Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

XLIII. zasadnutie OZ

-

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o    B á n o v
Číslo: XLIII/2010                                                         Bánov 27.10.2010


Z Á P I S N I C A


 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 27. októbra 2010, t.j. v stredu o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Bánov, s nasledovným programom:

1. Otvorenie
PhDr. Helena Juríková – starostka obce
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ

3. Správa o inkasácii dane z nehnuteľnosti v r.2010 – Jana Mazúchová

4. Správa o inkasácii TKO v r. 2010 – Veronika Šimuneková

5. Správa o plnení rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti za III. štvrťrok 2010
– Regina Rosivalová, Erika Palacková

6. Návrh na zabezpečenie inventarizácie majetku obce – Erika Palacková, Eva Poláková

7. Správa o činnosti komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu,
Žiadosť o zvýšenie príspevku na činnosť TJ

8. Ponuka na vykonanie auditu – Ing. Darina Palatická

9. Žiadosť o predĺženie výpožičnej zmluvy na rok 2011

10. Žiadosť o používanie priestorov KD

11. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Tomáš Palacka

12. Diskusia

13. Interpelácie poslancov

14. Záver
                                                                                           Starostka obce
                                                                                     PhDr. Helena Juríková

 


P r í t o m n í

 

sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci p. Martin Dananai, Juraj Oremus a Ing. Agnesa Ruschková prišila na zasadnutie OZ s omeškaním.
 

Z a s a d a n i e

 

1.) XLIII. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XLIII. riadneho zasadania OZ určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Ing. Milan Paška a p. Mgr. Marek Vittek. Starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné riadne zasadnutie OZ zvolané. Starostka obce doplnila program o cenovú ponuku a dala hlasovať poslancom, kto je za schválenie rokovacieho programu tak, ako bol upravený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter Hrala,
                                                   Ing.Milan Paška, Ing.Marek Mráz, Mgr.Denisa Slížová, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: p. Jozef Oremus, p. Regina Rosivalová a p. Peter Hrala. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter Hrala,
                                                   Ing.Milan Paška, Ing.Marek Mráz, Mgr.Denisa Slížová, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

2.) Kontrola plnenia uznesenia predchádzajúceho riadneho a mimoriadnych zasadnutí OZ:
p. prednosta prečítal uznesenie z 41. riadneho, 42. mimoriadneho zasadnutia OZ. Pripomenul, že 41. riadne zasadnutie OZ sa skladalo z 2. častí a podľa toho je rozdelené i uznesenie. OZ berie kontrolu uznesenia na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter Hrala,
                                                   Ing.Milan Paška, Ing.Marek Mráz, Mgr.Denisa Slížová, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

3.) Správa o inkasácii DzN v r. 2010: žiadny z poslancov nemal pripomienky ani otázky k správe. OZ berie správu o inkasácii DzN v r. 2010 na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter Hrala,
                                                   Ing.Milan Paška, Ing.Marek Mráz, Mgr.Denisa Slížová, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

4.) Správa o inkasácii TKO v r. 2010: OZ berie správu o inkasácii TKO v r. 2010 na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter Hrala,
                                                   Ing.Milan Paška, Ing.Marek Mráz, Mgr.Denisa Slížová, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

5.) Správa o plnení rozpočtu za III.: p. Rosivalová, ako obvykle, priblížila plnenie jednotlivých položiek príjmov a výdavkov. K plneniu príjmových položiek sa vyjadril p. Ing. Milan Paška, ktorý informoval, že Poľnohospodár Nové Zámky a.s. platí obci dane v 3 splátkach. P. Jozef Oremus sa spýtal, prečo príjmová položka – Hazardné hry, má iba 20%né plnenie. Otázku zodpovedala účtovníčka obce, p. Erika Palacková, ktorá ho informovala, že hazardné hry sa platia vždy v decembri, keď prevádzkovatelia žiadajú o súhlas na prevádzku hazardných hier. Vo výdavkovej časti tvorili najväčší  podiel výdavky k povodniam. OZ berie rozpočtové opatrenie č. 3 na vedomie (bolo schvaľované na predchádzajúcom zasadnutí).

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter Hrala,
                                                   Ing.Milan Paška, Ing.Marek Mráz, Mgr.Denisa Slížová, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4.
 

