Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

I. zasadnutie obecného zastupiteľstva

-

O b e c n é                   z a s t u p i t e ľ s t v o                    B á n o v

Číslo: I/2006                                                          Bánov 21.12.2006

 

 


Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 20. decembra 2006 t.j. v stredu o 15.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bánove, s nasledovným programom:


1. Otvorenie.
PhDr.Helena Juríková – starostka obce

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce – predseda miestnej volebnej komisie

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

6. Vystúpenie novozvoleného starostu

7. Voľba návrhovej komisie

8. Voľba zástupcu starostu

9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov

10. Plán práce na I. polrok 2007 – Mgr. Peter Rácek

11. Schválenie platu starostky obce

12. Diskusia

13. Schválenie uznesenia

14. Záver 

PhDr. Helena Juríková
starostka obce


 

P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Všetci novozvolení poslanci sa zúčastnili I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 

Z a s a d a n i e


1.) I. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných a hostí. Oboznámila ich s programom rokovania, ktorý doplnila o dve žiadosti. Prvá žiadosť je o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo Vinárni Viki prenajímateľov p. Dušana Smolárika a p. Valéra Výberu. Druhú žiadosť podal nájomník p. František Morovics, ktorý tiež žiada predĺžiť nájomnú zmluvu. Nikto z prítomných nemal pozmeňujúce, ani doplňujúce návrhy k programu. Starostka obce dala hlasovať o programe rokovania. Program I. zasadnutia OZ bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie: za hlasovali 11 prítomní proti 0
zdržal sa 0

2.) Za zapisovateľku dnešného I. zasadnutia OZ starostka obce určila p. Ľubicu Lörincovú. Privítala zapisovateľku miestnej volebnej komisie p. Evu Kozárovú, ktorú vyzvala, aby oboznámila občanov s výsledkami komunálnych volieb zo dňa 2.12.2006.

3.) Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Eva Kozárová prečítala výsledky volieb:
Číslo kand. na hl. lístku Meno kandidáta Počet hlasov
1 Helena Juríková PhDr. 1159
2 Ľubica Lörincová 189
3 Vladimír Mazúch Ing. 407


Za starostu obce Bánov bola zvolená: PhDr. Helena Juríková, Slovenská národná strana, SMER s počtom právoplatných hlasov 1159. Zvolení POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA vo volebnom období 2006 – 2010:

1. Helena Juríková, PhDr. 779 počet získaných hlasov
2.Juraj Oremus 730 hlasov
3. Peter Hrala 678 hlasov
4. Marek Mráz, Ing. 676 hlasov
5. Jozef Oremus 654 hlasov
6. Agnesa Ruschková,Ing. 651 hlasov
7. Adrián Ohrádka 646 hlasov
8. Regina Rosivalová 577 hlasov
9. Marek Vittek, Mgr. 559 hlasov
10. Milan Paška, Ing. 542 hlasov
11. Martin Dananai 493 hlasov


PhDr. Helena Juríková oznámila predsedníčke volebnej komisie p. Eve Kozárovej a všetkým prítomným, že sa vzdáva poslaneckého postu a zároveň poďakovala za prejavenú dôveru všetkým spoluobčanom. Eva Kozárová oznámila, že podľa volebných výsledkov podľa najväčšieho počtu platných hlasov nastupuje na post poslanca

Diana Juríková, Mgr. 481 hlasov

4.) Zloženie sľubu novozvolenej starostky - Predsedníčka miestnej volebnej komisie Eva Kozárová vyzvala najstaršieho poslanca obecného zastupiteľstva p. Jozefa Oremusa, aby predniesol text sľubu starostu.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

PhDr. Helena Juríková zložila zákonom predpísaný sľub, a na znak svojho sľubu sa podpísala na pripravené tlačivo a prevzala si osvedčenie o zvolení.

5.) Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva – Starostka obce PhDr. Helena Juríková sa ujala svojej funkcie a požiadala prítomných novozvolených poslancov o zloženie sľubu poslanca a podpísanie tohto sľubu na pripravené tlačivo. Prečítala text sľubu:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Všetci novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva do rúk starostky obce, ktorý na znak súhlasu podpísali na pripravené tlačivo.

6.) Vystúpenie novozvolenej starostky obce PhDr. Heleny Juríkovej - poďakovala všetkým prítomným a občanom prostredníctvom priameho vysielania obecného zastupiteľstva cez káblovú televíziu za prejavenú dôveru. Zagratulovala všetkým novozvoleným poslancom, ktorým zaželala všetko dobré a veľa úspechov v ich práci poslanca v prospech obce.

