Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s nájomnými bytmi

-

DODATOK č. 1

K VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi

na ktorých sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bánove dňa 9. 4. 2003

pod číslom uznesenia V/20030409

 

 

 

 

VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi sa mení a dopĺňa takto:

 

1.)    V článku č. 4 Nájomný vzťah,  v bode 1a) sa vypúšťa prvá veta a je nahradená novou vetou, ktorá znie: Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 3 rokov s tým, že jej platnosť môže byť predĺžená vždy o 1 až 3 roky. 

 

 

Záverečné  ustanovenia

 

  1. Obecné zastupiteľstvo v Bánove sa na tomto Dodatku č.1 k VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi uznieslo dňa 27.6.2007 pod číslom uznesenia : V/20070627.
  2. Dodatok č. 1 k VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na obecnej tabuli, t.j. dňom 13. júla 2007.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ........................................

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                   starostka obce

 

Vyvesené: 28.6. 2007

 

 

 

Zvesené: 14.7.2007

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00