Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov

-

Dodatok číslo 1

k Zásadám hospodárenie a nakladania s majetkom obce Bánov

 zo dňa 21.5.2001

 

 

Časť VII.

Nakladanie s finančnými prostriedkami, s cennými papiermi a aukcie

 

V bode 4 sa pôvodné znenie vypúšťa a nahradzuje sa týmto znením:

Prijatie alebo poskytnutie  úveru alebo pôžičky, poskytnutie inej návratnej finančnej výpomoci alebo dotácie, prevzatie dlhu, pristúpenie k dlhu, vzájomné započítanie pohľadávok, ako aj vstupovanie do úverových vzťahov ako ručiteľ, podlieha schváleniu podľa časti č. VIII. týchto zásad.

 

 

 

Časť VIII.

Schvaľovanie orgánmi  obce

 

 

V bode 1 písm. g sa pôvodné znenie vypúšťa a nahradzujeme sa týmto znením:

Prevzatie dlhu, pristúpenie k dlhu, vzájomné započítanie pohľadávok a prevzatie záruky, prijatie úveru resp. pôžičky, poskytnutie úveru, pôžičky, inej návratnej finančnej výpomoci a dotácie nad 5000,- SK.

 

 

 

Tento dodatok k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Bánove dňa 30.7.2003 pod číslom uznesenia X/2003.07.30 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

 

 

 

 

 

                                                                                                      .............................................

                                                                                                             PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                  starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00