Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

V. mimoriadne zasadnutie OZ

-

O b  e  c  n  é    z  a  s  t  u  p  i  t  e  ľ  s  t  v  o    B  á  n  o v

Číslo: V/2011                                                                                     Bánov 16.06.2011

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 15. júna 2011 t.j. v stredu

o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bánove, s nasledovným programom:

 

 

 

 

1.      Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce

2.      Žiadosť o dotáciu „Dirt jump park“ zastúpený Bc. Ivanom Kvasňovským

3.      Kamera do centra obce

4.      Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                               starostka obce

 

 

 

 

 

P r í t o m n í

 

sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Všetci poslanci sa zúčastnili V. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Z a s a d a n i e

 

1.) V. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných a hostí. Z rokovania OZ sa ospravedlnil MVDr. Juraj Šimunek. Za zapisovateľku dnešného V. zasadnutia OZ starostka obce určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z V. mimoriadneho zasadnutia OZ určila Mgr. Mareka Vitteka  p. Jozefa Oremus. Ďalej starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné riadne zasadnutie OZ zvolané, t.j. žiadosť o dotáciu neziskového združenia „Dirt jump park“  a umiestnenie kamery v centre obce. Prihlásila sa p. Ľ. Lӧrincová, ktorá sa spýtala, na hypotekárny list, ktorý mal byť tiež bodom tohto rokovania po prejednaní Finančnou komisiou. P. starostka ozrejmila, že Finančná komisia tento bod prejednala, avšak nie je dôvod, aby to prešlo obecným zastupiteľstvom. OZ súhlasí s predloženým programom.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus, Jozef Oremus,

                                                 Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Bc. Miroslava Petrášová

                   proti: 0                   zdržal sa: 0   

 

2.) Žiadosť o dotáciu „Dirt jump park“ – p. starostka požiadal predsedkyňu Finančnej komisie, Bc. M. Petrášovú, aby priblížila zasadnutie komisie a prečítala návrh na uznesenie vyplývajúci z jej zasadnutia. Bc. M. Petrášová informovala, že Finančná komisia prešla všetky možné zdroje, ktoré by sa dali použiť na túto dotáciu, najlepším riešením, na ktorom sa komisia dohodla, sú nepoužité mzdové prostriedky, ktoré boli vyčlenené na mzdu pracovníka OKS. OZ súhlasí s realizáciou projektu „Areál pre technické cyklistické disciplíny“ a uvoľnením finančných prostriedkov vo výške 1.250,- € z rozpočtu obce.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus, Jozef Oremus,

                                                 Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Bc. Miroslava Petrášová

                   proti: 0                  zdržal sa: 0  

 

3.) Kamera do centra obce  – slovo opäť dostala predsedkyňa Finančnej komisie. Oboznámila poslancov s tým, že komisia sa najskôr dohodla, že vyčkajú zhruba 1/roka, ako sa ustáli finančná situácia obce. Zo strany jedného člena komisie však prišla pripomienka, že ide leto a kamera v centre bude iba v prospech obce. Preto sa dohodli, že odporučia OZ túto kameru do centra obce odsúhlasiť. Finančné prostriedky vyčlenili z rezervného fondu. Rovnako odporúčajú dodávateľa, s ktorým už obec skúsenosti má a je s jeho službami spokojná. Poslanec p. Jozef Oremus navrhol sumu, ktorú odsúhlasila Finančná komisia, 1.362,12 € zaokrúhliť na celé. Predsedkyňa Finančnej komisie, Bc. M. Petrášová, teda navýšila túto sumu o 0,88 €, čo spolu činí 1.363,- €. OZ súhlasí s čerpaním rezervného fondu vo výške 1.363,- € na rozšírenie kamerového systému v centre obce.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus, Jozef Oremus,

                                                 Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Bc. Miroslava Petrášová

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

4.) Rozpočtové opatrenie č. 2 - upravený obecný rozpočet si vyžiadal schváliť rozpočtové opatrenie č. 2. OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 v rozpočte  na rok 2011 podľa predloženého návrhu.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus, Jozef Oremus,

                                                 Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Bc. Miroslava Petrášová

                   proti: 0                  zdržal sa: 0  

 

5.) Záver:  p. starostka požiadala predsedu návrhovej komisie, aby prečítal uznesenia.

 

U z n e s e n i a

z  V. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

15. júna 2011 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

     

S Ú H L A S Í :

 

-          S realizáciou projektu „Areál pre technické cyklistické disciplíny“ a uvoľnením finančných prostriedkov vo výške 1.250,- € z rozpočtu obce                                            č. 1/20110615

-          S čerpaním rezervného fondu vo výške 1.363 € na rozšírenie kamerového systému v centre obce                                                                                                                  č. 2/20110615

 

S C H V A Ľ U J E :

 

-          Rozpočtové opatrenie č. 2 v rozpočte na rok 2011 podľa predloženého návrhu

                                                                                                                          č. 3/20110615

 

     Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

 

            

 

Overovatelia:  Mgr. Marek Vittek                      ........................................

 

                        Jozef Oremus                              .........................................

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Alexandra Brezíková

Dátum vloženia: 27. 6. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 6. 2011 0:00
Autor: Super Admin