Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

II. zasadnutie obecného zastupiteľstva

-

O b e c n é             z a s t u p i t e ľ s t v o          B á n o v

Číslo: II/2006                                      Bánov 12.02.2007

 

 


Z Á P I S N I C A
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 7. februára 2007
t.j. v stredu o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bánove, s nasledovným programom:1. Otvorenie.
PhDr.Helena Juríková – starostka obce


2. Záverečný účet obce r 2006.
PhDr. Helena Juríková – starostka obce


3. Informácia o bytovej výstavbe.
PhDr. Helena Juríková – starostka obce


4. Záver.
PhDr.Helena Juríková – starostka obce


PhDr. Helena Juríková
starostka obce


 

P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: p. Peter Hrala a Jozef Oremus.

 

Z a s a d a n i e


1.) II. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Ospravedlnila neprítomných poslancov, ktorí sa z dnešného rokovania ospravedlnili, boli to p. Jozef Oremus a p. Peter Hrala. Za zapisovateľku II. mimoriadneho zasadania OZ určila p. Ľubicu Lörincovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadania OZ boli menovaní poslanci: Mgr. Marek Vittek a Ing. Marek Mráz.

Starostka obce prečítala body rokovania, a vysvetlila kvôli čomu zvolala mimoriadne zasadnutie OZ. Nasledovne dala možnosť poslancom vyjadriť sa k uvedenému programu. Nikto z poslancov nemal pripomienku k zmene programu. Starostka obce dala hlasovať poslancom, kto je za schválenie predloženého programu. Program dnešného rokovania bol jednohlasne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo 7 poslancov za prijatie programu (Ing. Marek Mráz,
proti 0 Mgr. Marek Vittek, Milan Paška, Ing. Agnesa zdržal sa 0 Ruschková, Adrián Ohrádka, Mgr. Diana
Juríková, Regina Rosivalová)

Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: p. Regina Rosivalová, Ing. Agnesa Ruschková a Adrián Ohrádka. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.
Hlasovanie: za hlasovalo 7 poslanci – všetci prítomní poslanci proti 0
zdržal sa 0

2.) Záverečný účet obce za r. 2006: Starostka obce skonštatovala, že program II. mimoriadneho zasadnutia OZ bol právoplatne odsúhlasený a odovzdala slovo predsedníčke finančnej komisie p. Regine Rosivalovej, ktorá podrobne rozobrala údaje z predloženého Záverečného účtu obce za r. 2006. Písomný materiál dostal každý poslanec pred zasadnutím mimoriadneho obecného zastupiteľstva. Starostka obce oboznámila novozvolených poslancov, že v príjmovej časti v položke výnos dane z príjmov poukazované zo štátneho rozpočtu , je 4 mil. nárast, pretože nikdy pri tvorbe rozpočtu nevieme, koľko nám štát týchto podielových daní poukáže. Vážne pripomienky v diskusii neboli. Po výklade predloženého Záverečného účtu obce za r. 2006 starostka obce dala hlasovať, kto je za schválenie predloženého Záverečného účtu obce.

Hlasovanie: za hlasovalo 7 poslanci – všetci prítomní poslanci proti 0
zdržal sa 0


Starostka obce dala hlasovať i o použití prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1.505.409,74 Sk, ktorý treba samostatne schváliť.

Hlasovanie: za hlasovalo 7 poslanci proti 0
zdržal sa 0

Keďže súčasťou k Záverečnému účtu obce sa vyjadruje vždy aj kontrolórka obce, ktorá predložila písomne svoje stanovisko k záverečnému účtu obce Bánov za rok 2006, i o tomto stanovisku dala starostka obce hlasovať, kto je za prijatie tejto správy na vedomie:

Hlasovanie: za hlasovalo 7 poslanci
proti 0
zdržal sa 0

3.) Informácia o bytovej výstavbe – starostka obce informovala nový poslanecký zbor v akom štádiu vybavovania je výstavba nájomných bytov. Minulé volebné obdobie poslanci odsúhlasili ďalšiu výstavbu nájomných bytov „3 x 6 b.j + 1 x 9 b.j. Bánov“. Teraz sa podmienky zmenili, pretože Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo nový výnos, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo musí osobitne schváliť, že rozdiel oprávnených nákladov medzi úverom ŠFRB a dotáciu MV a RR SR uhradíme z rozpočtu obce, že obec zabezpečí financovanie výstavby nájomných bytov, že OZ súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB, s vyčlenením financií na splátky úveru zo ŠFRB, ďalej, že súhlasíme so zriadením záložného práva po dostavbe i so zachovaním nájomného charakteru bytov na 30 rokov. Toto všetko musí obecné zastupiteľstvo schváliť. Teraz je možnosť dostať zo ŠFRB dotáciu vo výške 20% z nákladov, najviac však 1.200 tis. Sk. 80% si musíme zobrať úver. Úroky sa znížili na 1%. Náklady na 1m2 nesmú presiahnuť 21.000,-Sk, takže sme sa s projektantom dohodli na zmene projektov tak, aby sa tieto nálady znížili na požadovanú sumu. Dosiahneme to tým, že základy zníži o polovicu, nebudú 4 schody, ale iba dva. Dotáciu na IS – technickú vybavenosť , vodu, komunikáciu a verejné osvetlenie môžeme požadovať 70%, ale nie je to nárokovateľná suma. Elektrárne si vybudujú vonkajšie elektrické vedenie sami, plynárne si plynové prípojky odkúpia už vybudované od obce. Po diskusii predseda návrhovej komisie prečítal text návrhu na uznesenie a navrhol hlasovať o týchto bodoch jedným hlasovaním, nakoľko sa jedná o podmienky vo výnose ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Starostka obce dala hlasovať:

Hlasovanie: za hlasovalo 7 poslanci jednomyseľne
proti 0
zdržal sa 0

4.) Záver - Vzhľadom k tomu, že neboli žiadne diskusné príspevky , starostka obce ukončila mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva a požiadala Ing. Agnesu Ruschkovú – členku návrhovej komisie o prečítanie uznesenia, ktorý znie:

U z n e s e n i e č. II/20070207
z II. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
07. februára 2007 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove
 

S C H V A Ľ U J E :


- Záverečný účet obce Bánov za rok 2006 „bez výhrad“

U z n e s e n i e č. II/20070207
z II. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
07. februára 2007 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove
 

S C H V A Ľ U J E :


- že rozdiel oprávnených nákladov medzi úverom ŠFRB a dotáciou MV a RR SR
uhradíme z rozpočtu obce
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 1.505.409,74 Sk
 

S Ú H L A S Í :


- s výstavbou nájomných bytov podľa výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky, zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní
dotácií na rozvoj bývania
- so zabezpečením financovania výstavby nájomných bytov „3 x 6 b.j. + 1 x 9 b.j. Bánov“
- s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB
- s vyčlenením financií na splátky úveru zo ŠFRB
- so zriadením záložného práva po dostavbe
- so zachovaním nájomného charakteru bytov na 30 rokov
 

BERIE NA VEDOMIE:


- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bánov za rok 2006


PhDr. Helena Juríková dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného
uznesenia v tomto znení.
Hlasovanie: za 7 poslancov jednomyseľne
proti 0
zdržal sa 0

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva.


PhDr. Helena Juríková                                                                Mgr. Peter Rácek
starostka obce                                                                           prednosta OcÚOverovatelia: Mgr. Marek Vittek ......................................

Ing. Marek Mráz .......................................

Zapísala: Ľubica Lörincová

Dátum vloženia: 12. 3. 2007 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 3. 2007 0:00