Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

XXXV. zasadnutie OZ

-

O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o     B á n o v

Číslo: XXXV/2010                                                                         Bánov 23.3.2010

Z Á P I S N I C A


z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 23. marca 2010, t.j.
v utorok o 16:00 hod. v zasadačke OcÚ Bánov, s nasledovným programom:

1. Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce

2. Detské ihrisko – dotácia z úradu vlády SR

3. Nájomné byty – výška nájomného

4. Návrh zmluvy o postúpení práv a povinností k časti stavby „ Bánov kanalizácia, I. etapa „ na
Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť

5. Diskusia

6. Záver         
                                                                                             Starostka obce
                                                                                        PhDr. Helena Juríková
 

P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Mgr. Marek Vittek, Martin Dananai, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, Mgr. Marek Mráz.
 

Z a s a d a n i e


1.) XXXV. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XXXV. mimoriadneho zasadania OZ určila p. Zuzanu Hévizovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného mimoriadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Adrián Ohrádka a p. Peter Hrala. Starostka obce prečítala bod rokovania, kvôli ktorému bolo dnešné mimoriadne zasadnutie OZ zvolané. Starostka obce vyzvala prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy. Žiadny z poslancov nemal doplňujúci návrh do programu rokovania, preto dala p. starostka hlasovať za prijatie programu tak, ako bol predložený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov za prijatie programu: Juraj Oremus, Peter Hrala,
                                                                              Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka,
                                                                              Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška
                proti: 0
                zdržal sa: 0

Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Milan Paška a p. Juraj Oremus. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov: Juraj Oremus, Peter Hrala, Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka,
                                                   Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška
                proti: 0
                zdržal sa: 0

2.) Detské ihrisko: p. starostka predložila návrh na zhotovenie ihriska v lokalite TJ Lokomotíva Bánov, oboznámila poslancov so sumou, ktorú má obec spolufinancovať. OZ súhlasí s vybudovaním detského ihriska v športovom areáli s finančnou spoluúčasťou obce.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov: Juraj Oremus, Peter Hrala, Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka,
                                                   Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška
                proti: 0
                zdržal sa: 0

3.) Nájomné byty – výška nájomného na 1x6 b. j. a 1x9 b. j. : návrh vypracoval a predložil Mgr. P. Rácekom, prednosta OcÚ. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, a preto dala p. starostka hlasovať za schválenie výšky nájomného.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov: Juraj Oremus, Peter Hrala, Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka,
                                                   Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška
                proti: 0
                zdržal sa: 0

4.) Návrh zmluvy na postúpenie práv a povinnosti k časti stavby „Bánov kanalizácia, I. etapa“ na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť:

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov: Juraj Oremus, Peter Hrala, Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka,
                                                   Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška
                proti: 0
                zdržal sa: 0

5.) Záver: Program rokovania bol vyčerpaný, preto p. starostka požiadala predsedkyňu návrhovej komisie p. Ing. Agensu Ruschkovú, aby prečítala uznesenie OZ:


U z n e s e n i e č. XXXV/20100323
z XXXV. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
23. marca 2010 v zasadačke Obecného úradu Bánov


Obecné zastupiteľstvo v Bánove


S C H V A Ľ U J E:

- návrh zmluvy o postúpení práv a povinností č. 1965/2010, ako i predaj projektovej dokumentácie na stavbu „Bánov kanalizácia, I. etapa“, ktorú vypracovala Ing. Furuglyásová Margita pod zákazkovým číslom Ka-12-Fu-96, ako i postúpenie práv a povinností stavebníka k časti stavby „Bánov kanalizácia, I. etapa“ na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., za podmienok stanovených v zmluve.
/- projektovú dokumentáciu za 1€/
/- pozemky pod čerpacou stanicou ČS budú vysporiadané vecným bremenom/

S Ú H L A S Í :

- vybudovaním detského ihriska v športovom areáli so spolufinancovaním minimálne v sume 6 638,79 €
- s výškou nájomného 1x6 b. j. a 1x9 b. j. podľa priloženého návrhu vypracovaného Mgr. P. RácekomPhDr. Helena Juríková dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného uznesenia v tomto znení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov: Juraj Oremus, Peter Hrala, Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka,
                                                   Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška
                proti: 0
                zdržal sa: 0


Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.


          PhDr. Helena Juríková                                                          Mgr. Peter Rácek
               starostka obce                                                           prednosta OcÚ Bánov

Overovatelia: Adrián Ohrádka                    .......................................

                 Ing. Marek Mráz                   .......................................Zapísala: Zuzana Hévizová ..........................

Dátum vloženia: 26. 10. 2010 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 10. 2010 0:00