Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

U z n e s e n i e č. XXXI/20091123

-

 z n e s e n i e    č. XXXI/20091123
z  XXXI. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
23. novembra 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánove
 
S C H V A Ľ U J E :
 
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO1-09-3 za účelom realizáciu projektu:
 
  názvu projektu:          „Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III. a IV. etapa
 výšky celkových výdavkov na projekt:                                              6 839 387,82 EUR
 výšky celkových oprávnených výdavkov na projekt:              6 839 387,82 EUR
  výšky spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových
oprávnených výdavkov vo výške 5 % minimálne:                                    342 000,00 EUR
  spôsobu financovania projektu (externé zdroje)
 
- komisiu na pridelenie uvoľneného bytu č. 1/6 NB v zložení: Mgr. Peter Rácek, Ing. Agnesa Ruschková, Regina Rosivalová
Dátum vloženia: 10. 12. 2009 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 12. 2009 0:00