Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. XV/20080820

-

U z n e s e n i e č. XV/20080820

z XV. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

20. augusta 2008 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

B E R I E N A V E D O M I E :

 

- správu o činnosti a využiteľnosti KD za I. polrok 2008

- správu o činnosti a hospodárení TJ Lokomotíva Bánov za I. polrok 2008

- správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok 2008

- správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2008

 

 

S Ú H L A S Í :

 

- s odkúpením nehnuteľností:

- dom so súpisným číslom 591 na parcele č. 78

- pozemok par.č. 78 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 721 m2

- pozemok par.č. 79 záhrady vo výmere 994 m2

ktoré sa nachádzajú v k.ú. Malá Kesa a sú zapísané v katastry nehnuteľností Správa Katastra Nové Zámky na LV č. 1143 od od výlučnej vlastníčky Anny Solčániovej rod. Kovácsovej nar. 26.11.1945 bytom Malinovského 591/50, 941 01 Bánov za kúpnu cenu 800.000,- Sk, aj za stavu, že na uvedenej nehnuteľnosti viazne ťarcha v podobe zriadeného záložného práva v prospech ČSOB a.s., pobočka zahraničnej banke SR Michalská 18, Bratislava na zabezpečenú pohľadávku banky, ktorej výška ku dňu 18.8.2008 je 359.842,32 Sk.

 

S Ú H L A S Í :

 

- s úverom na inžinierske siete k NB „1 x 6 b.j. + 1 x 9 b.j.“ vo výške 3.999 tis. Sk na 20 rokov

z Dexia banka Slovensko a.s.

- s prípravami na vybudovanie busty p. Jozefovi Hralovi

 

S C H V A Ľ U J E :

 

- rozpočtové opatrenie č. 2 v rozpočte Obce Bánov na rok 2008

- žiadosť o navýšenie dotácie na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ Bánov

vo výške 50.000,- Sk mesačne počnúc septembrom do konca roku 2008

Dátum vloženia: 22. 8. 2008 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 8. 2008 0:00