Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. I/20101227

-

U z n e s e n i e    č.  I/20101227

z  I. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

27. decembra 2010 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

     

 

B E R I E   N A   V E D O M I E:

 

-          Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konané 27.11.2010

-          Menovanie zástupcu starostu obce Bánov p. Jozefa Oremusa starostkou obce PhDr. Helenou Juríkovou

 

K O N Š T A T U J E ,   Ž E:

 

-         Novozvolená starostka obce PhDr. Helena Juríková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce

-         Novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Ondrej Remiáš, MVDr. Juraj Šimunek, Juraj Oremus, Jozef Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva

 

Z R I A Ď U J E:

 

-          Obecnú radu

 

-          Finančnú komisiu

-          Športovú komisiu

-          Komisiu pre rozvoj vzdelávania a kultúry

-          Komisiu sociálnu a zdravotnú

-          Komisiu stavebnú, správy majetku a územného plánovania

-          Komisiu na ochranu verejného poriadku

-          Komisiu verejného záujmu

-          Komisiu životného prostredia

 

V O L Í    A    U S T A N O V U J E:

 

  • Do Obecnej rady členov:
    · Jozef Oremus - starostka obce pozastavuje výkon uznesenia v zmysle § 13 ods. 6 zákona 369/1990 Zb.                                                     

·  Ing. Agnesa Ruschková

·  Ing. Marián Krajčír

·  Mgr. Marek Vittek                                                   

 

-          Do Finančnej komisii:

·  Bc. Miroslava Petrášová – predseda - starostka obce pozastavuje výkon uznesenia v zmysle § 13 ods. 6 zákona 369/1990 Zb.             

·  Juraj Oremus – člen

·  Ing. Patrícia Zajíčková – člen

·  Ing. Alena Benická – člen

·  Ing. Marek Mráz - člen

 

-          Do Športovej komisii:

· Mgr. Marek Vittek – predseda - starostka obce pozastavuje výkon uznesenia v zmysle § 13 ods. 6 zákona 369/1990 Zb.             

.  Ľubica Lӧrincová  – člen

·  Mgr. Martin Mucha – člen

· Ján Sádecký – člen

 

-          Do Komisii pre rozvoj vzdelávania a kultúry:

· Mgr. Ondrej Remiáš – predseda - starostka obce pozastavuje výkon uznesenia v zmysle § 13 ods. 6 zákona 369/1990 Zb.             

· Mgr. Denisa Slížová – člen

· Mgr. Art. Hana Kováčová - člen

· Ľubica Benická - člen

 

-          Do Komisii sociálnej a zdravotnej:

· Ľubica Lӧrincová – predseda - starostka obce pozastavuje výkon uznesenia v zmysle § 13 ods. 6 zákona 369/1990 Zb.             

· Mgr. Iveta Svetlanská – člen

· MUDr. Gustáv Augustín – člen

· Bc. Soňa Kleinová - člen

 

-          Do Komisii stavebnej, správy majetku a územného plánovania:

· Ing. Agnesa Ruschková – predseda - starostka obce pozastavuje výkon uznesenia v zmysle § 13 ods. 6 zákona 369/1990 Zb.             

· Ing. Marián Krajčír – člen

· Ing. Jozef Svetlanský - člen

 

-          Do Komisii na ochranu verejného poriadku:

· Mgr. Marek Vittek – predseda

· Ing. Ivan Černý – člen

· Slavomír Ivan – člen

·  Michal Palacka – člen

 

-          Komisia životného prostredia:

·         MVDr. Juraj Šimunek – predseda

·         Marcel Lӧrinc – člen

·         Viliam Šimunek - člen

·         Rastislav Ščevlík – člen

·         Ivan Šimunek - člen

 

-          Do Komisii verejného záujmu:

·         Jozef Oremus – predseda

·         Ing. Marián Krajčír – člen

·         Mgr. Ondrej Remiáš - člen

  

S C H V A Ľ U J E:

 

-          Program OZ navrhnutý starostkou obce, so zmenami, ktoré boli v úvode navrhnuté:

·         plán práce hlavnej kontrolórky za I. polrok

·         vypustenie bodu 13, týkajúceho sa projektu Bánov (kanalizácia)

-        Základný plat starostky obce 2,41 násobok priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve zvýšený o Ø násobok, s možnosťou priznania odmeny

-        Návrh termínov zasadnutí a plánu práce Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2011 p. Ľubice Lӧrincovej

-        Plán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2011

 

S Ú H L A S Í:

 

-          So žiadosťou o odkúpenie obecného pozemku pre manželov Mokrášovích, bytom Štúrova 3, Bánov par. Č. 687/86 o výmere 145 m2 evidovanú na správe katastra Nové Zámky, k.ú. Bánov, zapísanú na LV č. 1 ako zastavané plochy a nádvoria za cenu 2,49 €/m2
 

P O V E R U J E:
 

-       Prednostu obecného úradu prepracovať plán termínov zasadnutí a plán práce obecnej rady a obecného zastupiteľstva na I. polrok 2011

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

 

 

 

      ....................................                                           .......................................

       Mgr Peter Rácek                                                             PhDr. Helena Juríková

         prednosta OcÚ                                                                starostka obce

Dátum vloženia: 31. 12. 2010 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 12. 2010 0:00
Autor: Super Admin