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter Hrala,
                                                   Ing.Milan Paška, Ing.Marek Mráz, Mgr.Denisa Slížová, Adrián Ohrádka

proti: 0

zdržal sa: 0

 

OZ svhaľuje rozpočtové opatrenie č. 5.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter Hrala,
                                                   Ing.Milan Paška, Ing.Marek Mráz, Mgr.Denisa Slížová, Adrián Ohrádka

proti: 0

zdržal sa: 0

 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter Hrala,
                                                   Ing.Milan Paška, Ing.Marek Mráz, Mgr.Denisa Slížová, Adrián Ohrádka

proti: 0

zdržal sa: 0

 

Správa o plnení rozpočtu za III. štvrťrok 2010.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter Hrala,
                                                   Ing.Milan Paška, Ing.Marek Mráz, Mgr.Denisa Slížová, Adrián Ohrádka

proti: 0

zdržal sa: 0

 

6.) Návrh na zabezpečenie inventarizácie: najskôr musí prebehnúť fizycká inventarizácia a od 15.12. do 27.12.2010 prebehne účtovná inventrarizácia. OZ súhlasí s návrhom na zabezpečenie invetarizácie.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter Hrala,
                                                   Ing.Milan Paška, Ing.Marek Mráz, Mgr.Denisa Slížová, Adrián Ohrádka

proti: 0

zdržal sa: 0

 

7.) Správa o činnosti komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu, žiadosť o zvýšenie príspevku na činnosť TJ: p. Regtinu Rosivalovú zaujímalo, či už má TJ zvoleného nového predsedu. Na túto otázku reagoval Mgr. Marek Vittek, ktorý sa vzdal tejto funkcie a odpovedal, že ostatní členovia nei sú schopní sa dohodnúť na novom predsedovi. Navrhol, aby sa TJ Lokomotíva spolu so svojimi oddielmi a ich funkcionármi prepojili s Obecným úradom, najlepším riešenímby bola účtovníčka, ktorá by sa starala o financie TJ. P. Jozef Oremus ho upozornil, že sa hodnotí trištvrte rok a na TJ odišlo 50.000,- €, vyčepalo sa z tejto čiastky 40.000,- € a len futbalový oddiel zinkasoval 12.000,- €. Ďalším mínusom je absencia správ, ako o činnosti TJ, tak o činnosti futbalového oddielu.

Prila Ing. Agnesa Ruschková.

O slovo sa prihlásila hl. kontrolórka, ktorá pripomenula vykonanú kontrolu na TJ, všetky nedostatky boli spísané v správe a boli vyzvaní vykonať nápravné opatrenia. Náprava však do dnešného dňa nebola vykonaná. P. starostka sa vyjadrila, že problém nie je ani tak v TJ, ako vo futbalovom oddiele. pretože žiadny z oddielov nemá také problémy ako práve futbalový. OZ berie správu o činnosti komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu na vedomie.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov: Mgr.Marek Vittek,Regina Rosivalová,Jozef Oremus,Peter Hrala,Ing.Marek Mráz,
                                                       Ing.Milan Paška,Ing.Agnesa Ruschková,Mgr.Denisa Slížová,Adrián Ohrádka

proti: 0

zdržal sa: 0

 

OZ schvaľuje navýšenie príspevku na činnosť TJ s podmienkou, že táto suma bude vyšpecifikovaná na aký účel bude použitá.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 5 poslancov: Mgr.Marek Vittek,Peter Hrala,Ing.Milan Paška,Ing.Marek Mráz,
                                                      Ing.Agnesa Ruschková

proti: 3                                           Jozef ORemus, Regina Rosivalová, Mgr. Denisa Slížová

zdržal sa: 1                                     Adrián Ohrádka

 

8.) Ponuka na vykonanie auditu: Ing. Agnesu Ruschkovú zaujímalo, či poslal i niekto iný ponuka na vykonanie auditu. P. starostka reagovala, že nie, p. Ing. Darina Palatická vykonáva audit u nás v obci každý rok. Ing. Agnesa Ruschková sa vyjadrila, že podľa zákona by sa malo vyberať z viacerých ponúk a vybrať tú najlepšiu. Navrhla, aby OZ vzalo ponuku Ing. Palatickej na vedomie. OZ berie ponuku na vykonanie auditu na vedomie.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov: Mgr.Marek Vittek,Regina Rosivalová,Jozef Oremus,Peter Hrala,Ing.Marek Mráz,
                                                       Ing.Milan Paška,Ing.Agnesa Ruschková,Mgr.Denisa Slížová,Adrián Ohrádka

proti: 0

zdržal sa: 0

 

9.) Žiadosť o predĺženie výpožičnej zmluvy: ide o priestory nachádzajúce sa pod javiskom v kinosále. OZ súhlasí s predĺžením výpožičnej zmluvy.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov: Mgr.Marek Vittek,Regina Rosivalová,Jozef Oremus,Peter Hrala,Ing.Marek Mráz,
                                                       Ing.Milan Paška,Ing.Agnesa Ruschková,Mgr.Denisa Slížová,Adrián Ohrádka

proti: 0

zdržal sa: 0

 