7.) Voľba návrhovej komisie – starostka obce pokračovala v rokovaní podľa schváleného programu rokovania. Prítomní boli všetci poslanci a skonštatovala, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov správnosti zápisnice určila Ing. Milana Pašku a Adriána Ohrádku. Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: Martin Dananai, Jozef Oremus a Juraj Oremus. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za hlasovali 11 poslanci proti 0
zdržal sa 0
8.) Voľba zástupcu starostky obce – na tento post navrhla PhDr. Helena Juríková doterajšieho poslanca p. Jozefa Oremusa, ktorý pracuje v poslaneckom zbore už niekoľko volebných období a má skúsenosti nielen s prácou poslanca, ale i ako zástupca starostky.
O tomto návrhu dala hlasovať.

Hlasovanie: za hlasovali 10 poslanci proti 0
zdržal sa 1 poslanec (Jozef Oremus)

9.) Voľba obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov – starostka obce dala návrh i na zriadenie obecnej rady, keďže po minulé roky má dobré pracovné skúsenosti a bola spokojná so spoluprácou poslancov, ktorí boli jej členovia. Za členov obecnej rady navrhla poslancov: Jozefa Oremusa, Martina Dananaia a Juraja Oremusa. O tomto návrhu dala hlasovať.

Hlasovanie: za hlasovali 11 poslanci proti 0
zdržal sa 0

Starostka obce pokračovala vo vedení rokovania a dala návrh na zriadenie nasledovných komisií pri OZ v Bánove :

1. Komisia pre správu obecného majetku a financie
2. Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu
3. Komisia sociálna a zdravotná
4. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Tieto komisie boli zriadené aj v minulom volebnom období a ich práca bola prospešná, myslí si, že tieto komisie budú potrebné i naďalej. Požiadala poslancov o vyjadrenie sa k predloženému návrhu.
K návrhu sa vyjadril poslanec p. Adrián Ohrádka, ktorý bol predsedom Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu. Vzhľadom na široký záber a náročnosť tejto komisie navrhol, aby bola rozdelená do dvoch komisií a to na Komisiu pre rozvoj vzdelávania a kultúry a na Komisiu pre rozvoj telesnej kultúry a športu.
Ing.Agensa Ruschková dala návrh, trošku pozmeniť pôsobnosť aj názov Komisie sociálnej a zdravotnej na občiansko – sociálnu komisiu a tým rozšíriť jej pôsobnosť. Pretože sa jej zdá, že Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, kde sa riešia sťažnosti občanov z prostredia občianskych sporov menej súvisí so životným prostredím a s výstavbou, ako by mala súvisieť a tiež riešiť Komisia občiansko – sociálna.
Do diskusie sa zapojili p. Jozef Oremus, PhDr. Helena Juríková a Mgr.Peter Rácek, ktorí mali rovnaký názor v tom, že Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia je skutočne vyťažená a Komisia sociálna a zdravotná sa zaoberá celkovou úrovňou a zdravotnou starostlivosťou občanov v obci. Stavebné spory a sťažnosti rieši spoločný stavebný úrad podľa stavebného zákona, takže je od týchto vecí odbremenená. Nevidia dôvod prečo rozdeliť takto tie komisie. Podporili však návrh Adriána Ohrádku, pretože je veľa športových oddielov, vytvoril sa nový – strelecký a športový areál sa stále rozrastá i o zelené plochy a následnú starostlivosť oň. Starostka obce dala hlasovať najprv o návrhu Adriána Ohrádku a to o rozdelenie Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúru a športu na Komisiu pre rozvoj vzdelávania a kultúry a na Komisiu pre rozvoj telesnej kultúry a športu.

Hlasovanie: za hlasovali 9 poslanci proti 0
zdržal sa 2 poslankyne (R.Rosivalová, A.Ruschková)


Po schválení návrhu na rozdelenie horeuvedenej komisie, starostka obce dala hlasovať, kto je za návrh Ing. Agnesy Ruschkovej zriadiť Komisiu výstavby a životného prostredia a Komisiu občiansko – sociálnu.

Hlasovanie: za hlasovali 1 poslankyňa (Ing. Agensa Ruschková) proti 9
zdržal sa 1 poslanec (Ing. Marek Mráz)

Na záver starostka obce dala hlasovať kto je za zriadenie navrhnutých 5 komisií a to:
1. Komisia pre správu obecného majetku a financie
2. Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
3. Komisia pre rozvoj telesnej kultúry a športu
4. Komisia sociálna a zdravotná
5. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Hlasovanie: za hlasovali 9 poslanci proti 0
zdržal sa 2 poslankyne (R.Rosivalová, A.Ruschková)

Voľba predsedov zriadených komisií prebehla bez väčších diskusií, pretože do komisií boli navrhnutý poslanci, ktorí túto funkciu vykonávali i v minulosti, majú s vedením a s prácou v komisii skúsenosti. Zmena bola iba v komisii sociálnej a zdravotnej, kde za predsedníčku bola navrhnutá Ing. Agnesa Ruschková a do novovytvorenej komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu bol za predsedu navrhnutý Mgr. Marek Vittek. Starostka obce dala hlasovať, kto je za schválenie predsedov jednotlivých komisií nasledovne:

