Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

XLIV. zasadnutie OZ

-

O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    B á n o v

Číslo: XLIV/2010                                                      Bánov 10.11.2010


Z Á P I S N I C Az riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 10. novembra 2010, t.j. v stredu o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Bánov, s nasledovným programom:


1. Otvorenie
PhDr. Helena Juríková – starostka obce

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ


3. Návrh rozpočtu obce na rok 2011 – Regina Rosivalová, Erika Palacková


4. Zmluva o službách medzi obcou Bánov a OPEN DOOR INTERNATIONAL s.r.o. Šaľa
za účelom získania finančných prostriedkov na vybudovanie kanalizácie II., III. a IV.
etapa (upresnenie a zmluva priamo na zasadnutí OZ)


5. Organizačné otázky, rôzne


6. Rozlúčka s poslaneckým zborom


7. Záver


                                                                                                    Starostka obce
                                                                                                PhDr. Helena Juríková

P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci p. Martin Dananai a Adrián Ohrádka.


Z a s a d a n i e


1.) XLIV. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XLIV. riadneho zasadania OZ určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Ing. Agnesa Ruschková a p. Mgr. Denisa Slížová. Starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné riadne zasadnutie OZ zvolané. Starostka obce doplnila program o zmluvu so stavebným úradom a zmluvu o nájme nebytových priestorov MB med, s.r.o. – MUDr. Mária Bernátová a spýtala sa poslancov, či má ešte niekto iný doplňujúci návrh. Mgr. Marek Vittek požiadal o doplnenie už prerokovaného a odsúhlaseného bodu z predchádzajúceho zasadnutia OZ, žiadosť o navýšenie príspevku na činnosť FO z dôvodu, že p. Štefan Kuťka priniesol požadovaný materiál, t.j. doklad o štruktúre navýšenia príspevku pre FO. P. starostka dala hlasovať poslancom, kto je za schválenie rokovacieho programu tak, ako bol upravený vedením obce.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Mgr. Denisa Slížová,
Adrián Ohrádka, Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

Ďalej dala p. starostka hlasovať za návrh Mgr. Mareka Vitteka, žiadosť o navýšenie príspevku pre FO.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Mgr. Denisa Slížová,
Adrián Ohrádka, Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený. Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: p. Ing. Milan Paška, p. Mgr. Marek Vittek a p. Ing. Marek Mráz. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Mgr. Denisa Slížová,
Adrián Ohrádka, Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0
2.) Navýšenie príspevku na činnosť TJ – futbalový oddiel: p. starostka udelila slovo p. Štefanovi Kuťkovi, ktorý oboznámil so svojou činnosťou na TJ celé obecné zastupiteľstvo. Vyjadril sa k jednotlivým položkám vyčísleným na doklade nákladov, ktoré OZ požadovalo. Väčšinu nákladov tvorili nevyplatené mzdy trénerom, no odvody za tieto mzdy boli riadne odvedené. Po zaplatený všetkých dlhov, ktorých výška dosahuje 4.484,- €, začne FO opäť s čistým štítom. Ing. Agnesu Ruschkovú zaujímalo, akú istotu obec má, že ak splatia svoje dlhy, nevytvoria ďalšie. P. Štefan Kuťka povedal, že momentálne je FO v najnižšej lige, náklady na činnosť sú nižšie ako v prípade, že sa oddiel dostane do vyššej ligy. OZ berie na vedomie doklad o štruktúre navýšenia finančných prostriedkov pre FO.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Mgr. Denisa Slížová,
Adrián Ohrádka, Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

3.) Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ: p. prednosta prečítal jednotlivé body 43. uznesenia OZ. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k uzneseniu, OZ berie kontrolu plnenia uznesenia na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Mgr. Denisa Slížová,
Adrián Ohrádka, Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

4.) Návrh rozpočtu obce na rok 2011: p. Regina Rosivalová ozrejmila, že pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z výsledkov roku 2010. Vysvetlila jednotlivé položky rozpočtu, najskôr v príjmovej a potom vo výdavkovej časti. Spýtala sa kolegov poslancov na nejasnosti týkajúce sa preloženého návrhu rozpočtu. Pri výdavkoch sa zastavili na dotáciách z rozpočtu obce z dôvodu priloženej žiadosti od záhradkárov, ktorý žiadali 400,- €. Návrh p. Reginy Rosivalovej, znížiť túto sumu na 300,- €. OZ súhlasí s pridelením dotácie pre záhradkárov vo výške 300,- €.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Mgr. Denisa Slížová,
Adrián Ohrádka, Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

