Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. XIX/20081210

-

U z n e s e n i e    č. XIX/20081210
z  XIX. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
10. decembra 2008 v zasadačke Obecného úradu Bánov
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánove
 
 
SCHVAĽUJE:
 
- Návrh plánu práce a termíny zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2009 – upravený a doplnený
- Rozpočet obce Bánov na rok 2009 
- Poplatky za prenájom trhového miesta a rozhlasovú reláciu od 1.1.2009
- Dodatok č. 1 k Prílohe č.5 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
   odpadmi na území obce Bánov
- Dodatok č. 1 k VZN obce Bánov o prevádzkovom poriadku pohrebísk
- Dodatok č. 2 k VZN obce Bánov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
 odpady
- Dodatok č. 2 k VZN obce Bánov o dani za psa
- Prílohu č. 2 Cenník pre športový areál, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Prevádzkového poriadku
   športového areálu schváleného uznesením č. VII/20071024 zo dňa 24.10.2007
- Prílohu č. 2 Cenník za prenájom priestorov v KD Bánov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
 Prevádzkového poriadku KD Bánov.
- Plán práce zasadnutí komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu na I. polrok 2009
- Plán práce zasadnutí komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry na I. polrok 2009
- Plán práce zasadnutí sociálnej a zdravotnej komisie za I. polrok 2009
- Plán práce zasadnutí komisie verejného poriadku a životného prostredia za I. polrok 2009
- Plán práce hlavnej kontrolórky obce na I. štvrťrok 2009
- voľbu hlavného kontrolóra na deň 18.2.2009
 
 
B E R I E    N A  V E D O M I E :
 
- Kontrolu plnenia uznesení z riadneho zasadnutia OZ č. XVIII/20081023
- Správu o činnosti sociálnej a zdravotnej komisii v obci
- Rozpočet obce Bánov na roky 2010 a 2011
- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2009
 
RUŠÍ:
 
- Prílohu č. 2 Cenník pre športový areál k Prevádzkovému poriadku športového areálu schváleného
 2.4.2007 uznesením OZ č. VII/20071024
- Prílohu č. 2 k Prevádzkovému poriadku KD obce Bánov, schválenú OZ dňa 22.11.2006 na 
 XXXXV. zasadnutí OZ v Bánove
- Dodatok Prílohe č. 2 k Prevádzkovému poriadku KD obce Bánov schválenom OZ dňa 25.4.2007
 na IV. zasadnutí OZ
 
S Ú H L A S Í :
 
- s Dodatkom č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa 26.2.2003
   v znení jej Dodatkov č. 1 až č.6
- s prílohou č. 1 k Dodatku č. 7 Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej
 dňa 26.2.2003 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6
- S predĺžením zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi Valérom Výberom –
 Vináreň Viki a Obcou Bánov, zo dňa 30.7.1999 na dobu určitú na jeden rok , do 31.12.2009
- s rekonštrukciou osvetlenia v telocvični ŠA a s nákupom a montážou nových svietidiel do 
   telocvične ŠA
 
VOLÍ:
 
- Pána Miloša Ferku do funkcie Preventivára PO obce Bánov
Dátum vloženia: 15. 12. 2008 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 12. 2008 0:00