1. Komisia pre správu obecného majetku a financie – p. Regina Rosivalová
2. Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry – p. Adrián Ohrádka
3. Komisia pre rozvoj telesnej kultúry a športu – Mgr. Marek Vittek
4. Komisia sociálna a zdravotná – Ing. Agnesa Ruschková
5. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia – p. Peter Hrala

Hlasovanie: za hlasovali 11 poslanci proti 0
zdržal sa 0

10.) Plán práce zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2007 – predložil prednosta OcÚ Mgr. Peter Rácek, ktorý poprosil poslancov, aby si k jednotlivým správam pripísali i meno predsedu komisie, ktorí budú tieto správy podávať. Navrhol, aby mesiac jún bol doplnený i o správu o činnosti komisie pre rozvoj telesnej kultúry i športu, pretože pri tvorbe tohto materiálu nevedel, že obecné zastupiteľstvo takúto komisiu schváli. K predloženému plánu práce zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2007 diskutoval p. Peter Hrala, ktorý zdôraznil, že komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia nevie vypracovať plán práce, pretože nevieme, kedy a kto sa bude sťažovať. Prednosta OcÚ Mgr. Peter Rácek odpovedal, že do plánu práce treba zahrnúť také aktivity komisie, ktoré sa dajú naplánovať, ako jarné a jesenné upratovanie, alebo výsadba verejných priestranstiev. Po diskusii starostka obce dala hlasovať, kto je za prijatie plánu práce zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2007 upravený tak, ako navrhol Mgr. Peter Rácek prednosta obecného úradu.

Hlasovanie: za hlasovali 11 poslanci proti 0
zdržal sa 0

11.) Schválenie platu starostky obce – návrh platu navrhol poslanec Jozef Oremus, ktorý citoval § 3 a § 4 zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. V minulom volebnom období sme starostke odsúhlasili 2,41 násobok priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve zvýšený o 1,59, v ktorom boli už aj odmeny. Jozef Oremus navrhol, aby tento plat bol starostke ponechaný. V diskusii sa prihlásila p. Regina Rosivalová, ktorá navrhla koeficient 1,59 rozdeliť a to na 1 a tých 0,59 by bolo pohyblivých a tie by sme schvaľovali každého polroka. Bolo by to formou odmeny, ktorá môže byť aj vyššia. Juraj a Jozef Oremus mali spoločný názor, aby sa plat starostky schválil jednorázovo spolu s odmenami, aby sa poslanci nemuseli každého pol roka rozhodovať o odmene a jej výške. Na záver starostka obce dala hlasovať o oboch návrhoch. Hlasovanie k prvému návrhu p. Jozefa Oremusa za ponechanie platu bez zmeny:

Hlasovanie: za hlasovali 10 poslanci proti 0
zdržal sa 1 p. Regina Rosivalová

Hlasovať za návrh poslankyne p. Reginy Rosivalovej starostka obce už nedala, pretože bol prijatý návrh p. Jozefa Oremusa.

12. ) Vináreň Viki, Kpt. Nálepku, Dušan Smolárik a Valér Výbera – žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov – nájomníci si žiadajú predĺžiť zmluvu o ďalší rok bez zmien v nájomnej zmluve.

Hlasovanie: za hlasovali 11 poslanci proti 0
zdržal sa 0

13.) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – František Morovics, Malinovského 11, Bánov – žiadateľ býva v obecnom dome na ul. Hviezdoslavova č.17. Do diskusie sa prihlásil p. Martin Dananai, ktorý dal návrh, že ak mu chceme predĺžiť nájom, nech si tam udržiava poriadok a dať to aj do zmluvy, pretože je tam stále väčší a väčší neporiadok. Prednosta obecného úradu Mgr. Peter Rácek informoval prítomných, že zmluva to rieši. V rozprave sa poslanci dohodli, že p. Morovics si dal v minulosti aj žiadosť o povolenie vybudovať oplotenie, ktoré doteraz nemá zrealizované. Aj toto oplotenie by z estetického hľadiska z časti riešilo neporiadok pred domom. Dohodli sa, že podmienkou zmluvy bude vybudovať oplotenie a nájomnú zmluvu treba uzatvoriť len do konca júna 2007. Starostka obce dala hlasovať o návrhu.

