Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. XVII/20080924

-

U z n e s e n i e    č. XVII/20080924
z  XVII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
24. septembra 2008 v zasadačke Obecného úradu Bánov
 
 Obecné zastupiteľstvo v Bánove
 
 
S C H V A Ľ U J E :
 
- bez pripomienok predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Základná škola s materskou školou“, ktorý je realizovaný pre „Základnú školu s materskou školou v Bánove, Ul. Kpt. Nálepku č. 43, 941 01 Bánov, a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, resp. strednodobými prioritami obce
- bez pripomienok zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
- bez pripomienok financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 1 200 000 Sk
- dofinancovanie opravy palubovej podlahy v telocvični ŠA
Dátum vloženia: 19. 11. 2008 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 11. 2008 0:00