Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 1 k VZN obce o dani z nehnuteľnosti

-

DODATOK č.1

 K VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

O DANI  Z NEHNUTEĽNOSTÍ

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností

na území obce Bánov schválené 14.12.2004 s účinnosťou od 1.1.2005

 

VZN obce o dani z nehnuteľnosti o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Bánov sa mení a dopĺňa takto:

  1. ) V Čl. II. § 3, bod.1 b) sa text vypúšťa  a nahrádza sa novým:

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Upravená ročná sadzba dane je ................................................ 2,- Sk za každý aj začatý m2

2.) V Čl. II. § 3, bod 1 e) sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Upravená ročná sadzba dane je ........................................... 10,- Sk za každý aj začatý m2

3.) V Čl. II., § 3, bod 1 f)  sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Upravená ročná sadzba dane je .......................................... 20,- Sk za každý aj začatý m2

4.) V Čl. II., § 3 bod 1 g) sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

Základnom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Upravená ročná sadzba dane je ..........................................  6,- Sk za každý aj začatý m2

5.) V Čl. II., § 3 bod 2 b) sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Upravená ročná sadzba dane je ........................................... 1,50,- Sk za každý aj začatý m2

6.) V Čl. II. § 3, bod 2 e) sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Upravená ročná sadzba dane je ........................................... 10,- Sk za každý aj začatý m2

7.) V Čl. II., § 3, bod 2 f)  sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Upravená ročná sadzba dane je .......................................... 20,- Sk za každý aj začatý m2

8.) V Čl. II., § 3 bod 2 g) sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

Základnom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Upravená ročná sadzba dane je ..........................................  6,- Sk za každý aj začatý m2

9.) V Čl. II, § 3, bod 3) sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

Upravená sadzba dane uvedená v § 3 ods. 1 a odst.2) tohto VZN sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o príplatok 1,- Sk za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného a podzemného podlažia.

 

- 2 -

 

10.) .) Čl. IV., § 5 bod 1 sa text vypúšťa a nový text znie: 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie, na byty  a samostatne stojace garáže vo vlastníctve držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a ZŤP-S, ktoré slúžia výhradne na jeho trvalé bývanie a užívanie na základe jeho žiadosti.

Žiadosť o poskytnutie zníženia dane  podá daňovník v termíne na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie. Na žiadosti obdržané po termíne sa prihliada iba od ďalšieho zdaňovacieho obdobia, t.j. od januára nasledujúceho roka. Žiadosti o poskytnutie zníženia dane s priložením fotokópie preukazu ZŤP a ZŤP-S  podávajú daňové subjekty iba raz pre všetky nasledujúce zdaňovacie obdobia, okrem prípadov u ktorých nastala zmena  v okolnostiach rozhodujúcich pre poskytnutie zníženia dane. Týmto občanom sa zníženie dane poskytne od zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po roku, v ktorom občan preukaz obdržal.

11.)V  Čl. VI., § 7, bod 2) sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

Vyrubená daň z nehnuteľnosti v ďalších rokoch (počnúc rokom 2006) je splatná nasledovne:

-         ak ide o daňovníka ktorého hlavnou činnosťou je prevádzkovanie poľnohospodárskej výroby v dvoch splátkach nasledovne:

40 % z ročnej daňovej povinnosti do 31. mája zdaňovacieho obdobia

60% z ročnej daňovej povinnosti do 31. októbra zdaňovacieho obdobia

-         v ostatných prípadoch:

v dvoch rovnakých splátkach a to  I. splátka do 31. mája a II. splátka do 31. októbra zdaňovacieho obdobia.

12.)V Čl. VI., § 7, bod 3) sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

Počnúc zdaňovacím obdobím roku 2006 ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 1000,- Sk a právnickej osobe 10000,- Sk je splatná naraz do 31. mája zdaňovacieho obdobia. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v odseku 3.

13.)V Čl. VII., § 8, bod 1) sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

14.)V Čl. VII., § 9 sa pridáva bod 3, ktorý znie:

Ak daňová povinnosť u dani z nehnuteľnosti vznikne do 31.12.2005 postupuje sa podľa predpisov platných do 30.11.2005, to sa vzťahuje aj na splnenie oznamovacej povinnosti.

 

Záverečné ustanovenia

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bánov sa na tomto Dodatku č.1 K VZN obce o dani z nehnuteľnosti o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Bánov  uznieslo dňa 14.12.2005 číslo uznesenia: XXXVI/20051214

 

 

Dodatok č. 1 k VZN obce o dani z nehnuteľnosti nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2006.

 

 

Vyvesené: 15.12. 2005

Zvesené: 2.1. 2006                                                                 ..........................................

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                  starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00