Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. XXXIII/20091216

-

U z n e s e n i e č. XXXIII/20091216
z XXXIII. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
16. decembra 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov

_________________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Bánove


S Ú H L A S Í:

- s uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov – Vináreň VIKI do doby ukončenia súťaže podľa § 9a zákona 138 o majetku obcí
- so zabezpečením žalúzií pre ZŠ a MŠ
- s realizáciou kanalizácie v objekte ZŠ s MŠ
- s dokončením miestnej komunikácie na ul. T. Vansovej

S C H V A Ľ U J E:

- plán práce OR a OZ na I. polrok 2010
- rozpočet na rok 2010
- VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Bánov
- VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bánov
- Dodatok č. 3 k zásadám hospodárenia s majetkom obce
- plán práce všetkých komisií na I. polrok 2010
- návrh kultúrneho a športového kalendára na rok 2010
- zmluvu so Spoločným stavebným úradom Nové Zámky na rok 2010
- Dodatok č. 6 so SAD Nové Zámky
- plán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2010

B E R I E NA V E D O M I E :

- kontrolu uznesenia predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ a mimoriadnych zasadnutí OZ
- správu o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie
- správu o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku a ŽP
- správu o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry
- správu o činnosti komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu
- žiadosť o hosťovanie s atrakciami na hodoch 2010
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2010
- žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy bufet na ihrisku s p. J. Vargom
- dožiadanie p. Márie Klučkovej
- návrh rozpočtu obce na rok 2011 a 2012

U K L A D Á:

- Prednostovi OÚ vypracovať návrh na označenie ulíc v časti Nitrianska osada
- Sociálnej a zdravotnej komisii dopracovať VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby do februára 2010

Dátum vloženia: 14. 2. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 2. 2011 0:00