Po odsúhlasení tejto zmeny pokračovali v debate o rozpočte obce. Rezervný fond k 31.10.2010 dosahoval výšku 256.983,- €. OZ schvaľuje rozpočet na rok 2011.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Mgr. Denisa Slížová,
Adrián Ohrádka, Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

OZ schvaľuje programový rozpočet obce na roky 2011, 2012 a 2013 bez výhrad.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Mgr. Denisa Slížová,
Adrián Ohrádka, Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

5.) Návrh zmluvy medzi obcou Bánov a Open Door International s.r.o.: každú chvíľu by mala byť vyhlásená výzva na kanalizácie, bolo by možné dokončiť kanalizáciu v obci. Firma ponúkla opäť spoluprácu, bude pracovať s materiálom, ktorý máme hotoví, ten bude upravený podľa výzvy. Je tam záruka, že získané finančné prostriedky dostaneme s tým, že odmena pre firmu Open Door International s.r.o. môže byť zapracovaná do oprávnených nákladov.
Prišiel p. Juraj Oremus.
Je potrebné odsúhlasiť spoluprácu so spoločnosťou na tento projekt. P. Jozef Oremus skonštatoval, že s touto spoločnosťou už máme skúsenosti, sme s ich prácou spokojní. Oni poznajú nás, odporúča na odsúhlasenie. P. Mgr. Marek Vittek podotkol, že podľa jemu dostupných informácii táto výzva nebude určite tak skoro zverejnená. Podľa jeho názoru je to práca pre nové zastupiteľstvo. P. starostka reagovala, že ani ona nevie o žiadnej výzve, avšak išlo len o to, že ak predsa, aby bola spoločnosť pripravená. Uvedomuje si, že to nebude jednoduchá záležitosť vyhotoviť zvyšné etapy kanalizácie. P. Juraj Oremus skonštatoval, že sa OZ stále o niečo sporí. Ide o firmu, s ktorou máme dobrú skúsenosť. Podľa jeho názoru to nie je najšťastnejšie riešenie zaoberať sa tým na poslednom zastupiteľstve. On osobne je za tento návrh, ale v prípade, že bude viac poslancov proti, nechajú tento problém na nové zastupiteľstvo. Ing. Agnesa Ruschková upozornila, že ak by sme chceli plniť literu zákona musí aj na firmu prebehnúť verejné obstarávanie. OZ súhlasí s uzatvorením zmluvy o službách medzi obcou Bánov a poskytovateľom Open Door International, s.r.o.

Hlasovanie: za hlasovalo: 2 poslancov:
Juraj Oremus, Jozef Oremus
proti: 7 Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,
Mgr. Denisa Slížová, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Adrián Ohrádka
zdržal sa: 1 Ing. Marek Mráz

6.) Zmluva so spoločným stavebným úradom NZ: p. Jozef Oremus sa vyjadril, že po skúsenostiach, ktoré máme za 2 volebné obdobia, aj zo strany obce, aj zo strany občanov, nemá námietky proti tomu, aby sme odišli do Šurian. Jeho návrh je zmeniť stavebný úrad z Nových Zámkov na Šurany. P. prednosta informoval o rokovaniach so Šuranmi, šuriansky primátor nemá námietky, musíme však vyčkať ako dopadnú voľby. V prípade, ak prejdeme na spoločný stavebný úrad do Šurian, budú sa tam písať všetky stavebné dokumenty, t.j. i drobné stavby, ktoré sa doteraz písali na našom obecnom úrade. OZ súhlasí s vypovedaním zmluvy so Spoločným stavebným úradom Nové Zámky a s uzatvorením zmluvy so Spoločným stavebným úradom Šurany.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Mgr. Denisa Slížová,
Adrián Ohrádka, Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

7.) Zmluva s MB med s.r.o.: Ide o spoločnosť, ktorej vlastníčkou je MUDr. Mária Bernátová. Bolo nutné najskôr vypovedať zmluvu MUDr. Bernátovej ako fyzickej osobe, OZ teraz musí odsúhlasiť nájomnú zmluvu pre spoločnosť MUDr. Bernátovej. Ing. Agnesa Ruschková sa vyjadrila, že v tomto prípade ide jednoznačne o vec hodnú osobitného zreteľa. OZ súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy s MB med, s.r.o..

