Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

III. zasadnutie obecného zastupiteľstva

-

O b e c n é                     z a s t u p i t e ľ s t v o                 B á n o v
Číslo: III/2007                                               Bánov 23.02.2007

Z Á P I S N I C A


z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 21. februára 2007
t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bánove, s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
PhDr. Helena Juríková – starostka obce

2. Kontrola uznesenia z I. a II. zasadnutia OZ
Mgr. Peter Rácek

3. Správa o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2006
František Bednárik

4. Správa o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2006
Štefan Kuťka

5. Správa o činnosti športovo-streleckého klubu Bánov za r.2006
Ľubomír Babin

6. Príprava jarného upratovania a starostlivosť o zeleň
Peter Hrala

7. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2006
Anna Brezíková

8. Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2006
PaedDr. Zdenka Klučková

9. Organizačné otázky
- Návrhy predsedov komisií na zloženie členov jednotlivých komisií
- Plán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2007
- Pavel Klučka – žiadosť o preplatenie finančných nákladov na vybudovanie komunikácie
- Žiadosť o prenájom priestorov – Ján Kvasňovský
- Žiadosť o prenájom priestorov – Viliam Šimunek
- Žiadosť o oslobodenie dane – Rímsko-katolická cirkev, farnosť Bánov
- Žiadosť o odpustenie nájomného KD na tanečný kurz
- Fitnes aerobic Bánov – žiadosť o finančný príspevok
- Príloha č. 4 k VZN o nakladaní s KO a DSO
- Zmluva so stavebným úradom
- Výstavba cesty na Nitrianskej Osade
- Rekonštrukcia zasadačky
- Zdravotné stredisko – výmena okien
- ZŠ s MŠ Bánov – výmena okien a dverí na budove ZŠ
- príspevok pri narodení každého dieťaťa od r.2007
- zvýšenie odmeny hlavnej kontrolórky obce z 10% na 20%
- zvýšenie odmeny JUDr. Zahorákovi za právnu pomoc
10. Diskusia
11. Záver.
Starostka obce
PhDr. Helena Juríková

P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: p. Adrián Ohrádka.

Z a s a d a n i e


1.) III. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Ospravedlnila neprítomného poslanca, p. Adriána Ohrádku, ktorý sa z dnešného rokovania ospravedlnil. Za zapisovateľku III. riadneho zasadania OZ určila p. Ľubicu Lörincovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadania OZ boli menovaní poslanci: Mgr. Diana Juríková a Ing. Agnesa Ruschková.

Starostka obce prečítala body rokovania, a požiadala poslancov o schválenie doplňujúcich bodov:
- ZŠ s MŠ Bánov – výmena okien a dverí na budove ZŠ
- výstavba cesty na Nitrianskej Osade
- príspevok pri narodení každého dieťaťa od r.2007
- zvýšenie odmeny hlavnej kontrolórky obce z 10% na 20%
- zvýšenie odmeny JUDr. Zahorákovi za právnu pomoc
Následne dala možnosť poslancom vyjadriť sa k uvedenému programu. Nikto z poslancov nemal pripomienku k zmene programu. Starostka obce dala hlasovať poslancom, kto je za schválenie predloženého programu. Program dnešného rokovania bol jednohlasne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo 10 poslancov za prijatie programu (Ing. Marek Mráz, Mgr. Marek Vittek, Milan Paška,
                    proti 0                                                                     Ing. Agnesa  Ruschková, Jozef Oremus, Juraj Oremus,                      zdržal sa 0                                                                Mgr. Diana Juríková, Regina Rosivalová, Martin Dananai                                                                                                     a Peter Hrala)


Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: Ing. Milan Paška, p. Martin Dananai a p. Juraj Oremus. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.
Hlasovanie: za hlasovalo 10 poslanci – všetci prítomní poslanci 

                    proti 0

                    držal sa 0

2.) Kontrola uznesenia z I. ustanovujúceho a z II. mimoriadneho zasadnutia OZ: Starostka obce odovzdala slovo prednostovi OcÚ Mgr. Petrovi Rácekovi, ktorý analyzoval plnenie uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ. Pri bode uznesenia o schválení nájomnej zmluvy p. Františkovi Morovicsovi spomenul, že tento ju nepodpísal, obec by ho mala deložovať, ale na druhej strane jej vyplýva povinnosť nájsť mu náhradné bývanie. Pri čítaní uznesenia ohľadne výstavby nájomných bytov a jej financovaní, starostka obce informovala prítomných, že finančné prostriedky na podnet Ing. Mareka Mráza, ktorý na minulom zasadnutí doporučil uložiť peniaze na vyšší úrok, tieto obec uložila v Dexia banke až na 4,01% úrok, takže v prospech obce to robí okolo 12 tis. Sk za štvrťrok. Žiadny z prítomných

