Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

U z n e s e n i e č. XXVIII/20090930

-

U z n e s e n i e č. XXVIII/20090930
z XXVIII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
30. septembra 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov


 

Obecné zastupiteľstvo v BánoveS Ú H L A S Í :

- Odpredajom časti obecného pozemku v k.ú. Malá Kesa, par.č. 81/2, ktorý je zameraný geom. plánom č. 98/2009 geodetom Róbertom Roskom zo dňa 11.09.2009 pod par.č. 81/39 vo výmere 159 m2 pre p. Máriu Vankovú, Malinovského 35, Bánov za cenu 2,49 €/m2

- S odkúpením pozemku pod prečerpávaciu stanicu v k.ú. Malá Kesa par.č. 185/46 vytvorený geom. plánom č. 47/2009 p. Imrichom Mančuškom, vo výmere 146 m2 od vlastníkov Csikósová Zuzana, rod. Kodríková, Bottova 2 a Kodrík František, Malinovského 42 za cenu 19,92 €/m2

- S vypracovaním geom. plánu na vysporiadanie pozemkov pod cestou na ul. J. Palárika

- S odstránením stavby na ul. Malinovského

- S vypracovaním finančnej analýzy k rekonštrukcii siete káblovej televízie


S C H V A Ľ U J E:

- dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku ŠA


B E R I E    N A     V E D O M I E:

- informáciu o napojení bytových domov na kanalizáciu

Dátum vloženia: 8. 10. 2009 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 10. 2009 0:00