Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

XXXVII. zasadnutie OZ

-

O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o   B á n o v

Číslo: XXXVII/2010                                         Bánov 28.4.2010
Z Á P I S N I C A
 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 28. apríla 2010, t.j.
v stredu o 18:30 hod. v zasadačke OcÚ Bánov, s nasledovným programom:

1. Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce

2. Zmluva s OPEN DOOR INTERNATIONAL. s.r.o. Šaľa na zberný dvor
  
3. Organizačné otázky . prenájom obecných priestorov
  
4. Diskusia
  
5. Záver
 
 
 
 


                                                                                                                          Starostka obce
                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková
 
 
P r í t o m n í

sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci, Mgr. Marek Vittek, Martin Dananai, , Jozef Oremus, Adrián Ohrádka, Peter Hrala.
Z a s a d a n i e

1.) XXXVII. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XXXVII. mimoriadneho zasadania OZ určila p. Zuzanu Hévizovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného mimoriadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: Ing. Agnesa Ruschková                  a p. Juraj Oremus. Starostka obce prečítala bod rokovania, kvôli ktorému bolo dnešné mimoriadne zasadnutie OZ zvolané. Starostka obce vyzvala prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy. Žiadny z poslancov nemal doplňujúci návrh do programu rokovania, preto dala p. starostka hlasovať za prijatie programu tak, ako bol predložený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov za prijatie programu:
                                               Juraj Oremus, Ing. Marek Mráz,
          Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Denisa Slížová,
          Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0
 
Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: Regina Rosivalová, Mgr. Denisa Slížová a p. Ing. Milan Paška. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov:
                                              Juraj Oremus, Ing. Marek Mráz,
          Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Denisa Slížová,
          Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška          
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0
  
2.) Zmluva s OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Šaľa na zberný dvor: p. starostka predložila návrh na podanie projektu zberného dvora. Prebiehala diskusia. OZ schvaľuje podpis zmluvy s OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Šaľa.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov:
                                              Juraj Oremus, Ing. Marek Mráz,

          Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Denisa Slížová,
          Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška          
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0 
 
3.) Organizačné otázky – prenájom obecných priestorov : p. Juraj Oremus vyslovil názor, že pri prenájme priestorov treba postupovať podľa schváleného sadzobníka a dodržať VzN. Obec bude pri prenájme priestorov postupovať v zmysle prevádzkového poriadku .
 
Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov:  
                                               Juraj Oremus, Peter Hrala,
          Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka,
          Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0
 
4.) Diskusia: pretože tento bod bol bez príspevkov požiadala p. starostka predsedkyňu návrhovej komisie, Mgr. Denisu Slížovú, aby prečítal uznesenie OZ:
 
Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov:
                                               Juraj Oremus, Ing. Marek Mráz,
          Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Denisa Slížová,
          Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška 
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0
 
5.) Záver: Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
  
 
U z n e s e n i e    č. XXXVII/20100428
z  XXXVII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
28. apríla 2010 v zasadačke Obecného úradu Bánov
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánove
 
 
S C H V A Ľ U J E :
 
- zmluvu s OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Šaľa na zberný dvor
 
 
 
 
 
PhDr. Helena Juríková dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného uznesenia v tomto znení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov:
                                               Juraj Oremus, Ing. Marek Mráz,
          Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Denisa Slížová,
          Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška
 
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0
 
             PhDr. Helena Juríková                                                              Mgr. Peter Rácek
                   starostka obce                                                               prednosta OcÚ Bánov
Overovatelia:   Adrián Ohrádka                                  .......................................

                    Ing. Marek Mráz                                 .......................................
 
 
 
 
 

Zapísala: Zuzana Hévizová    ..........................
Dátum vloženia: 26. 10. 2010 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 10. 2010 0:00