Hlasovanie: za hlasovali 11 poslanci proti 0
zdržal sa 0

14.) Diskusia – do diskusie sa prihlásil poslanec Adrián Ohrádka, ktorý pripomenul, že
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu, ktorý poslanci schválili na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, treba nakopírovať a rozposlať po jednotlivých organizáciách, ktoré využívajú priestory kultúrneho domu.
Jozef Oremus: - diskutoval ohľadne členov novovytvorenej komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu. Podľa jeho názoru by jej členovia mali byť vedúci, alebo predsedovia jednotlivých oddielov TJ Lokomotíva Bánov, aby títo vedúci vedeli ako v TJ prúdia peniaze, aby nevznikali zbytočné nedorozumenia.
Mgr. Marek Vittek : - ako predseda tejto komisie mám v pláne osloviť a zvolať týchto ľudí, stretnúť sa a vyzvať ich k spolupráci. Spoločne si určiť priority, ktoré budeme spolu presadzovať.


Jozef Oremus: - sa krátko zmienil ohľadne výsledkov komunálnych volieb. Je rád, že bolo zvolených 5 nových členov, ktorí sú vzdelaní a mladí, pretože všeobecne v spoločnosti nemajú mladí ľudia záujem o komunálnu politiku a v našej obci je to pozitívna zmena, ktorú dúfa všetci pocítime.
Starostka obce PhDr. Helena Juríková – zmienila sa o článku v Nitrianskych novinách, ktoré ju oslovili s anketou, aký má názor na komunálne voľby. Ako jediná mala názor, že do obecných zastupiteľstiev by malo prísť čo najviac mladých ľudí. Vyzvala novozvolených poslancov k spolupráci a k účasti na verejných aktivitách obce, aby spoluobčania videli, že o aktivity majú záujem a pozvala všetkých na Bánovský ples, ktorý bude 13.1.2007.
Ing. Agnesa Ruschková – využila príležitosť priameho prenosu v káblovej televízii a oslovila všetkých spoluobčanov na stretnutia plánované ohľadne Komunitného plánovania, ktoré je veľmi dôležité pri ďalšom rozvoji našej obce. Potrebujme mladých, ale aj starých skúsených ľudí.

15.) Záver - Vzhľadom k tomu, že neboli žiadne diskusné príspevky , starostka obce ukončila riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva a požiadala p.Martina Dananaia – člena návrhovej komisie o prečítanie uznesenia, ktorý znie:

Uznesenie č. I/20061220
z I. zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
20. decembra 2006 v zasadačke Obecného úradu Bánov
____________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

 

BERIE NA VEDOMIE:


- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konané 2.12.2006
- vzdanie sa poslaneckého mandátu PhDr. Heleny Juríkovej
 

KONŠTATUJE, ŽE:


- novozvolená starostka obce PhDr. Helena Juríková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce

- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Martin Dananai, Peter Hrala, Mgr. Diana Juríková, Ing. Marek Mráz, Adrián Ohrádka, Jozef Oremus, Juraj Oremus, Ing. Milan Paška, Regina Rosivalová, Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Marek Vittek zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Bánove

 

ZRIAĎUJE:


- obecnú radu

- komisie a to: - komisiu pre správu obecného majetku a financií
- komisiu pre rozvoj vzdelávania a kultúry
- komisiu sociálnu a zdravotnú
- komisiu pre rozvoj telesnej kultúry a športu
- komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

 

VOLÍ:


- zástupcu starostky obce p. Jozefa Oremusa

VOLÍ:


- členov obecnej rady: p. Jozef Oremus
p. Martin Dananai
p. Juraj Oremus
- predsedu komisie pre správu obecného majetku a financie : p. Reginu Rosivalovú
- predsedu komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry: p. Adriána Ohrádku
- predsedu komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu: Mgr. Mareka Vitteka
- predsedu komisie sociálnej a zdravotnej: Ing. Agnesu Ruschkovú
- predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia: p. Petra Hralu

 

SCHVAĽUJE:


- plat starostky obce 2,41 násobok priemernej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve zvýšený o 1,59 násobok

- plán práce zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2007

 

UKLADÁ:


- predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva
 

SÚHLASÍ:


- so žiadosťou o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov pre nájomníkov Dušana Smolárika a Valéra Výberu na dobu určitú do 31.12.2007

- so žiadosťou Františka Morovicsa, trvale bytom Malinovského 11, Bánov o predĺženie nájomnej zmluvy budovy na ul. Hviezdoslavova č.17 na dobu určitú do 30.6. 2007 s podmienkou vybudovania oplotenia podľa schváleného projektu do 31. mája 2007


PhDr. Helena Juríková dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného uznesenia v tomto znení.
Hlasovanie: za 11 poslancov jednomyseľne
proti 0
zdržal sa 0

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Mgr. Peter Rácek                                                                  PhDr. Helena Juríková

prednosta OcÚ                                                                            starostka obce


Overovatelia: p. Ing. Milan Paška ........................................

p. Adrián Ohrádka .......................................

Zapísala: Ľubica Lörincová

Dátum vloženia: 12. 3. 2007 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 3. 2007 0:00