3.) poslancov nemal doplňujúce otázky. Starostka obce dala hlasovať, kto je za prijatie uznesenia: OZ berie na vedomie kontrolu uznesenia z riadneho zasadnutia OZ č. I./20061220 uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ č. II/20070207.

Hlasovanie: za hlasovalo 10 poslanci – jednomyseľne

                     proti 0

                    držal sa 0

4.) Správa o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2006 – starostka obce odovzdala slovo Mgr. Petrovi Rácekovi, ktorí správu doplnil o informáciu, že na SMO bol prijatý ešte jeden pracovník, pretože objem práce narastá a vidíme to aj na príjmoch – v tržbách, takže prijatie tohto pracovníka bolo odôvodnené. Poslanec Ing. Milan Paška mal otázku, prečo je príjem dotácie z recyklačného fondu nulový. Je to z dôvodu, že ako obce naštartovali separovaný zber začali menej platiť na rôzne komodity a dostalo sa to do tohto štádia, že žiadnu dotáciu neposlali. Občanom, ktorí ešte ani raz v roku neseparovali budú poslané výzvy. Zber papiera si robí základná škola, ale peniaze zaň idú na účet Rodičovského združenia, ktoré ich potom i tak spätne vracia do školy formou preplatenia rôznych pomôcok, naposledy zakúpilo Rodičovské združenie lavice a stoličky do prvej triedy. Poslanci sa v diskusii vyjadrili, že motivácia separovania sa musí prejaviť v nezvyšovaní poplatku, vypestovať u detí v ZŠ návyk na separovanie i propagácia cez káblovú televíziu počas každého vysielania. Poslankyňa p. Regina Rosivalová mala otázku, koľko ešte treba v obci vymeniť svietidiel na verejnom osvetlení. Prítomní bol aj p. Bednárik, ktorý správu vypracoval a odpovedal, že cca na 70% je s prácou – výmenou svietidiel hotový. Keďže ďalej neboli ďalšie otázky, starostka obce dala hlasovať prítomným poslancom, kto je za prijatie Správy o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2006.

Hlasovanie: za hlasovalo 10 jednomyseľne
                    proti 0
                    zdržal sa 0

5.) Správa o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2006 – prítomný bol aj p. Kuťka, ktorý podával správu, vyzval prítomných k otázkam. Ing. Agnesa Ruschková chcela objasniť ako je to s príjmom posilňovne, či tam niekto chodí, lebo to porovnala s príjmom so školou a vyšlo jej, že do posilňovne chodí 2,5 človeka. Pán Kuťka vysvetlil, že po otvorení posilňovne tam začalo veľa ľudí chodiť, potom sa tá návštevnosť znížila až ustálila. Ten nízky príjem je však spôsobený hlavne tým, že posilňovňu majú zdarma k dispozícii všetci členovia jednotlivých oddielov. Ing. Ruschková sa spýtala ešte na mimoriadne výdavky v závere správy v textovej časti, ako oprava kosačky, polievanie, generálna oprava telocvične. I toto jej správca areálu p. Kuťka vysvetlil, že tieto financie sú v tých uvedených sumách a generálna oprava telocvične, prechod do areálu z ul. Malinovského a ostatné naplánované body sú na roky 2007 – 2009, pretože je potrebné naplánovať si priority do budúce obdobie. Ing. Marek Vittek sa spýtal k prechodu z ul. Malinovského vedľa Hloškových, čo nie je z právneho hľadiska pravdepodobne dlhodobo možné. Starostka obce vysvetlila prítomným poslancom, že obec chcela odkúpiť časť pozemku Solčániových a kompenzovať ho pozemkom v areáli TJ, aby tam vznikol peší prechod. Toto však nie je možné z dôvodu, že majú celú nehnuteľnosť založenú v banke. P. Regina Rosivalová pripomenula, že v správe jej chýba členský poplatok. p. Kuťka – členské je tam FO 5115,- Sk, každý oddiel si vyberá členské, aj teraz na výbore TJ dostali jednotlivý vedúci za úlohu povyberať členské. Viac otázok a pripomienok nebolo, preto dala starostka obce hlasovať, kto je za to, aby OZ zobralo i túto správu na vedomie:

