Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. XIV/20080625

-

U z n e s e n i e č. XIV/20080625

z XIV. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

25. júna 2008 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

B E R I E N A V E D O M I E :

 

- vzdanie sa mandátu poslankyne Mgr. Diany Juríkovej

- kontrolu uznesenia z XIII. riadneho zasadnutia OZ

- správu o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie v obci

- správu komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, výsledky jarného

upratovania

- správu o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry

- kultúrno – spoločenské a športové akcie na letné prázdniny

 

S C H V A Ľ U J E :

 

- text do kroniky obce za r. 2006 a r. 2007

- plán práce zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2008

- plán práce kontrolórky obce na II. polrok 2008

- odstúpenie projektovej dokumentácii „Kanalizácia obce Bánov I.etapa“ Západoslovenskej

vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra, závod Nové Zámky za 1,- Sk

- odpredaj pozemkov pod čerpacími stanicami kanalizácie obce Bánov I. etapa v zmysle zásad

hospodárenia obce Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra, závod Nové Zámky

- spoluinvestorstvo obce Bánov so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Nitra, závod

Nové Zámky pri budovaní kanalizácie obce Bánov I. etapa – Zmluva o združení

 

S Ú H L A S Í :

- s kúpou ramenového kontajnerového nosiča, mulčovača za traktor a polievacieho zariadenia podľa ponuky a vykonaného prieskumu trhu s komisiou v zložení: Ing. A.Ruschková, PhDr. H. Juríková a Mgr. Peter Rácek

Dátum vloženia: 29. 6. 2008 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 6. 2008 0:00