Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

XLII. zasadnutie OZ

-

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o B á n o v
Číslo: XLII/2010                                                        Bánov 27.9.2010


Z Á P I S N I C A


z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 27. septembra 2010, t.j.
v pondelok o 18:00 hod. v zasadačke OcÚ Bánov, s nasledovným programom:


1. Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce


2. Nájomná zmluva so ZsVAK na čerpaciu stanicu pri bytovkách


3. Čerpanie rezervného fondu


4. Rekonštrukcia centrálnych častí obce Bánov – spôsob financovania


5. Schválenie nájmu plynovej prípojky pre MŠ II pre SPP, a.s. Bratislava


6. ZáverStarostka obce
PhDr. Helena Juríková


 


P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Ing. Marek Mráz.

Z a s a d a n i e1.) XLII. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila p. starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XLII. mimoriadneho zasadania OZ určila p. Evu Polákovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného mimoriadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Mgr. Denisa Slížová a p. Adrián Ohrádka. P. starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné mimoriadne zasadnutie OZ zvolané. P. starostka obce zároveň požiadala o doplnenie programu o bod – Schválenie nájmu plynovej prípojky pre MŠ II pre SPP, a.s. Bratislava. Následne na to vyzvala prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy. Žiadny z poslancov nemal ďalší doplňujúci návrh do programu rokovania, preto dala p. starostka hlasovať za prijatie programu tak, ako bol predložený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov za prijatie programu: Juraj Oremus, Peter Hrala, Jozef Oremus,
                                                                              Adrián Ohrádka, Regina Rosivalová,
                                                                              Mgr. Marek Vittek, Ing. Milan Paška,
                                                                              Mgr. Denisa Slížová
               proti: 0
               zdržal sa: 0


P. starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: p. Regina Rosivalová, p. Peter Hrala a p. Jozef Oremus. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Juraj Oremus, Peter Hrala, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka, Regina  
                                                   Rosivalová,Mgr. Marek Vittek, Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová
proti: 0
zdržal sa: 02.) Nájomná zmluva so ZsVAK na čerpaciu stanicu pri bytovkách - p. starostka požiadala o súhlas s uzatvorením nájmu so ZsVAK na čerpaciu stanicu pri bytovkách. Prebiehala diskusia. OZ súhlasí s prenájmom prečerpávajúcej stanice pri bytovkách a s kanalizačnými rozvodmi pre bytovky 1 – 6 so spoločnosťou ZsVAK.

Hlasovanie: za hlasovalo: 7: Juraj Oremus, Peter Hrala, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka, Regina Rosivalová,
                                      Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová
                proti: 0
                zdržal sa: 1 Mgr. Marek Vittek

3.) Čerpanie rezervného fondu : p. starostka požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na šatňové skrinky, kanalizáciu v centre obce a inžinierske siete pri bytovkách.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Juraj Oremus, Peter Hrala, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
                                                   Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek, Ing. Milan Paška,
                                                   Mgr. Denisa Slížová
               proti: 0
               zdržal sa: 0

4.) Rekonštrukcia centrálnych častí obce: p. starostka požiadala poslancov o udelenie súhlasu s preklenovacím úverom na záverečnú platbu na projekt EÚ na rekonštrukciu centrálnych častí obce Bánov.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Juraj Oremus, Peter Hrala, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
                                                   Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek, Ing. Milan Paška,
                                                   Mgr. Denisa Slížová
               proti: 0
               zdržal sa: 0

5.) Schválenie nájmu plynovej prípojky pre MŠ II pre SPP a.s. Bratislava: p. starostka požiadala poslancov o schválenie nájmu plynovej prípojky pre SPP, a.s. Bratislava.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Juraj Oremus, Peter Hrala, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
                                                   Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek, Ing. Milan Paška,
                                                   Mgr. Denisa Slížová
               proti: 0
               zdržal sa: 0

6.) Záver: p. starostka požiadala predsedkyňu návrhovej komisie p. Reginu Rosivalovú, aby prečítala uznesenie OZ:

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Juraj Oremus, Peter Hrala, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
                                                   Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek, Ing. Milan Paška,
                                                   Mgr. Denisa Slížová
               proti: 0
               zdržal sa: 0

P. starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.


 

U z n e s e n i e č. XLII/20100927
z XLII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
27. septembra 2010 v zasadačke Obecného úradu Bánov

_________________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v BánoveS Ú H L A S Í :

- s prenájmom prečerpávacej stanice pri bytovkách a s kanalizačnými rozvodmi pre bytovky 1 – 6 so ZsVAK.
- s preklenovacím úverom na záverečnú platbu na projekt EÚ na rekonštrukciu centrálnych častí obce Bánov

S C H V A Ľ U J E :

- financovanie z rezervného fondu – šatňové skrinky, centrum kanalizácie a inžinierske siete pri bytovkách.
- nájmom plynovej prípojky pri MŠ II na ul. kpt. Nálepku pre SPP, a.s. Bratislava.


          PhDr. Helena Juríková                                                       Mgr. Peter Rácek
               starostka obce                                                         prednosta OcÚ Bánov


Overovatelia:
                  Adrián Ohrádka                         .......................................

                  Mgr. Denisa Slížová                    .......................................


Zapísala: Eva Poláková ..........................
 

Dátum vloženia: 10. 11. 2010 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 11. 2010 0:00