Hlasovanie: za hlasovalo 10 jednomyseľne
                    proti 0
                    zdržal sa 0

6.) Správa o činnosti športovo-streleckého klubu Bánov za rok 2006 – Mgr. Peter Rácek sa k správe vyjadril, že je dopodrobna podpísaná, športovo-strelecký klub sa pekne rozbehol, pracuje a bol i teraz na poslednej ich schôdzi. Z prítomných poslancov uvedenú správu nikto nepripomienkoval, preto dala starostka obce hlasovať :

Hlasovanie: za hlasovalo 10 jednomyseľne
                    proti 0
                    zdržal sa 0

7.) Príprava jarného upratovania a starostlivosť o zeleň – preloženú správu komentoval predseda komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia p. Peter Hrala. Dopĺňal ho p. Bednárik a p. prednosta. VZN o odpadoch sme doplnili o zberané komodity, zber bielej techniky, šatstva bude prebiehať 3 x do roka. Z ekonomického hľadiska sme analyzovali a efektívnejšie by bolo nerobiť zber po jednotlivých uliciach, ale mať každú sobotu od 8-12 hod. otvorený zberný dvor, kde by občania mohli tieto komodity nosiť a nemuseli by ich skladovať doma, kým obec zber nevyhlási. Ing. Milan Paška mal otázku, čo s nebezpečným odpadom, ako autobatérie, akumulátory, fľaše od farieb, acetón, žiarovky, žiarivky a pod. Mgr. Peter Rácek – i na toto sme mysleli, objednali sme kontajner na nebezpečný odpad do zberného dvora. Poslanec Jozef Oremus pripomenul dôležitosť propagácie v káblovej televízii. Po diskusii k správe poslanci prijali uvedenú právu na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo 10 jednomyseľne
                    proti 0
                    zdržal sa 0

8.) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2006 – prítomná p. Anna Brezíková vyzvala poslancov pripomienkovať uvedenú správu. Jozef Oremus sa vyjadril k uvedeným nedostatkom, ktoré počas svojej práce zistila a napísala ich do správy, že tieto by mali byť odstránené, riešené, a boli vyvodené opatrenia, aby jej práca nevyšla navnivoč. Týka sa to hlavne vymáhania poplatkov. Prednosta obecného úradu informoval poslancov, že vedenie obce prispôsobuje k tomu i techniku a výmery sa stihnú vytlačiť do zákonom stanoveného termínu. Je to náročná práca, pretože vyrozumieť písomne toľko ľudí je technicky aj časovo náročné. Vyzývame ľudí k zaplateniu nedoplatkov a postupujeme podľa zákona. Juraj Oremus – treba využiť aj káblovú televíziu, robiť osvetu a ten kto nebude platiť poplatok, tak by mal platiť aj penále, aby sa to v budúcnosti neopakovalo. Jozef Oremus mal požiadavku, aby nás hlavná kontrolórka informovala, aké kroky sa podnikli na odstránenie nedostatkov.

Hlasovanie: za hlasovalo 10 jednomyseľne
                    proti 0
                    zdržal sa 09.) Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2006 – správu komentovala riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Zdenka Klučková, ktorá odpovedala poslancom na vznesené otázky. Správu prijali poslanci jednomyseľne na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo 10 poslancov – všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Starostka obce vysvetlila poslaneckému zboru že spolu so ZŠ s MŠ, ako zriaďovateľ podali žiadosť na Krajský školský úrad na výmenu okien a dverí na budove ZŠ. K tejto žiadosti je teraz potrebný výpis z uznesenia o spolufinancovaní tejto investičnej akcie.

