Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 1 k Prílohe č. 5 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Bánov

-

DODATOK č. 1

 

k Prílohe č. 5

k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov.

 

 

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov sa mení a dopĺňa v Prílohe č. 5 schválenej 12.12.2007 uznesením OZ v Bánove číslom : IX/20071212

 

 

Časť Triedený odpad sa dopĺňa o:

 

200139, 150101, 070213 – zmesové plasty (plastové obaly z aviváži, šampónov, z čistiacich a pracích prostriedkov)

 

Veta :“Prepravu separovaných komodít zabezpečujú nasledovní odberatelia.“ sa vypúšťa a nahrádza sa novou:

 

Výkup a odber separovaných komodít  zabezpečujú nasledovný odberatelia:

 

Ďalej časť „odberatelia“ sa dopĺňa o ďalšieho: Július Forró, Radnetiho 15, Kolárovo.

 

Záverečné ustanovenia

 

  1. Obecné zastupiteľstvo v Bánove sa na tomto Dodatku č.1 k Prílohe č. 5 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov, uznieslo dňa 10.12.20008  pod číslom uznesenia : XIX/20081210.

 

  1. Dodatok č. 1 k Prílohe č. 5 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov, nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009

 

                                                                                              ........................................

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                   starostka obce

Vyvesené: 11.12.2008

Zvesené: 7. 1. 2009

 

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 30. 7. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 7. 2014 0:00