Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. IX/2011

-

U z n e s e n i a

z  IX. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

19. októbra 2011 v zasadačke Obecného úradu Bánov

__________________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

S C H V A Ľ U J E :

 

- Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu za rok 2010

                                                                                                                             č. 4/20111019

- Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu za I. polrok 2011

                                                                                                                             č. 5/20111019

- Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu 2010 hl. kontrolóra obce

                                                                                                                             č. 6/20111019

- Návrh na zabezpečenie inventarizácie majetku obce

                                                                                                                             č. 7/20111019

- Prezentáciu záznamov do kroniky obce za rok 2010

                                                                                                                             č. 8/20111019

- VZN o udeľovaní ocenení obce Bánov

                                                                                                                             č. 9/20111019

- VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Bánov s úpravami:

• Druhá časť Čl. 4 bod (6) zmena času z 6.00 hod na 5.00 hod.

• V Čl. 5 bod (2) sa vypúšťa „pričom skrátená doba sa odpočíta od hornej hranice oznámenej prevádzkovej doby“

                                                                                                                             č. 10/20111019

- Príspevok Spoločnosti Parkinson Slovensko Klub Bánov vo výške 150,- €

                                                                                                                             č. 12/20111019

 

N E S C H V A Ľ U J E :

 

- Návrh na prijatie dvoch nových pracovníkov na údržbu verejnej zelene

                                                                                                                             č. 14/20111019

 

S Ú H L A S Í :

 

- S ponukou spoločnosti Komunal Energy, a.s.  na dodávku el. energie

                                                                                                                             č. 11/20111019

 

B E R I E    N A   V E D O M I E :

 

- Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho riadneho a mimoriadneho zasadnutia OZ

                                                                                                                             č. 1/20111019

- Správu o inkasácii dane z nehnuteľnosti v r. 2011

                                                                                                                             č. 2/20111019

- Správu o inkasácii TKO v r. 2011

                                                                                                                             č. 3/20111019                

- Otvorený list Jozefa Dvonča

                                                                                                                             č. 15/20111019

- Akcie Mikroregiónu Novozámocko

                                                                                                                             č. 16/20111019

- Kontrolu ŠFRB

                                                                                                                             č. 17/20111019

 

U K L A D Á :

 

- Prednostovi OcÚ Mgr. Petrovi Ráckovi predložiť možnosti umiestnenia obecného kompostoviska v obci

                                                                                                                             č. 13/20111019

 

tu ku stiahnutiu

Dátum vloženia: 24. 10. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 10. 2011 0:00
Autor: Super Admin