Vzhľadom na havarijný stav okien na budove ZŠ Bánov podala riaditeľka ZŠ žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Keďže zo štátneho rozpočtu nám môže byť pridelených 3,5 mil. Sk, zvyšok by mal uhradiť zriaďovateľ, ktorým je obec. Nakoľko cenová ponuka, ktorú vypracoval jeden z uchádzačov je vo výške 3,9 mil. Sk, podiel zriaďovateľa tvorí 400 tis. Sk. Riaditeľstvo školy potrebuje výpis z uznesenia OZ, ktorým priznáva túto čiastku na uvedený účel.
Starostka obce pri tejto príležitosti poďakovala p. Martinovi Dananaiovi za veľkú pomoc pri riešení havarijnej situácie s kúrením i s kanalizáciou, ktorú počas roka v škole riešili. Mgr. Peter Rácek ešte vidí rezervy v sledovaní energií, napr. aby sa nadarmo nesvietilo zbytočne. Ing. Marek Mráz mal otázku, kde sú 2% dane z príjmov, čo rodičia odvádzajú škole.? Riaditeľka ZŠ s MŠ informovala prítomných, že tieto peniaze idú na účet Rodičovského združenia, ktoré vždy tieto peniaze škole poskytuje, tento rok bol zakúpené nové lavice a stoličky do prvej triedy. Po rozprave starostka obce dala hlasovať, kto je za prijatie uznesenia, že OZ schvaľuje finančné prostriedky na spolufinancovanie havarijného stavu „Výmena okien a dverí na budove ZŠ“ vo výške cca. 400.000,- Sk.

Hlasovanie: za hlasovalo 10 poslancov – všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

10.) Návrhy predsedov komisií na zloženie členov jednotlivých komisií – predsedníčka Komisie pre správu obecného majetku a financií navrhla za členov: Ing. Mareka Mráza, Ing. Romana Zeleňáka, Helenu Kramárovú, Annu Brezíkovú a za zapisovateľku Eriku Palackovú. Starostka obce dala hlasovať za prijatie uvedených členov:

Hlasovanie: za hlasovalo 10 poslancov
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry – návrh dostali poslanci písomne. Za členov boli navrhnutí: Mgr. Denisa Slížová, Mgr. Diana Juríková, Danka Čelková, Mgr. Martin Remiáš a za zapisovateľku Jana Mazúchová. Starostka obce dala hlasovať za prijatie uvedených členov:

Hlasovanie: za hlasovalo 10 poslancov – všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Komisia pre rozvoj telesnej kultúry a športu – návrh dostali písomne všetci poslanci od predsedu komisie Mgr. Mareka Vitteka. Navrhnutí členovia: Mgr. Martin Mucha, Ing. Marek Mráz, Ľubomír Babin, Vladimír Šimunek, Branislav Oremus, Štefan Kuťka a za zapisovateľku Ľubica Lörincová.
Starostka obce dala hlasovať za prijatie uvedených členov:

Hlasovanie: za hlasovalo 10 poslancov – všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia – návrh na zloženie svojej komisie prečítal p. Peter Hrala: Ing. Milan Paška, Mgr. Martin Dananai, Tomáš Šimunek a zapisovateľka Veronika Šimuneková. Starostka obce dala hlasovať za prijatie uvedených členov:

Hlasovanie: za hlasovalo 10 poslancov – všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Komisia na ochranu verejného záujmu – členov ústne navrhla starostka obce, musí tam byť i dodržaná zásada rôznosti politických strán: za predsedu navrhla Jozefa Oremusa, Martin Dananai, Mgr. Diana Juríková. Následne dala hlasovať.

Hlasovanie: za hlasovalo 10 - všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2007 – plán vyhotovila p. Anna Brezíková podľa potreby – vychádzala z predchádzajúcich kontrol. Starostka obce, pretože neboli žiadne otázky, dala hlasovať za prijatie predloženého plánu práce.

Hlasovanie: za hlasovalo 10 - všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Pavel Klučka – žiadosť o preplatenie finančných nákladov na vybudovanie komunikácie – starostka obce vysvetlila prítomným poslancom doporučenie členov OR, ktorí sa touto žiadosťou zaoberali na jej zasadnutí. Doporučili vysporiadať túto cestu celú v prospech obce, a až keď to bude mať obec na LV, potom doporučujú uvedené náklady preplatiť. Mgr. Peter Rácek celú situáciu nakreslil na tabuľu, aby poslanci vedeli žiadosť zhodnotiť. Časť pôdy pod cestou je vo vlastníctve žiadateľa. Po krátkej diskusii starostka obce dala hlasovať, kto súhlasí so žiadosťou p. Pavla Klučku o preplatenie nákladov 10.115,- Sk až po vysporiadaní vlastníckych vzťahov obci k danej komunikácii ?