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Mgr. Denisa Slížová,
Adrián Ohrádka, Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

MUDr. Mária Bernátová rovnako požiadala, aby jej spoločnosť mala sídlo na adrese ordinácie, t.j. Štúrova 1, Bánov. OZ súhlasí s užívaním adresy pre MD med, s.r.o. (presné znenie v uznesení).

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Jozef Oremus, Peter
Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Mgr. Denisa Slížová,
Adrián Ohrádka, Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

8.) Organizačné otázky, rôzne, diskusia: p. prednosta informoval, že v KTB nastanú menšie úpravy – kanál UNIVERSAL chanel bude zmenený na FILM+ a miesto STV 3 kanál Dokument a máme jeden voľný kanál, bude tam naladený Fish and hunting. P. starostka sa spýtala poslancov, či majú nejaké návrhy na rozšírenie plochy na propagačné materiály k voľbám, nakoľko máme nedostatok miesta, prípadne limitovať tieto plagáty veľkosťou A4. P. Adrián Ohrádka sa informoval, či by nebolo možné vylepovať tieto plagáty i na stĺpy – toto je zakázané. Propagačná plocha zostáva nezmenená. Ďalej p. starostka prečítala pozdrav a poďakovanie od obecnej kronikárky PaedDr. Margity Mazúchovej. Pozvala prítomných na akadémiu k 50. Výročiu ZŠ Bánov v piatok 12.11.2010. Nakoľko už neboli iné príspevky do diskusie, ani iné organizačné otázky, požiadala starostka obce predsedu návrhovej komisie, aby prečítal uznesenia OZ.

9.) Záver:

U z n e s e n i e č. XLIV/20101110
z XLIV. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
10. novembra 2010 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove


B E R I E    N A    V E D O M I E:

- Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- Doklad o štruktúre navýšenia finančných prostriedkov pre FO
- Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2011 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánov na roky 2011 - 2013


S Ú H L A S Í:

- S uzatvorením nájomnej zmluvy s MB med,s.r.o. na nebytové priestory o rozmere 72,59 m2 nachádzajúce sa v budove domu služieb, k.ú. Bánov , par.č. 520, súp.č. 311, zapísané na LV č. 1, Správa katastra Nové Zámky, podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí za tých istých podmienok ako boli uzatvorené s MUDr. Máriou Bernátovou, t.j. na dobu neurčitú, výška mes. nájmu 120,50 €, záloha za energie 82,98 €. Nájomné a zálohy spolu vo výške 203,48 € uhradiť mesačne vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca
- Ako vlastník nehnuteľnosti domu služieb nachádzajúci sa v k.ú. Bánov, par.č. 520, súp.č. 311, zapísané na LV č. 1 na Správe katastra Nové Zámky, aby sídlo spoločnosti MB med, s.r.o., bolo na adrese Štúrova 1, 941 01 Bánov
- S odstúpením od zmluvy so Spoločným stavebným úradom Nové Zámky, ktorá bola uzatvorená dňa 26.2.2003, a s uzatvorením zmluvy so Spoločným stavebným úradom Šurany

N E S Ú H L A S Í:

- S uzatvorením zmluvy o službách medzi obcou Bánov a poskytovateľom OPEN DOOR INTERNATIONAL s.r.o.

S C H V A Ľ U J E:

- Rozpočet obce Bánov na rok 2011 bez výhrad s jednou úpravou
- Programový rozpočet obce na roky 2012, 2013

P. starostka poďakovala poslancom za spoluprácu počas celého volebného obdobia a slávnostne ukončila posledné zasadnutie OZ v tomto volebnom období.

.

                  PhDr. Helena Juríková                                                    Mgr. Peter Rácek
                       starostka obce                                                      prednosta OcÚ Bánov
Overovatelia: Ing. Agnesa Ruschková                                    .......................................

                  Mgr. Denisa Slížová .                                        ......................................


Zapísala: Alexandra Brezíková ..........................

Dátum vloženia: 10. 12. 2010 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 12. 2010 0:00