10.) Žiadosť o používanie priestorov KD: p. starostka informovala, že obec nemá námietky v prípade, že to bude v súlade s prevádzkovým poriadkom KD, jedná sa totiž o skúšky detí zo ZUŠ. Ide o bánovské deti a učiteľov z Bánova, ktorí by tak museli merať zbytočnú cestu do Nových Zámkov. Ing. Agnesa Ruschkvoá sa spýtala prečo neskúšajú v priestoroch základnej školy. Mgr. Denisa Slížová, ako zástupkyňa pre ZŠ s MŠ, odpovedala, že v minulosti to tak fungovalo, dokonca na budove ZŠ bola namontovaná i tabuľka s nápisom Základná umelecká škola, pracovisko Bánov. OZ súhlasí so žiadosťou o používanie priestorov KD v zmysle poraidku KD pre ZUŠ.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov: Mgr.Marek Vittek,Regina Rosivalová,Jozef Oremus,Peter Hrala,Ing.Marek Mráz,
                                                       Ing.Milan Paška,Ing.Agnesa Ruschková,Mgr.Denisa Slížová,Adrián Ohrádka

proti: 0

zdržal sa: 0

 

11.) Žiadosť o odkúpenie pozemku - T. Palacka: ide o nevyužívaný obecný pozemok, pod ktorým vedú inžinierske siete. P. Jozef Oremus namietal, že ešte nie je doriešená dažďová kanalizácia a nie je tento pozemok vytýčený plotom. OZ súhlasí so žiadosťou o odkúpenie pozemku.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 0 poslancov:

proti: 9                                            Mgr.Marek Vittek,Regina Rosivalová,Jozef Oremus,Peter Hrala,Ing.Marek Mráz,
                                                       Ing.Milan Paška,Ing.Agnesa Ruschková,Mgr.Denisa Slížová,Adrián Ohrádka

zdržal sa: 0

 

12.) Cenová ponuka na prenájom strešných plôch: ponuku na prenájom poslala firma, kotrá robí zmluvy s obcami na ploché strechy, kde realizujú slnečné elektrárne. Ak by sa to osúhlasilo, pri dobrých podmienkach by obec ročne zinkasovala cca 4.000,- €. Spoločnosť má záujem o strechy kultúrneho domu, materskej školy, školskej jedálne a kina. Na KD, MŠ a ŠJ je nová strecha, strechu na kine by vedeli zrekonštruovať. Nájomnú zmluvu by chceli uzavrieť na dobu 15 rokov, pri rekonštrukcii strechy kina by sa nájom predĺžil na dobu 25 rokov. Po uplynutí doby nájmu spadajú slnčené koletory pod obec. P. Jozef Oremus povedal, že v zahraničí sú slnečné elektrárne bežnou záležitosťou, nie je to zlá myšlienka, otázne je, či by to však naše strechy zvládli. Ing. Agnesa Ruschková navrhla vziať ponuku na vedomie a dôkladne si túto záležitosť naštudovať. OZ berie ponuku na prenájom strešných plôch na vedmie.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov: Mgr.Marek Vittek,Regina Rosivalová,Jozef Oremus,Peter Hrala,Ing.Marek Mráz,
                                                       Ing.Milan Paška,Ing.Agnesa Ruschková,Mgr.Denisa Slížová,Adrián Ohrádka

proti: 0

zdržal sa: 0

 

13.) Diskusia: Mgr. Marek Vittek položil otázku vedeniu obce v mene občanov, akým spôsobom sa vyberali nájomníci do nových bytov. Otázku zodpovedal p. prednosta, ktorý informoval, že bola obecným zastupiteľstvom zvolená komisia, ktorá podľa VZN a podmienok v ňom uvedených, vybrala z uchádzačov, ktorí spĺňali podmienky. Adriána Ohrádku zaujímalo, v akom štádiu je výstavba garáží pri bytovkách. Opäť zodpovedal otázku p. prednosta, ktorý pripomenul, že projekt je zhotovený, chýba však nacenenie a musí prebehnúť územné a stavebné konanie. Z 35 nájomníkov má o garáž záujem 14. V dôsledku pribúdajúcich sťažností na zatarasené východy z bytoviek vicyklami, bude obec zrejme nútená prehodnotiť domový poriadok. P. Peter Hrala predniesol dotaz ďalších spoluobčanov, ktorých zaujímalo, či by bolo možné vrátiť prechod medzi Šimunekovými a Dibusovými do pôvodného stavu, pretože v dôsledku nepriaznivého počasia a častého prechodu ťažkých nákladných áut je tento prechod rozbrázdený a prakticky neprejazdný akýmkoľvek spôsobom. P. starostka infomovala, že dodávateľ na kanaliuzáciu práve nastúpil a začína repasovať nedostatky. Ing. Agnesa Ruschková sa pýtala na MK smerom na funduše, cesta je zúžená, chodníky sú širšie a veľmi vlnité. Rovnako ju zaujímalo, kedy budú ukončené práce na ul. Kpt. Nálepku. P. prednosta reagoval, že cesta má tú istú šírku, ide skôr o optický klam z dôvodu vybudovaných žľabov, šírka chodníkov je podľa európskych noriem. Pokiaľ ide o vlnitosť, tá je zhotovená kvôli bezbariérovosti, nakoľko obrubníky pri chodníkoch sú vysovké 30 cm. Ing. Milan Paška sa pýtal na predchádzajúcu dlažbu, ktorá bola uložená pre obecným úradom, ako bola stará a či ju bolo naozaj nutné vymeniť. P. prednosta mu poveal, že dlažba síce nebola taká stará, uložená bol iba od rekonštrukcie KD v r. 2005, ale nakoľko ide o rekonštrukciu centier obce a dlažba tam bola zahrnutá, musela byť vymenená. Pôvodná dlažba je uložená na paletách a odložená vo dvore za kultúrnym domom, obec ju má v akejsi rezerve. Ďalšia otázka padla opäť zo strany p. Adriána Ohrádku, ktorého zaujímalo, či by sa nedalo niečo robiť s osvetlením k telocvični v areáli školy. Tentokrát sa slova ujala p. starostka a informovala, že projekt na osvetlenie areálu je zhotovený, momentálne však obec nemá finančné prostriedky na jeho realizáciu. Avšak zatiaľ premyslia aspoň nejaké provizórne riešenie.