Hlasovanie: za hlasovalo 10 - všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Po tomto bode vyhlásila predsedajúca 15 min. prestávku počas ktorej odišiel poslanec : p. Juraj Oremus ( o 19.27 hod.).

- Žiadosť o prenájom priestorov – Ján Kvasňovský
- Žiadosť o prenájom priestorov – Viliam Šimunek
Mgr. Peter Rácek nakreslil na pripravenú pomôcku – tabuľu náčrtok pôdorysu budovy
v ktorej títo nájomníci žiadajú priestor. Za nimi prenajatými priestormi sa nachádza sklad CO, ktorý bude prenesený do priestorov bývalého OPS vo dvore zdravotného strediska. Obci tak vzniknú voľné priestory o ktoré títo nájomníci žiadajú. P. Ján Kvasňovský žiada i prenájom priestorov bývalého holičstva. U Jána Kvasňovského ide spolu o 19 m2 a u p. Viliama Šimuneka o 9 m2 nájomnej plochy. OR doporučila schváliť tieto žiadosti.

K pôvodným nájomným zmluvám budú vypracované dodatky. Starostka obce dala hlasovať prítomným poslancom, kto je za to, aby sa vyhovelo žiadosti Jána Kvasňovského?

Hlasovanie: za hlasovalo 9 - všetci prítomní (odišiel Juraj Oremus)
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Následne dala hlasovať, kto je to, aby sa vyhovelo žiadosti Viliama Šimuneka?

Hlasovanie: za hlasovalo 9 - všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Bánov – žiadosť o oslobodenie dane z nehnuteľnosti - zo zákona aj v našom VZN obce od dani z nehnuteľnosti máme zapracované, že cirkev je oslobodená od platenia dane za stavbu kostola. Okolité pozemky zo zákona ani VZN nie sú oslobodené, museli by sme vypracovať nové VZN, ktoré by nadobudlo platnosť až od 1.1.2008. V minulosti obec poskytla 400 tis. Sk na výmenu chodníkov na verejnom priestranstve v okolí kostola. Členovia OR nedoporučujú žiadosti vyhovieť. Po krátkej diskusii o akú sumu sa asi jedná dala starostka obce hlasovať, kto je za to, aby sa tejto žiadosti nevyhovelo, tak ako doporučila OR.

Hlasovanie: za hlasovalo 8 (P.Hrala,M.Mráz,J.Oremus,R.Rosivalová, M.Vittek,M.Paška, M.Dananai, D.Juríková)                                 proti 1 (Ing. Agnesa Ruschková)
                    zdržal sa 0

Žiadosť o odpustenie nájomného KD na tanečný kurz pre deti ZŠ – členovia OR tejto žiadosti doporučili vyhovieť. Poslankyňa Regina Rosivalová , predsedníčka finančnej komisie navrhla, aby aspoň časť nájomného zaplatili. V 9-ročníku býva vždy tanečný kurz a jeho absolventom je nájomné odpustené. I títo žiadatelia ukončili kurz spoločenskej výchovy a tanca „Venčekom“. Ak sa však pozrie do príjmovej časti položky KD – nájomné, máme vždy naplánovanú vysokú položku, ktorú potom neplníme, lebo každej žiadosti o odpustenie nájomného vyhovieme. Podľa schváleného cenníka by sme mali za každú skúšku účtovať 1.000,- Sk. Navrhujem, aby sme im urobili mimoriadnu cenu, je ich 24, tak 2400,- Sk za celý kurz, ktorý by mal trvať 3 mesiace. Mgr. Diana Juríková prispela do diskusie názorom, že na druhej strane sa môžeme tešiť, že tieto deti sa chcú stretávať takouto formou a chcú niečo robiť. Po diskusii starostka obce dala hlasovať, kto je za návrh poslankyne Reginy Rosivalovej, čiže so žiadosťou nesúhlasíme a druhý krát dám hlasovať o schválení mimoriadnej ceny nájomného 2400,- Sk na celé 3 mesiace.

Hlasovanie: za hlasovalo 9 - všetci prítomní proti vyhoveniu žiadosti
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Hlasovanie: za hlasovalo 9 – jednomyseľne za mimoriadne nájomné
                    proti 0
                    zdržal sa 0

TJ Lokomotíva Bánov – Fitnes aerobic Fanatic klub, žiadosť o finančný príspevok na Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v športovom aerobicu – starostka obce zopakovala doporučenie OR, ktorá podporila túto žiadosť, pretože je to krásne športovéstretnutie na medzinárodnej úrovni, ktoré zviditeľňuje našu obce len v pozitívnom slova zmysle.

