Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. II/2011

-

U z n e s e n i a

z  II. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

09. februára 2011 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

     

 

 1. OZ berie na vedomie uznesenie z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ              
 2. OZ súhlasí s návrhom Mgr. Vittek, aby Mgr. Remiáš vzniesol námietku voči zápisnici z 1. riadneho zasadania OZ
 3. OZ súhlasí s námietkou p. Mgr. Remiáša voči zápisnici z 1. riadneho zasadania – námietka je prílohou č. 1 tejto zápisnice
 4. Volí a ustanovuje zloženie obecnej rady: -   p. Ing. Agnesa Ruschková

-         p. Jozef Oremus

-         p. Mgr. Marek Vittek

 1. OZ nesúhlasí s nasledovným zložením Finančnej komisie: predseda: Bc. Miroslava Petrášová

                                                                                              člen:  - Ing. Alena Benická

-   Ing. Patrícia Zajíčková

-   Ing. Marek Mráz

-  p. Juraj Oremus

-  Ing. Marek Šimunek

-  Ing. Jana Švajdová

 1. OZ volí a ustanovuje zloženie finančnej komisie tak, ako bola schválená na 1. riadnym zasadnutím OZ
 2. OZ súhlasí s doplnením zloženia členov Finančnej komisie o: - Ing. Jana Švajdová

-  Ing. Marek Šimunek

 1. OZ volí a ustanovuje p. Eriku Palackovú ako zapisovateľku Finančnej komisie
 2. OZ volí a ustanovuje zloženie Športovej komisie v zložení, ako bola schválená 1. riadnym zasadnutím OZ
 3. OZ súhlasí s doplnením zloženia členov Športovej komisie o p. Imricha Rybára
 4. OZ volí a ustanovuje p. Alexandru Brezíkovú ako zapisovateľku Športovej komisie
 5. OZ volí a ustanovuje zloženie Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry tak, ako bola schválená 1. riadnym zasadnutím OZ
 6. OZ súhlasí s doplnením zloženia členov Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry o člena p. Miloša Rybára
 7. OZ volí a ustanovuje p. Janu Mazúchovú ako zapisovateľku Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry
 8. OZ volí a ustanovuje zloženie Komisie sociálnej a zdravotnej tak, ako bola schválená 1. riadnym zasadnutím OZ
 9. OZ volí a ustanovuje p. Katarínu Gubovú ako zapisovateľku Sociálnej a zdravotnej komisie
 10. OZ volí a ustanovuje Komisiu stavebnú, správy majetku a územného plánovania tak, ako bola schválená 1. riadnym zasadnutím OZ
 11. OZ súhlasí s doplnením zloženia Komisie stavebnej, správy majetku a územného plánovania o člena p. Branislava Oremusa
 12. OZ volí a ustanovuje p. Evu Polákovú ako zapisovateľku Komisie stavebnej, správy majetku a územného plánovania
 13. OZ volí a ustanovuje p. Veroniku Šimunekovú ako zapisovateľku Komisie životného prostredia
 14.  OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisii OZ v znení, v akom bol predložený – Dodatok je prílohou zápisnice
 15. OZ berie na vedomie správ o plnení rozpočtu obce za rok 2010, predkladateľ p. Erika Palacková
 16. OZ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 7/2010 tak, ako bolo predložené
 17. OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 8/2010 tak, ako bolo predložené
 18. OZ berie na vedomie Správu o činnosti TJ Lokomotíva Bánov, predkladateľ p. Kuťka
 19. OZ poveruje hlavnú kontrolórku v spolupráci s vybranými členmi Finančnej komisie vykonaním auditu v TJ Lokomotíva Bánov
 20. OZ berie na vedomie Správu o činnosti Športovo-streleckého klubu Bánov,  predkladateľ

p. Babin

 1. OZ berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2010, 

p. Kramárová Helena

 1.  OZ berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2010
 2. OZ berie na vedomie Žiadosť TJ Bánov o nájomné z prevádzky bufetu
 3. OZ ukladá Finančnej komisii prerokovať Žiadosť TJ Bánov o nájomné z prevádzky bufetu a podať návrh na uznesenie
 4. OZ schvaľuje plán práce Komisie životného prostredia tak, ako bol predložený
 5. OZ ustanovuje p. Ľubicu Lӧrincovú ako poslanca povereného zvolaním zasadnutia OZ v zmysle zákona 369/1990 § 12 ods. 2
 6. OZ ustanovuje p. Ing. Agnesu Ruschkovú ako sobášiacu pre prípad neprítomnosti p. starostky obce
 7. OZ poveruje prednostu obce Bánov k zverejneniu a zaslaniu nasledovných dokumentov:

-       Štatút obce Bánov

-       Odmeňovací poriadok členov obecnej rady, členov komisií, členov zastupiteľstva, zapisovateľov, členov ZPOZ

-       Zásad hospodárenia obce Bánov

-       Zásad pre obeh účtovných dokladov obce Bánov

-       Organizačný poriadok OcÚ

-       Poriadok odmeňovania zamestnancov obce

-       Pracovný poriadok OcÚ

Uvedené dokumenty budú v písomnej forme zaslané: p. Ondrej Remiáš, Mgr.

                                                                                       p. Ľubica Lӧrincová

     36. OZ ukladá prednostovi OcÚ vypracovať žiadosť o umiestnenie bankomatu v obci Bánov

     37. OZ nariaďuje predsedovi Komisie verejného poriadku Mgr. Marekovi Vittekovi predložiť plán

           práce komisie na najbližšom riadnom zasadnutí OZ

 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

 

 

 

                       Mgr. Peter Rácek                                                 PhDr. Helena Juríková

                        prednosta OcÚ                                                     starostka obce

Dátum vloženia: 7. 3. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 3. 2011 0:00
Autor: Super Admin