Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. XVI/20080904

-

U z n e s e n i e     č. XVI/20080904

z XVI. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného 04.09.2008 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

S Ú H L A S Í :

- s investičnou akciou "Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na štátnej ceste III/06420c" s tým, že finančná komisia do 12.09.2008 nájde finančné zdroje krytia

 

 

    Mgr. Peter Rácek   PhDr. Helena Juríková

   prednosta OcÚ         starostka obce

 

 

Zapísala: Ľubica Lörincová 

Dátum vloženia: 5. 9. 2008 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 9. 2008 0:00