Hlasovanie: za hlasovalo 9 - všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Príloha č. 4 k VZN o nakladaní s KO a DSO – prílohu k VZN vypracoval prednosta obecného úradu Mgr. Peter Rácek, ktorý vysvetlil, že každým rokom sa podmienky separovania menia, mení harmonogram zberu TKO a separovaného zberu, takže je potrebné vypracovať vždy vypracovať prílohu k VZ o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Starostka obce dala hlasovať, kto je za schválenie tejto prílohy.

Hlasovanie: za hlasovalo 9 - všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0
Zmluva so stavebným úradom – príspevok na obyvateľa 6,545 Sk – je to dodatok k zmluve so Spoločným stavebným úradom v Nových Zámkoch, ktorý podpisujeme každý rok. Je tam združených viacero obcí, tento rok tá suma na obyvateľa vychádza 6,545 Sk. Predsedajúca dala hlasovať o schválení tohto dodatku.

Hlasovanie: za hlasovalo 9 - všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Výstavba cesty na Nitrianskej Osade - táto časť obce sa začala viac zaľudňovať, vydávali sme tam stavebné povolenia, žijú tam ľudia s trvalým pobytom v Bánove. Ľudia oslovili starostku s požiadavkou rekonštrukcie, alebo teda výstavby miestnej komunikácie a takisto vyčistenie od skládky odpadov, ktorá tam vznikla. Poslanci navrhli urobiť takú cestu ako na ul. Bernolákova a do areálu školy, spevniť ju obrubníkmi a na vrch brúsený asfalt. Dáme spraviť 3 cenové ponuky. V diskusii sa prihlásil Mgr. Marek Vittek, ktorý sa na základe prijatých dokumentov na zasadanie, bol pozrieť na bicykli na Nitriansku Osadu, ako to tam vyzerá. I on potvrdil havarijný stav cesty, ktorý treba riešiť, je to perspektíva rozvoja obce. Členovia OR doporučili vybudovať komunikáciu. Po rozprave dala starostka obce hlasovať, kto je za schválenie výstavby tejto cesty.

Hlasovanie: za hlasovalo 9 - všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Rekonštrukcia zasadačky obecného úradu – prednosta obecného úradu znova apeloval na potrebu rekonštrukcie zasadacej miestnosti, aby sme mali i tu na obecnom úrade reprezentatívne priestory i priestory na sobáše. Táto žiadosť bola v minulosti už dva krát prejednávaná na zasadnutiach OZ. V júli bude veľká svadba, prídu až Čiech. Do tohto času by bolo vhodné urobiť úpravu miestnosti. Členovia OR navrhli dať spraviť 3 cenové ponuky firmám, aby sme si mali z čoho vybrať. O návrhu dala starostka obce hlasovať.

Hlasovanie: za hlasovalo 7 (M.Paška, M.Dananai, M.Vittek, P.Hrala, Jozef Oremus, D. Juríková, A.Ruschková)
                    proti 1 Regina Rosivalová
                    zdržal sa 1 Ing. Marek MrázZdravotné stredisko – výmena okien na budove – v minulom období OZ prijalo uznesenie, v ktorom sa zaviazalo, že vybrané nájomné od lekárov a nájomníkov tejto budovy bude opäť vložené do investičných akcií na obnovu budovy. V rozpočte obce sme na tento rok rátali so sumou 350 tis. Sk a chceli by sme tam vymeniť okná, tým by prišlo aj k energetickej úspore. Po krátkej diskusii, starostka obce dala hlasovať za schválenie výmeny okien na budove zdravotného strediska.

Hlasovanie: za hlasovalo 9 - všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

10. ) Diskusia – PhDr. Helena Juríková starostka obce vyzvala poslancov k diskusným príspevkom. Do diskusie sa prihlásila p. Regina Rosivalová s návrhom vyplácania príspevku 3000,- Sk pri narodení každého dieťaťa. Podmienkou musí byť, aby rodičia dieťaťa mali trvalý pobyt v obci. Štatisticky zisťovala na matrike koľko detí sa priemerne ročne narodí a v rozpočte obce by to urobilo cca 100 tis. Sk. V diskusii prebrali poslanci klady a zápory takéhoto príspevku i to aký dopad by takéto odsúhlasenie malo obci priniesť, a od akého času sa príspevok začne vyplácať. Starostka obce dala hlasovať o návrhu poslankyne p. Reginy Rosivalovej, kto je za vyplácanie príspevku 3.000,- Sk formou vkladných knižiek v banke Dexia, pri narodení každého dieťaťa rodičom s trvalým pobytom v Bánove na „Uvítaniach detí do života od roku 2007“

Hlasovanie: za hlasovalo 9 - všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Z rokovania (o 20,45 hod.) odišiel p. Martin Dananai.