 

14.) Interpelácie poslancov v písomnej forme: na predchádzajúcom riadnom zasadaní predložila Ing. Agnesa Ruschková svoje interpelácie. Interpelácie obsahovali nasledovné otázky: 1.Uznesením č. XXIX/2009 bolo schválené vyudovanie retardérov - spomaovačov na ul. Pod hájom. Kedy budú hotové? P. starostka odpovedala, že v obci práve prebieha rekonštrukcia centier, an ie sme jediná obec, kde prebieha rekonštrukcia, t.j. všetky spoločnosti sú plne vyťažené. Avšak obce sa dohodla s dodávateľom, že po ukončení prác na centrách, tieto spomaľovače na ul. Pod hájom zhotoví.

2. V územnom pláne obce Bánov na ul. Kpt. Nálepku je vyznačená parcela - návrh na priemyselnú zónu. OZ Bánov ju však žiadnym uznesením neschválilo. Požiadala o objasnenie. Slova sa opäť zhostil p. prednosta, ktorý jej vysvetli, že prílohou k novému územnému plánu je starý územný plán. P. Supuka zhotoví pracovnú verziu územného plánu a na verejnom zasadnutí prebieha diskusia, kde sa upravuje, pokiaľ je to možné. Momentálne je obdobie, kedy je znova možné predkladať nové zmeny a doplnky.

 

15.) Záver:

 
U z n e s e n i e č. XLIII/20101027
z XLIII. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
27. októbra 2010 v zasadačke Obecného úradu Bánov

_________________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Bánove


 

S C H V A Ľ U J E:

- Rozpočtové opatrenie č. 4 v rozpočte obce Bánov na rok 2010 podľa predloženého návrhu
- Rozpočtové opatrenie č. 5 v rozpočte obce Bánov na rok 2010 podľa predloženého návrhu
- Rozpočtové opatrenie č. 6 v rozpočte obce Bánov na rok 2010 podľa predloženého návrhu

S Ú H L A S Í:

- S návrhom na zabezpečenie inventarizácie
- So žiadosťou o zvýšenie príspevku na činnosť TJ s podmienkou, že táto suma bude vyspecifikovaná, na aký účel bude použitá.
- So žiadosťou o predľženie výpožičnej zmluvy na rok 2011
- So žiadosťou o používanie priestorov KD v zmysle poriadku kultúrneho domu pre ZUŠ

N E S Ú H L A S Í:


- So žiadosťou p. Tomáša Palacku o odkúpenie pozemku

B E R I E   N A   V E D O M I E:

- Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- Správu o inkasácii dane z nehnuteľnosti v r. 2010
- Správu o inkasácii TKO v r. 2010
- Správu o plnení rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti za III. štvrťrok 2010
- Správu o činnosti komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu
- Cenovú ponuku na prenájom strešných plôch
- Rozpočtové opatrenie č.3 v rozpočte obce Bánov na rok 2010 podľa predloženého návrhu
- Ponuku na vykonanie auditu

PhDr. Helena Juríková poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadanie obecného zastupiteľstva.

                  PhDr. Helena Juríková                                          Mgr. Peter Rácek
                       starostka obce                                           prednosta OcÚ Bánov


Overovatelia: Ing. Milan Paška                  .......................................

                  Mgr.Marek Vitek                         .......................................

Zapísala: Alexandra Brezíková ..........................

Dátum vloženia: 10. 11. 2010 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 11. 2010 0:00