Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

XL. zasadnutie OZ

-

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}

O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o   B á n o v

Číslo: XL/2010                                                Bánov 23.06.2010

Z Á P I S N I C A

 

 


z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 2010, t.j. v stredu o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Bánov, s nasledovným programom:
     

1. Otvorenie

    PhDr. Helena Juríková – starostka obce

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek

3. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisii v obci – Ing. Agnesa Ruschková

4. Správa komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, výsledky jarného

    upratovania – p. Peter Hrala

5. Správa o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry – p. Adrián Ohrádka

6. Návrh plánu práce zasadnutí OR a OZ na II. polrok – Mgr. Peter Rácek

7. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2010 – Helena Kramárová

8. VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi

    1 x 6 b.j. a 1 x 9 b.j.

9. Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Bánove, Výpožičný poriadok – Blažena Jančovičová

10. Žiadosť o informáciu – obyvatelia ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, J.Kráľa,

      odkanalizovanie povrchových vôd na ul. B. Němcovej – p. J. Eliáš

11. Realizácia časti kanalizácie IV. etapa pod rekonštruovanou cestou – na časť ulice
      Kpt. Nálepku a Novozámocká

12. Návrh na zmenu územného plánu obce

13. Organizačné otázky, rôzne

14. Diskusia

15. Záver

 

                                                                                                           Starostka obce
                                                                                                   PhDr. Helena Juríková

 

P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci p. Martin Dananai, Juraj Oremus a Mgr. Denisa Slížová, p. Adrián Ohrádka prišiel na zasadnutie OZ s omeškaním.

Z a s a d a n i e


1.) XL. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XL. riadneho zasadania OZ určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Ing. Agnesa Ruschková a p. Regina Rosivalová. Starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné riadne zasadnutie OZ zvolané. Starostka obce vyzvala prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy. Mgr. Marek Vittek požiadal o preloženie bodu 6., t.j. Správy o činnosti komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu, na riadne zasadnutie OZ v mesiaci august. Starostka obce dala hlasovať poslancom, kto je za schválenie rokovacieho programu tak, ako bol upravený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo: 7 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
                                             Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Ing. Agnesa
                                             Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: p. Ing. Marek Mráz, p. Jozef Oremus a p. Peter Hrala. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.


Hlasovanie: za hlasovalo: 7 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
                                             Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Ing. Agnesa
                                             Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0


2.) Kontrola plnenia uznesenia predchádzajúceho riadneho a mimoriadnych zasadnutí OZ: p. prednosta prečítal uznesenie z 36. riadneho, 37., 38. a 39. mimoriadneho zasadnutia OZ. V uznesení č. XXXVI/20100421 sa zastavil pri uznesení, ktoré sa týkalo SRZ – MO, Považská 4, Nové Zámky, nakoľko páni rybári opäť zavítali na zasadnutie. P. Martin Remiáš predniesol pripomienku, že rybári boli z bodov rokovania OZ zámerne vynechaní. Túto domnienku poprel poslanec Jozef Oremus, ktorý pripomenul, že žiadosť rybárov z predchádzajúceho 36. riadneho zasadnutia OZ bola vzatá na vedomie, a tým sa vec považuje za uzatvorenú. Z dôvodu ďalších pripomienok ohľadne nájmu štrkoviska Záhoň zo strany rybárov a podľa návrhu viacerých prítomných poslancov, bol SRZ – MO pridaný ako riadny bod rokovacieho programu do riadneho zastupiteľstva v mesiaci august. OZ súhlasí s pridaním bodu SRZ - MO do programu augustového zasadnutia OZ.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

  

Po hlasovaní p. prednosta dočítal zvyšné uznesenia OZ, pripomenul, že 38. mimoriadne zasadnutie OZ bolo predčasne ukončené z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej na rieke Nitre a príchodu krízového štábu. OZ berie kontrolu uznesení na vedomie.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0


3.) Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisii v obci: žiadny z poslancov nemal pripomienky ani otázky k správe. OZ berie správu sociálnej a zdravotnej komisie na vedomie.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0


4.) Správa o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, výsledky jarného upratovania: OZ berie správu o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia a výsledky jarného upratovania na vedomie.


Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0


5.) správa o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry: z dôvodu, že bola správa dodaná až na zastupiteľstvo, informovala o nej a zhrnula ju p. starostka, nakoľko p. Adrián Ohrádka, predseda komisie bol neprítomný. OZ berie správu o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry na vedomie.


Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

 

6.) Návrh plánu práce zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2010: na žiadosť Mgr. Mareka Vitteka na začiatku rokovania OZ bola správa o činnosti komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu preložená až na augustové zasadnutie. Rovnako bolo v úvode rokovania doplnené augustové rokovanie o bod SRZ-MO – zmluva s obcou. P. Regina Rosivalová požiadala aj o preloženie termínu konania zasadnutia v mesiaci november, a to z 24.11.2010 na 10.11.2010. OZ súhlasí s preložením termínu novembrového zasadnutia OZ.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

  

OZ schvaľuje plán práce OR a OZ, tak ako bol upravený.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

 

7.) Plán práce hl. kontrolórky na II. polrok 2010: bez pripomienok. OZ berie plán práce hlavnej kontrolórky na vedomie.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

 

8.) VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b.j. a 1x9 b.j.: úpravy vo VZN v čl. II. ods. 1 písm. c); čl. II. ods. 2 – slovo „iba“ za „prednostne“.

Prišiel p. Adrián Ohrádka.