Ďalší návrh, ktorý preniesla p. Regina Rosivalová bolo zvýšenie mesačnej odmeny kontrolórke obce z 10% na 20%. Za 2 roky jej končí volebné obdobie a jedná sa o 531,- Sk. Jej úväzok je násobený koeficientom 1,68 plus odmena. Odmena môže byť až do výšky 30% z platu. Teraz má 10%, návrh je navýšiť túto odmenu na 20%. Starostka obce dala hlasovať, kto je za schválenie mesačnej odmeny hlavnej kontrolórky na 20%.

Hlasovanie: za hlasovalo 8 - všetci prítomní
                    proti 0
                    zdržal sa 0V diskusii vystúpil i Mgr. Peter Rácek, ktorý predniesol poslancom žiadosť JUDr. Miloša Zahoráka o zvýšení odmeny za právnu pomoc. Prítomných poslancov zaujímala suma ktorú mu teraz obec vypláca (6000,-Sk mesačne) a o ktorú si požiadal zvýšiť svoj honorár. Keďže on sa nevyjadril, poslanci sa dohadovali na 1000,- Sk mesačne a 1500,- Sk mesačne. Starostka obce dala hlasovať, kto je za návrh zvýšiť túto odmenu o 1000,- Sk.Hlasovanie: za hlasovalo 4 M.Vittek, M.Mráz, D.Juríková, P.Hrala
                    proti 4 J.Oremus, R.Rosivalová, A.Ruschková,
                    zdržal sa 0 M.Paška

Keďže hlasovanie bolo nerozhodné, starostka obce dala hlasovať, za druhý návrh – zvýšenie o 1500,- Sk mesačne.

Hlasovanie: za hlasovalo 4 J.Oremus, R.Rosivalová, A.Ruschková,M.Paška
proti 4 M.Vittek, M.Mráz, D.Juríková, P.Hrala
zdržal sa 0

Vzhľadom na to, že JUDr. Zahorákovi nebola valorizovaný mesačná odmena už tri roky, poslanci sa dohodli, že mu bude valorizovaná vo výške 1300,- Sk, čo je približne 21,9%.
To je približná výška valorizácie platu za tri roky.
Starostka obce dala hlasovať o tomto návrhu:

Hlasovanie: za hlasovalo 7
                    proti 0
                    zdržal sa 1 Mgr. Marek Vittek

Vzhľadom k tomu, že už neboli žiadne diskusné príspevky , starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva a požiadala Ing. Milana Pašku – člena návrhovej komisie o prečítanie uznesenia, ktorý znie:

U z n e s e n i e č. III/20070221

z III. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

21. februára 2007 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 


S C H V A Ľ U J E :


- členov Komisie pre správu obecného majetku a financií : Ing. Marek Mráz, Ing. Roman
Zeleňák, Helena Kramárová, Anna Brezíková a zapisovateľka Erika Palacková
- členov Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry: Mgr. Denisa Slížová, Mgr. Diana Juríková,
Danka Čelková, Mgr. Martin Remiáš a zapisovateľka Jana Mazúchová
- členov Komisie sociálnej a zdravotnej: Mária Ráceková, MUDr. Gustáv Augustín,
Mgr. Monika Remiášová, Mgr. Ján Šimunek a zapisovateľka Katarína Gubová
- členov Komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu: Mgr. Martin Mucha, Ing. Marek Mráz,
Ľubomír Babin, Vladimír Šimunek, Branislav Oremus, Štefan Kuťka a zapisovateľka
Ľubica Lörincová
- členov Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia: Ing. Milan Paška, Mgr.
Martin Dananai, Tomáš Šimunek a zapisovateľka Veronika Šimuneková
- predsedu a členov Komisie na ochranu verejného záujmu Jozef Oremus, Martin Dananai,
Mgr. Diana Juríková

