Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenia XXIX

-

U z n e s e n i a

z XXIX. zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

17.júla 2017 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

S C H V A Ľ U J E

 

- navrhnutý program zasadnutia OZ                                                                                    1/20170717

PhDr. Helena Juríková

 starostka obce

 

S Ú H L A S Í:

 

- s výstavbou Zberného dvora v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Thomkom stavebnej časti bez technológie . Spôsob financovania navrhne finančná komisia do augustového zastupiteľstva s predpokladaným termínom ukončenia výstavby zberného dvora do septembra 2018.                                                                                                                   2/20170717

PhDr. Helena Juríková

 starostka obce

 

 

S Ú H L A S Í:

 

- s odkúpením pozemkov   parc. C-KN č. 526 vo výmere 583 m2 zastavané plochy a nádvoria a parc. C-KN č. 527 vo výmere 591 m2 zastavané plochy a nádvoria a stavby súp. č. 313 nachádzajúcich sa v k. ú. Bánov a sú zapísané na LV číslo 133 , ktorý je evidovaný na katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky v podiele 1/1 vo vlastníctve manželov Eric Fisher a Mgr. Iveta Fisherová rod. Sádecká, bytom Easton 10211 Westminster  , CO 800 20, U.S.A. za cenu 35 250 eur ( tridsaťpäť tisíc dvesto päťdesiat eur)                                                                                                                                             3/20170717

PhDr. Helena Jurí 

starostka obce

S Ú H L A S Í:

 

- s prácami naviac k Zmluve o dielo na projekt „Materská škola 2 - Rekonštrukcia kuchyne a zázemia“ vo výške do 7 000€ formou dodatkov k Zmluve o dielo

4/20170717

PhDr. Helena Juríková

 starostka obce

 

 

Dátum vloženia: 21. 7. 2017 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 7. 2017 0:00