V starých bytovkách sú nájomníci zaťažení ročným nájmom (45.000,- Sk, t.j. 1.493,73 €) no pri nových bytovkách je ročný nájom viac ako 80.000,- Sk, t.j. viac ako 2.655,31 €.Z toho dôvodu by bolo lepšie znížiť túto záruku len na výšku polročného nájmu. OZ schvaľuje VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi  1 x 6 b.j. a 1 x 9 b.j.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

 

9.) Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Bánove, výpožičný poriadok: zmeny v knižničnom poriadku a výpožičnom poriadku je potrebné vykonať v dôsledku zmeny legislatívy. OZ schvaľuje Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Bánove.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

 

OZ schvaľuje Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Bánove.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

 

10.) Žiadosť o informáciu – obyvatelia ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, J. Kráľa; odkanalizovanie povrchových vôd na ul. B. Němcovej – p. J. Eliáš: p. starostka prečítala obec žiadosti, informovala, že situácia je alarmujúca, spodná voda je veľmi vysoká. Hasiči však odmietajú bojovať so spodnou vodou, pretože nie sme zátopové územie. Ďalej oznámila, že obec si od hasičov zapožičala 20 hadíc a riešila problémové ulice, nie však záhrady. Cez víkend navštívil našu obec zoológ Dr. Brestovský, ktorý spolu s Mgr. Svetlanskou bral vzorky na rozbor vody. Opäť sa poďakovala všetkým občanom, i v mene p. Ing. Slataroviča z Povodia Váhu, za ich pomoc pri vrecovaní a ukladaní vriec na hrádze rieky Nitry.

P. starostka informovala i o manželoch Furugliášovích, ktorí dnes pomáhali riešiť projekt odtokov dažďových vôd, ktoré by mali vodu odviesť do starej Nitry. Táto dažďová kanalizácia v obci už existuje, potrebuje však v niektorých miestach dobudovať a zrekonštruovať. OZ súhlasí s odkanalizovaním ul. Kukučínova, J.Kráľa, B.Němcovej, Nová.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

 

11.) Realizácia časti kanalizácie IV. Etapa pod rekonštruovanou cestou – na časť ul. Kpt. Nálepku a Novozámocká: už je odsúhlasené verejné obstarávanie k Rekonštrukcii centier obce. V priebehu týždňa bude podpísaná zmluva s dodávateľom. Počas rekonštrukcie bude natiahnutý nový asfalt od školy po štátnu cestu. Aby sa nemuselo prekopávať zrekonštruované centrum je potrebné vybudovať časť IV. etapy kanalizácie. Projekty sú hotové, dodávateľ to zhotoví, avšak ako práce naviac. Zhotovený úsek by tvoril písmeno T, jedná sa o cestu od kina po Kpt. Nálepku 2 a smer od kina po Novozámockú 69. OZ súhlasí s realizáciou časti kanalizácie IV. Etapa pod rekonštruovanou cestou – časť ul. Kpt. Nálepku a Novozámocká.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0
 

12.) Návrh na zmenu územného plánu obce: prvá požiadavka na zmenu územného plánu prišla od p. Duchoňa, ktorý plánuje v blízkosti svojej firmy vybudovať polyfunkčný dom. Zmenu územného plánu je však potrebné urobiť raz za 4 roky. Smerný územný plán obce spracováva Ing. Supuka. OZ súhlasí so začatím predkladania návrhov zmien a doplnkov smerného územného plánu.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

 

13.) Organizačné otázky, rôzne: Ako prvý sa prihlásil o slovo poslanec Adrián Ohrádka s otázkou ako ďalej sa budú riešiť rybári. Tento bod bol doriešený na začiatku zasadania OZ. Ing. Agnesu Ruschkovú zaujímalo, kedy budú odovzdané nové byty. Najskôr musí byť skolaudovaná kanalizácia, aby sa mohli skolaudovať nové bytovky.

 

14.) Diskusia: v diskusii informovala p. starostka o sponzorskom dare od firmy STAVES (v subdodávke stavba nových bytoviek), ktorá vykonala zemné práce strojom JBC. Nakoľko už iné príspevky do diskusie neboli, p. starostka požiadala predsedu návrhovej komisie Ing. Mareka Mráza, aby prečítal uznesenie OZ

 

 

 

15.) Záver:

 

U z n e s e n i e    č.  XL/20100623

z  XL. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

23. júna 2010 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

     

 

S C H V A Ľ U J E:

 

-         Návrh plánu práce zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2010

-         Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2010

-         VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi

      1 x 6 b.j. a 1 x 9 b.j.

-         Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Bánove a výpožičný poriadok

 

 

S Ú H L A S Í:

 

-         S realizáciou časti kanalizácie IV. Etapa pod rekonštruovanou cestou – časť ul. Kpt. Nálepku a Novozámocká

-         So začatím zmien a doplnkov k smernému územnému plánu obce

-         S odkanalizovaním ul. Kukučínova, J.Kráľa, B.Němcovej, Nová

 

 

B E R I E   N A   V E D O M I E:

 

-         Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ

-         Správu o činnosti sociálnej a zdravotnej komisii v obci

-         Správu komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, výsledky jarného upratovania

-         Správu o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry

 

PhDr. Helena Juríková dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného uznesenia v tomto znení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
                                            Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Ing. Agnesa
                                            Ruschková, Adrián Ohrádka
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0
 

 

 

 

 

 

 


             PhDr. Helena Juríková                                                       Mgr. Peter Rácek
                   starostka obce                                                          prednosta OcÚ Bánov

 

 

 Overovatelia:


 Ing. Agnesa Ruschková                                             .......................................

                       
 Regina Rosivalová                                                    .......................................


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zapísala: Alexandra Brezíková    ..........................

Dátum vloženia: 9. 11. 2010 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 11. 2010 0:00