- Plán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2007

S Ú H L A S Í :


- so žiadosťou Jána Kvasňovského, trvale bytom Bánov ul. Kpt. Nálepku 134, o prenájom nebytových priestorov v budove na ul. Šurianska nachádzajúcej sa k.ú. Malá Kesa evidovaný KN Správa katastra Nové Zámky na LV č. 1 ako dom sup.č. 1244 par.č. 164/5 o výmere s celkovou plochou 19 m2
 

U z n e s e n i e č. III/20070221

z III. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

21. februára 2007 v zasadačke Obecného úradu Bánov


S Ú H L A S Í :


- so žiadosťou Viliama Šimuneka, trvale bytom Bánov ul. Kpt. Nálepku 72, o prenájom nebytových priestorov v budove na ul. Šurianskej nachádzajúcej sa k.ú. Malá Kesa evidovaný KN Správa katastra Nové Zámky na LV č. 1 ako dom sup.č. 1244 par.č. 164/5 o výmere s celkovou plochou 9 m2

- so žiadosťou o finančný príspevok TJ Lokomotíva Bánov oddiel Fitnes aerobic Fanatic club vo výške 20.000,- Sk na spoluorganizáciu Medzinárodných majstrovstiev Slovenska 2007 v športovom aerobiku.

- s výstavbou cesty na Nitrianskej Osade s vykonaním prieskumu trhu

- s rekonštrukciou veľkej zasadačky

- s výmenou okien na Zdravotnom stredisku

- s mimoriadnou cenou 2.400,- Sk za prenájom KD pre tanečný kurz na 3 mesiace

- so žiadosťou p. Pavla Klučku o preplatenie nákladov 10.115,- Sk až po vysporiadaní vlastníckych vzťahov obci k danej komunikácii

N E S Ú H L A S Í :


- so žiadosťou o bezplatný prenájom kultúrneho domu pre 24 tanečníkov, ktorí budú pokračovať v kurze spoločenských tancov v dobe trvania maximálne 3 mesiacov.

BERIE NA VEDOMIE:


- Kontrolu uznesenia z I. riadneho zasadnutia OZ dňa 20.12.2006
- Kontrolu uznesenia z II. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 7.2.2007
- Správu o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2006
- Správu o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2006
- Správu o činnosti športovo-streleckého klubu Bánov za r. 2006
- Prípravu jarného upratovania a starostlivosť o zeleň
- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2006
- Správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2006

N E S Ú H L A S Í :


- so žiadosťou Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Bánov o oslobodenie dane z nehnuteľnosti na budovu fary a priľahlého pozemku par.č. 539/1 a nesúhlasí s oslobodením dane z nehnuteľnosti na par.č. 587/89 nakoľko obec tento celý pozemok poskytla Rímsko-katolíckej cirkvi za 1,- Sk a v r.2005 a v r. 2006 im obec Bánov poskytla finančné prostriedky na dobudovanie okolia kostola v sume 400.000,- Sk

U z n e s e n i e č. III/20070221

z III. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

21. februára 2007 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 


S C H V A Ľ U J E :
- Zmluvu so Spoločným stavebným úradom Nové Zámky na r. 2007

- Prílohu č. 4 k VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Bánov

- finančné prostriedky na spolufinancovanie havarijného stavu „Výmena okien a dverí na budove ZŠ“ vo výške cca. 400.000,- Sk

- vyplácanie príspevku 3.000,- Sk formou vkladných knižiek v banke Dexia, pri narodení každého dieťaťa rodičom s trvalým pobytom v Bánove na „Uvítaniach detí do života od roku 2007“

- zvýšenie odmeny hlavnej kontrolórky obce z 10% na 20% mesačne

- zvýšenie odmeny právnikovi JUDr. Milošovi Zahorákovi o 1.300,- SK /mesiac za
poskytovanú právnu pomocPhDr. Helena Juríková dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného
uznesenia v tomto znení.
Hlasovanie: za 7 poslancov jednomyseľne
                    proti 0
                    zdržal sa 0

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva.PhDr. Helena Juríková                                                                                                   Mgr. Peter Rácek
starostka obce                                                                                                                prednosta OcÚOverovatelia: Mgr. Diana Juríková ......................................

Ing. Agnesa Ruschková .......................................Zapísala: Ľubica Lörincová

Dátum vloženia: 12. 3. 2007 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 3. 2007 0:00