Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. VII/2011

-

U z n e s e n i a

z  VII. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

24. augusta 2011 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

     

B E R I E   NA   V E D O M I E :

 

-          Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ

                                                                                                                             č. 1/20110824

-          Plnenie rozpočtu za I. Polrok 2011

                                                                                                                                          č. 3/20110824

-          Správu o využiteľnosti KD za I. polrok 2011

č. 4/20110824

-          Správu o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za I. polrok 2011

č. 5/20110824

-          Správu o činnosti a hospodárení Športovo-streleckého klubu Bánov

za I. polrok 2011

č. 6/20110824

-          Správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok 2011

č. 7/20110824

-          Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2011

           č.11/20110824

-          Vzdanie sa člena Komisie sociálnej a zdravotnej pri OZ v Bánove

MUDr. Romana Haramiu

                                                                                                                            č. 14/20110824

-          Žiadosť p. I. Zajíčka o náhradu/odškodnenie a vyriešenie problému

s kanálom (podacie číslo 444/2011)             

                                                                                                                            č. 16/20110824

 

S C H V A Ľ U J E :

 

-          Plány práce  komisií na II. polrok 2011

- Finančná komisia

                                                                                                                                          č.12/20110824

- Komisia sociálna a zdravotná

č.13/20110824

- Komisia na ochranu ŽP na II. polrok 2011

č.15/20110824

 

S Ú H L A S Í :

 

-          S finančným pásmom č. 2 pre školské stravovanie, a to: MŠ 1,12 €,

ZŠ (6-11) 0,95€ ZŠ (11-15) 1,01 €, zamest. 1,11 €

              č. 8/20110824

-          Navýšením počtu detí v triedach MŠ na šk. rok 2011/2012

              č. 9/20110824

-          So zmenou výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

spojených s činnosťou ŠKD na šk. rok 2011/2012 z pôvodnej sumy

3,50 na sumu 5,- €

              č.10/20110824

-          S vypracovaním VZN, ktoré bude upravovať pravidlá času predaja

v obchode a času prevádzky služieb a výrobných prevádzok na území

obce Bánov

                                                                                                                              č. 19/20110824

 

 

 

D O P O R U Č U J E :

 

-          OÚ rokovať s dodávateľmi energií za účelom zníženia cien energií

č. 17/20110824

 

D O P Ĺ Ň A   A   V O L Í :

 

-          P. Tomáša Cagáňa za člena Komisie životného prostredia pri OZ

v Bánove

č. 18/20110824

 

U K L A D Á :

 

-          Obecnému úradu v Bánove vypracovávať materiály k jednotlivým

bodom rokovania obecného zastupiteľstva v písomnej forme v súlade

s § 8 čl. VI. Rokovacieho poriadku OZ a zasielať ich písomne

poslancov OZ včas

 č. 2/20110824

-          Komisií na ochranu verejného záujmu predložiť správu o majetkovom

priznaní starostu obce v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ,

zodpovedný p. Jozef Oremus

                                                                                                                             č. 20/20110824

Dátum vloženia: 30. 8. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 8. 2011 0:00
Autor: Super Admin