L A S Í :

- Odpredajom časti obecného pozemku (32 m2), ktorý bude odčlenený geometrickým plánom, v k.ú. Bánov, par.č. 687/48 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 84 m2 zapísaný na LV č. 1 evidovaný na Správe katastra Nové Zámky, pre Karola Zeleňáka a manž. Annu Zeleňákovú, rod. Štefánikovú, bytom Štúrova 20 za 2,49 €/m2

- S podpísaním zmluvy o vyrovnaní a vyplatením odplaty vo výške 1.125,48 € JUDr. Róbertovi Záhorákovi, bytom Kpt. Nálepku 13, za časť pozemku (prístupová cesta k MŠ na ul. Kpt. Nálepku 887) nachádzajúci sa v k.ú. Bánov par. č. 2803/26 zastavané plochy a nádvoria zapísaný na LV č. 1 evidovaný na Správe katastra Nové Zámky


N E S Ú H L A S Í:

- so žiadosťou Mgr. Németha s ponukou na výmenu a odkúpenie pozemku zo dňa 15.06.2009


S C H V A Ľ U J E:

- úpravu rozpočtu za I. polrok 2009 podľa predloženého rozpočtového opatrenia


B E R I E N A V E D O M I E:

- kontrolu uznesenia predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ

- správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2009

- správu o činnosti a využiteľnosti KD za I. polrok 2009

- správu o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za I. polrok 2009

- správu o činnosti Športovo-streleckého klubu Bánov za I. polrok

- správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok 2009

- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2009

Dátum vloženia: 2. 9. 2009 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 9. 2009 0:00