Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva

-

 
 
 
 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva

Dodatok č. 1

k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva obce Bánov

 

 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Bánov z 20.4.2005 sa mení a dopĺňa takto:

 

1.         V čl. III. § 3 vo všetkých bodoch vrátane nadpisu sa slovo „prvé“ nahrádza slovom „ustanovujúce“.

 

2.         V čl. III. § 3 sa v bode 1. na konci dopĺňa tento text:

„ Ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ) podľa prvej vety tohto bodu rokovacieho poriadku, zasadnutie OZ sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb“.

 

3.         V čl. III. § 3 sa v bode 2. na konci dopĺňa text takto:

„ Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolené zasadnutie OZ, vedie ho zástupca starostu, ak nie je prítomný ani ten alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ“.

 

4.         V čl. III. § 3 sa doterajší bod 4. Vypúšťa a nový bod 4. Znie:

„ Novozvolený starosta zloží sľub v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 zákona o obecnom zriadení“.

 

5.         V čl. III. § 3 sa v doterajšom bode 5. vypúšťa prvá veta a nová prvá veta znie:

„ Novozvolení poslanci skladajú sľub v súlade s ustanovením § 26 zákona o obecnom zriadení“.

 

6          V čl. III. § 4 bod 1. sa vypúšťa a nový bod 1. znie:

„ Zástupcu starostu na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov“.

 

7          V čl. III. § 4 bod 4. sa vypúšťa a nový bod 4. znie:

„Zástupcu starostu môže starosta kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu poverí zastupovaním ďalšieho poslanca OZ do 60 dní od odvolania zástupcu starostu“.

 

8.         V čl. V. § 7 v bode 2. sa slovo dva nahrádza slovom tri.

 

9.         V čl. V. § 7 v bode 4. písm. b) sa v druhej vete číslica „10“ mení na číslicu „15“

 

10.       V čl. V. § 7 bod 5. sa vypúšťa a nový bod 5. znie:

„ Obecné zastupiteľstvo zvoláva starosta, ak tento rokovací poriadok alebo zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak.

Ak starosta nezvolá zasadnutie OZ podľa § 7 bod 2. tohto rokovacieho poriadku, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie OZ vedie ho ten kto zvolal OZ.

 

 

Ak starosta nezvolá mimoriadne zasadnutie OZ, o ktoré požiadala aspoň 1/3 poslancov OZ podľa § 7 bod 4. písm. b) tohto rokovacieho poriadku zasadnutie sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie OZ, vedie ho zástupca starostu, ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ.

 

11.       V čl. V. § 7 v bode 6. sa na konci vypúšťa text :

„alebo ak ide o mimoriadne zvolané zasadanie, aspoň 24 hod. pred jej konaním“.

 

12.       V čl. V. § 7 v bode 7. sa za slovným spojením „ starosta obce“ dopĺňa text „ okrem § 7 bod 4. písm. b) tohto rokovacieho poriadku“.

 

13.       V čl. VII. § 9 v bode 2. sa na konci dopĺňa tento text:

„Uvedené neplatí v prípadoch uvedených v § 12 ods. 9 zákona o obecnom zriadení“.

 

14.       V čl. VII. § 10 v bode 1. sa na konci druhej vety vypúšťa text „starostovi obce“ a nahrádza sa textom „ tomu kto zvolal zasadnutie OZ“.

 

15.       V čl. VII. § 13 doterajší bod 2. sa vypúšťa a nový bod 2. znie:

„ Rokovanie obecného zastupiteľstva vedie starosta, ak tento rokovací poriadok alebo zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak. Ten kto vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa označuje ako presedajúci“.

 

16.       V Čl. VII. § 14 v bode 2. sa v texte vypúšťa slovo „ následne“ a nahrádza sa textom „ do 14 dní“.

 

17.       V čl. VII. § 15 sa v bode 2. na konci dopĺňa tento text:

„ Ak starosta ako predsedajúci OZ odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ alebo jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ“.

 

18.       V čl. VII. § 15 v bode 7. sa vypúšťa slovo „ starosta“ a pri slove „ predsedajúci“ sa ruší zátvorka.

 

19.       V čl. VII § 18 sa v bode 2. na konci dopĺňa tento text:

„ Ak na zasadnutí OZ požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec OZ, slovo sa mu udelí. Ak starosta ako predsedajúci OZ neudelí slovo poslancovi OZ, stráca právo viesť zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ“.

 

20.        V čl. VII. § 18 sa vypúšťa doterajší bod 5. a nový bod 5. znie:

„ Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády SR, poslanec vyššieho územného celku alebo iného štátneho orgánu, predsedajúci mu prednostne udelí slovo“.

 

 

 

 

21.        V čl. VII. § 21 v bode 5. sa na začiatku vypúšťa text „ starosta obce“ a nahradzuje sa slovom „ predsedajúci“.

 

22.        V čl. VII. § 27 na konci bodu 1. sa na konci dopĺňa text:

„ tak, že ho nepodpíše v lehote stanovenej v § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení“.

 

23.       V čl. VIII. § 29 v bode 4. za slovo „ Záverečný“ sa dopĺňa slovo „súhrnný“.

 

24.       V čl. VIII. § 32 bod 5. sa vypúšťa a nový bod 5. znie:

„ Návrh na uznesenie predkladá a hlasovanie riadi predsedajúci. Obecné zastupiteľstvo hlasuje o návrhu predsedajúceho ako o prvom“.

 

25.       V čl. VIII. § 39 v bode 1. sa vypúšťa text „ návrhová komisia“ a nahrádza sa slovom „predsedajúci“.

 

26.       V čl. VIII. § 41 v bode 1. sa za slovo údaje dopĺňa tento text:

„ alebo sú tu nové záväzné skutočnosti, alebo okolnosti, ktoré neboli v čase prijatia uznesenia známe a sú výhodnejšie pre obec“. Na konci sa pripája tento text:

„ Posledný dôvod možno použiť iba v prípade, že zmenou alebo zrušením uznesenia nehrozí obci vznik škody alebo tomu bránia iné zákonné dôvody“.

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bánov sa na tomto Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva obce Bánov uznieslo dňa 28.8.2010, číslo uznesenia XLI/20100828.

 

 

 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva obce Bánov nadobúda účinnosť dňom 13.9.2010.

 

                                                                                              .......................................

                                                                                                PhDr. Helena Juríková

                                                                                                    Starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00